INHOUD

INLEIDING

I OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

 1. Aantallen strafzaken in eerste aanleg
  Tabel 1 Ingeschreven misdrijven
  Tabel 1A Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken
  Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2010 en 2011
  Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2012 Tabel 4 Meest voorkomende misdrijven 2013
  Tabel 5 Meest voorkomende misdrijven 2014
  Tabel 6 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
  Tabel 7 Geseponeerde zaken
  Tabel 8 Militaire zaken
 2. Specifieke delicten
  Tabel 9 Aantal levensdelicten
  Tabel 10 Voorhanden hebben vuurwapen
  Tabel 11 Aantal drugsdelicten
  Tabel 12 Geregistreerde verkeersdelicten

II HOGER BEROEP EN CASSATIE

 1. Strafzaken in hoger beroep
  Tabel 13
 2. Cassatieberoepen
  Tabel 14
 3. Uitleveringsverzoeken
  Tabel 15

III EXECUTIE EN GRATIE

 1. Totaal ontvangen gelden 8 Tabel 16
 2. Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
  Tabel 17
 3. Overdracht strafexecutie op grond van verdragen
  Tabel 18
 4. Adviezen gratieverzoeken
  Tabel 19

IV OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

 1. Kleine rechtshulpverzoeken
  Tabel 20
 2. Uitzetting van vreemdelingen
  Tabel 21
 3. Justitiële documentatiedienst
  Tabel 22
 4. Extra judiciële zaken
  Tabel

V PERSONEELSMANAGEMENT

 1. Personele kengetallen
  Tabel 24
 2. Ziekteverzuim
  Tabel 25

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Openbaar Ministerie Aruba.

Sedert 15 februari 2014 is het nieuwe Wetboek van Strafrecht van kracht. Dit betekende voor de organisatie dat veel wijzigingen moesten worden doorgevoerd in het RUBI systeem.

Met name dienden tenlasteleggingen te worden aangepast. Een stagiaire van de Universiteit van Aruba heeft de organisatie hierbij geholpen. De administratieve en juridische medewerkers moesten in het begin zich de nieuwe wetsartikelen eigen maken wat extra werkdruk opleverde. In het Wetboek zijn nieuwe straffen en maatregelen opgenomen en tevens zijn meer combinaties mogelijk bij het opleggen van de straf, waardoor het Openbaar Ministerie nog meer maatwerk kan toepassen bij het formuleren van de eis ter terechtzitting. Zo is nu naast de civiele ondercuratelestelling ook de strafrechtelijke ondercuratelestelling met dwangopname mogelijk voor de veroordeelde verslaafde. Een tweede maatregel ten aanzien van verslaafden die in het Wetboek is opgenomen, is de strafrechtelijke opvang van verslaafden. Het doel van de strafrechtelijke opvang van verslaafden strekt er mede toe een bijdrage te leveren aan de oplossing van de verslavingsproblematiek van de verdachte ten behoeve van zijn of haar terugkeer in de maatschappij en het voorkomen van recidive.  

De organisatie heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van de hoofdofficier van justitie, dhr. Blanken, welke per 1 oktober 2014 is opgevolgd door dhr. Olthof. Na ruim dertig dienstjaren is de deurwaarder dhr. Croes met pensioen gegaan. Dhr. Croes was vanaf 1992 deurwaarder bij het Openbaar Ministerie. Hierbij wil de organisatie hem nogmaals bedanken voor zijn trouwe inzet. Tevens is mw. Krozendijk-Martinez op eigen verzoek na ruim drieëndertig dienstjaren met vervroegd pensioen gegaan. Ook zij wordt door de organisatie bedankt voor haar inzet op de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie.  Per 1 april 2014 is dhr. Boekhout, na een periode van drie jaar als griffier bij de Staten te hebben gewerkt, teruggekeerd naar zijn functie van juridisch medewerker tweede lijn op het parket.  

De Afdeling Executie heeft in vergelijking met het jaar 2013 in 2014 ruim één miljoen meer aan gelden geïncasseerd. Het totaal bedrag is inclusief de Afl. 273.100,00 aan ontvangen gelden uit ontnemingen. In 2013 is reeds een begin gemaakt met het innen van (achterstallige) geldboetes en vorderingen uit ontnemingszaken en in 2014 is deze actie voortgezet.

mr. M.E.F.H. van Erve,

wnd. Procureur-Generaal

I     OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

1.          Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1             Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven20102011201220132014
Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken20762364178927032480

Tabel 1A       Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen20324408*
Minderjarig126120
Meerderjarig19064288

*)Gegevens worden opgevraagd uit het Bevolkingsregister. Niet altijd staan desbetreffende verdachten ingeschreven bij de Bevolking en is het voor de registratie medewerker niet duidelijk of het een man of een vrouw betreft. 

