Vacatures & Stage|

Het Openbaar Ministerie (OM) van Aruba is eindverantwoordelijk voor de strafrechtshandhaving op Aruba. Daartoe geeft het OM leiding aan en houdt het toezicht op de opsporing van strafbare feiten door de opsporingsinstanties, draagt het verantwoordelijkheid voor de vervolging van die strafbare feiten voor de strafrechter en is het belast met het doen uitvoeren van vonnissen en beschikkingen van de rechter in strafzaken. Daarnaast vervult het OM een aantal andere taken.

Het OM bestaat uit twee parketten die in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, het parket van de Procureur-Generaal en het parket van de Hoofdofficier van Justitie. Deze twee parketten vormen voor een aantal werkzaamheden een geïntegreerd parket in de eerste en tweede lijn. Aan het hoofd van het OM staat de Procureur-Generaal. Onder hem ressorteren een advocaat-generaal, een hoofdofficier van justitie en acht officieren van justitie. De hoofdofficier van justitie is belast met de aansturing van het parket van de Hoofdofficier van Justitie en de primaire processen, waaronder de opsporing van strafbare feiten. De hoofdofficier van justitie vervult deze taak in afstemming met de Procureur-Generaal.

Belangrijke thema’s bij de uitvoering van zijn taken zijn voor het OM de samenwerking met de justitiële ketenpartners op het gebied van de rechtshandhaving, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM-organisatie zelf. Door het OM wordt met het oog daarop onder meer ingezet op een overheidsbrede benadering van de onderwerpen veiligheid en criminaliteit, op een multidisciplinaire rechtshandhaving en op specialisatie en deskundigheid. Terugkerende speerpunten bij het OM bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten vormen verder de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zoals mensenhandel en mensensmokkel, witwassen en ambtelijke corruptie, high impact criminaliteit, en veel voorkomende criminaliteit.

Bij het Openbaar Ministerie bestaat per 1 september 2020 een vacature voor de functie van:

Hoofdofficier van Justitie (m/v)

Functieomschrijving:

De hoofdofficier geeft leiding aan alle facetten die voor het eerstelijnsparket van belang zijn. Hij draagt daarnaast verantwoordelijkheid – onder gezag en in samenwerking met de Procureur-Generaal –  voor de aansturing en bevordering van de strafrechtelijke rechtshandhaving op Aruba.

De hoofdofficier draagt in het bijzonder zorg voor het uitoefenen van het gezag over de opsporing door het KPA (Korps Politie Aruba),  door de andere algemene en bijzondere opsporingsdiensten van Aruba zoals de Douane, het FIOT en de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, alsmede door het – zowel lokaal als interinsulair georiënteerde – RST (Recherche Samenwerkingsteam).  De regie hierover voert de hoofdofficier steeds mede d.t.v. de officieren van justitie, die behalve hun algemene generalistische taakstelling ook steeds belast zijn met een of meer beleidsmatige aandachtsgebieden. De hoofdofficier geeft in dit verband ook leiding aan c.q. neemt deel in verschillende overleggremia en stuurploegen op lands- en interinsulair niveau, die de inzet van de recherchediensten aansturen en begeleiden.

De hoofdofficier is intern eindverantwoordelijk voor de verwerving en verwerking van de strafzaken door het parket. Hij ziet toe op de kwaliteit en snelheid van de afdoening strafzaken en de verschillende vormen van afdoening. Hij is ook eindverantwoordelijk voor de operationele aansturing van het parket, de inrichting van processen en de uitvoering van personeelsbeleid. De hoofdofficier is hierbij uitdrukkelijk ook verantwoordelijk voor de dóórontwikkeling van de eerste lijn en is aldus voortdurend gericht op een kwalitatieve verbetering van de processen, waaronder die van de verdere digitalisering van de bedrijfsvoering en deskundigheidsbevordering onder het personeel.

Tevens is de hoofdofficier medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van, en geeft hij mee inhoud en vorm aan het algemene beleid van het OM. Hij neemt voorts deel aan het Justitieel Beleidsoverleg (JBO), waarin centrale beleidsaangelegenheden binnen de strafrechtsketen worden besproken.

Tot slot bevordert de hoofdofficier de interne samenwerking door de verschillende afdelingen binnen het OM en bevordert hij de collegiale samenwerking, met in het bijzonder ook aandacht voor culturele verschillen en de behoefte aan verbinding binnen een diverse organisatie.

Profiel en functie-eisen:

De kandidaat-hoofdofficier beschikt over een ruime, bij voorkeur leidinggevende ervaring als officier van justitie. Hij is afgestudeerd in het Nederlands Recht of Antilliaans/Arubaans Recht. Hij is een krachtige en zichtbare vertegenwoordiger van het Arubaanse OM en in staat de kwaliteit van het optreden van het OM te bevorderen en zijn visie op het OM om te zetten in vernieuwing en ontwikkeling. Hij is daarnaast in staat leiding te geven aan een team van officieren van justitie en parketsecretarissen die alle soorten strafzaken behandelen. Hij beschikt tegelijk over het vermogen een kleinschalige organisatie met meerdere administratieve afdelingen die de eerste lijn ondersteunen, aan te sturen. Hij beschikt voorts over het vermogen tot samenwerking met en aansturing van ketenpartners van het OM. Bij de functie horen tot slot ook een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, het vermogen tot goed collegiaal functioneren binnen een cultureel diverse omgeving, alsmede het vermogen tot verbindend optreden binnen die omgeving.

Persoonlijke eigenschappen:

  • Energiek en een aanpakker;
  • Goede communicatieve vaardigheden;
  • Kan gezaghebbend optreden;
  • Ambitieus en resultaatgericht;
  • Stressbestendig;
  • Een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn;
  • Affiniteit met en flexibiliteit in een multiculturele werkomgeving;
  • Inlevingsvermogen in de lokale cultuur;
  • Toegankelijk en met het vermogen om samen te werken met alle geledingen van de organisatie.

Sollicitatieprocedure

Kandidaten die interesse hebben voor deze functie kunnen hun kandidatuur, inclusief cv,  uiterlijk 14 augustus 2020 indienen bij het Openbaar Ministerie van Aruba, t.a.v. mr. drs. F.A.P.M. van Deutekom (Advocaat-generaal), via e-mailadres: frans.vandeutekom@omaruba.aw.  

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de hoofdofficier van justitie mr. H. Klaver via telefoonnummer of diens vervanger mw. mr. Y. Pronk (beiden bereikbaar via tel.nr. +297 5214100). Vanuit Nederland graag rekening houden met 6 uur tijdsverschil.

Door sollicitanten vanuit het Nederlandse OM dient een afschrift van de sollicitatiebrief aan het Hoofd van de afdeling HRM van het Parket-Generaal, e-mail ao@om.nl te worden gezonden.

Comments are closed.

Close Search Window