Dit is de eerste keer dat bovengenoemde tabel in het jaarverslag voorkomt. Uit de conceptcriminaliteitsbeeldanalyse over de jaren 2007 tot en met 2013, welk onderzoek vorig jaar is afgerond, kwam namelijk naar voren dat het een gemis is dat er geen duidelijk overzicht is over de verhouding tussen mannen, vrouwen en minderjarigen die in aanraking zijn gekomen met justitie in verband met het (vermoedelijk) plegen van een misdrijf. Met name is het van belang om een indruk te krijgen hoeveel jongeren het betreft, zodat het beleid gericht op de schoolgaande jeugd hierop kan worden afgestemd. Tevens is het een indicatie voor de noodzaak van het toepassen van het jeugdstrafrecht. Met de invoering van het nieuwe Wetboek is het mogelijk via het opleggen van een maatregel door de rechter, jeugdigen in een inrichting voor jeugdigen te plaatsen. Het registreren van het aantal minderjarigen dat in aanraking met het strafrecht komt zou een indicatie kunnen opleveren voor de wenselijkheid c.q. noodzaak voor een jeugdinrichting in Aruba.         

Meest voorkomende misdrijven

Tabel 2           Meest voorkomende misdrijven  2010  en  2011

Meest voorkomende misdrijven                                                               20102011
1.  Rijden zonder rijbewijs (10 LWV ¹)564985
2.  Diefstal o.v.o + poging daartoe (324, 323 WvS ²)425328
3.  Rijden onder invloed (5 LWV)218267
4.  Hard drugs delicten (3 LVM ³)160177
5.  Mishandeling (313-317 WvS)160154
6.  Bedreiging (298 WvS)13499
7.  Soft drugs delicten (4 LVM)9299
8.  Diefstal met geweld(325 WvS)4679
9.  Opzetheling / schuldheling (431,432 WvS)9472
10. Openlijke geweldpleging (147 WvS)6868
 1. LWV: Landsverordening Wegverkeer      3. LVM: Landsverordening Verdovende middelen
 2. WvS : Wetboek van Strafrecht 

Tabel 3           Meest voorkomende misdrijven  2012

Meest voorkomende misdrijven2012
1.  Rijden zonder rijbewijs (10 LWV ¹)413
2.  Diefstal o.v.o + poging daartoe (324, 323 WvS ²)340
3.  Rijden onder invloed (5 LWV)262
4.  Hard drugs delicten (3 LVM ³)169
5.  Mishandeling (313-317 WvS)132
6.   Soft drugs delicten (4LVM)124
7.  Bedreiging101
8. Opzetheling/ schuldheling (431,432 WvS)93
9.  Vernieling (366 WvS)85
10. Openlijke geweldpleging (147 WvS)73

Tabel 4           Meest voorkomende misdrijven  2013

Meest voorkomende misdrijven 2013
1.  Rijden zonder rijbewijs (10 LWV ¹) 1107
2. Rijden onder invloed (5 LWV) 489
3. Diefstal+ Diefstal o.v.o + poging daartoe (324, 323 WvS266
4. Hard drugs delicten (3 LVM ³) 189
5. Mishandeling (313-317 WvS) 152
6. Soft drugs delicten (4LVM) 103
7. Openlijke geweldpleging (147 WvS) 92
8. Bedreiging 91
9. Vernieling (366 WvS) 70
10. Voorhanden hebben vuurwapen 68
 1. LWV: Landsverordening Wegverkeer      3. LVM: Landsverordening Verdovende middelen
 2. WvS : Wetboek van Strafrecht 

Tabel 5           Meest voorkomende misdrijven  2014

Meest voorkomende misdrijven2014
1. Rijden zonder rijbewijs (10 LWV[1])1043
2. Diefstal+ Diefstal o.v.o. + poging daartoe (324, 323 WvS oud[2] en 2:288, 2:289 en 2:290 WvS)321
3. Rijden onder invloed (5 LWV)213
4. Mishandeling (313-317 WvS oud en 2: 273-2:277 WvS)200
5. Soft drugs delicten (4 LVM[3])127
6. Bedreiging118
7. Hard drugs delicten (3 LVM)108
8. Diefstal met geweld86
9. Opzetheling/ schuldheling83
10. Vernieling76

In het nieuwe Wetboek van Strafrecht is ‘diefstal ten opzichte van een toerist’ als straf verzwarende omstandigheid opgenomen. In 2014 werden 16 p-nummers in het Rubi systeem geregistreerd van diefstal ten opzichte van een toerist. 

Door de strenge verkeerscontroles en het bekendmaken hiervan is het misdrijf ‘rijden onder invloed’ flink in aantal gedaald ten opzichte van vorig jaar.   

Na twee jaar niet in de top tien te zijn voorgekomen staat het delict ‘diefstal met geweld’ thans op de achtste plaats. In 2014 stonden een aantal verdachten van ernstige overvallen op juwelierszaken terecht. 

Overtredingen

Tabel 6  Ingeschreven verdachten bij overtredingen 

Totaal aantal ingeschreven overtredingen 2010 2011 2012      2013     2014
Ingeschreven verdachten in overtredingzaken7189891189621428417469

Geseponeerde zaken

Tabel 7            Geseponeerde zaken

Totaal aantal geseponeerde zaken20102011201220132014
Onvoorwaardelijk geseponeerd8898981029660897
Voorwaardelijk geseponeerd320303366428404

Militaire zaken

Tabel 8            Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken2010 2011 2012 20132014
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee292611*188**

*) van die 11 zaken zijn 2 overgedragen aan Nederland.

**) waarvan twee zijn overgedragen aan Nederland.

2.          Specifieke delicten

Geweldsdelicten

Tabel 9           Aantal geweldsdelicten (primaire tenlastelegging)

Totaal aantal levensdelicten2010 2011 2012 2013 2014
Moord (art 302 Wvs) / Doodslag (art 300 WvS)34*6**6***1

(*) inclusief  zaak vermissing Amerikaanse toeriste.

(**) in het Rubi systeem staan 7 zaken geregistreerd onder het artikel medeplegen van moord en 3 onder het artikel van moord. Onder het artikel medeplegen van doodslag staat 1 zaak geregistreerd en 3 zaken onder het artikel doodslag. Deze cijfers bij elkaar opgeteld komt uit op 14. Dit betekent niet dat er feitelijk 14 doden waren die door moord dan wel doodslag zijn omgekomen. Bij het medeplegen van moord dan wel doodslag betreft het meerdere verdachten met 1 slachtoffer. Ook zaken met dodelijke verkeersslachtoffers worden primair geregistreerd als doodslag terwijl de uiteindelijke veroordeling door de rechter niet voor doodslag hoeft te zijn.

Het KPA heeft in 2012, 7 zaken geregistreerd onder moord en doodslag.

(***)bij één dodelijk slachtoffer zal het onderzoek nog moeten uitmaken of het slachtoffer door een misdrijf is komen te overlijden.

Tabel 10                       Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten2010 2011 2012 2013 2014
Voorhanden hebben vuurwapen4657486870

Drugsdelicten

Tabel 11                        Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten2010 2011 2012 2013 2014
Hard drugs (art 3 LVM)160177169189108
Soft drugs (art 4 LVM)9299124103127
Artikel 11 C LVM  34222
Artikel 2 LVM  24113
Aantal p.v. ‘s drugskoeriers5047673215

Verkeer

Tabel 12                       Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten2010        2011 2012       2013      2014
Verkeersmisdrijven869136972017091471
Verkeersovertredingen79691014192711497718268
Specifieke verkeersgegevens2010 2011 2012 2013 2014
Rijden onder invloed alcohol218267262489213
Rijden zonder rijbewijs56498241311071043
Dodelijke verkeersslachtoffers181319147

Het resultaat van de vele preventieve verkeersacties die uitgevoerd zijn door met name de motorbrigade, laat zich zien in de cijfers. Tevens heeft het lik op stuk beleid dat toegepast wordt via de verkeersTOM hieraan bijgedragen. Voor het misdrijf ‘rijden onder invloed van alcohol’ wordt op de verkeersTOM als voorwaarde een forse boete opgelegd en tevens deelname aan de cursus ‘Manehando bou influencia’.    

II          HOGER BEROEP EN CASSATIE 

1.          Strafzaken in hoger beroep

Tabel 13          Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep2010 2011 2012 20132014
Hoger beroep gevangenhouding15910811399*83***
Hoger beroep strafvonnis37514734**44****
Totaal196159160133127

(*)in totaal werden er 123 hoger beroepen gevangenhouding ingediend waarvan 24 werden ingetrokken (**)in totaal werden er 49 hoger beroepen tegen het strafvonnis in eerste aanleg ingediend waarvan 15 werden ingetrokken 

(***) waarvan 15 werden ingetrokken

(****) waarvan 13 werden ingetrokken

2.          Cassatieberoepen

Tabel 14 Aantal zaken in cassatie

Zaken in cassatie2010 2011 2012 2013 2014
Strafzaak129598
Uitlevering00200
Totaal129798

3.          Uitleveringsverzoeken            

Tabel 15          Ontvangen uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken2010 2011 2012 2013 2014
U.S.A.02208*
Nederland00000
Canada  100
Venezuela  100

(*)één opgeëiste persoon gaf toestemming om de verkorte procedure te doorlopen om te worden uitgeleverd. Eén ander verzoek werd afgewezen wegens diplomatieke redenen.   

III          EXECUTIE EN GRATIE

1.          Totaal ontvangen gelden 

Tabel 16           Ontvangen gelden

Ontvangen gelden verdeeld per jaar2011201220132014
Ontvangen gelden uit transacties733.564,-742.784,101.460.384,682.019.456,25
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis503.046,-334.011,00483.836,00890.392,50
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA  144.770,00109.280,00
     
Debit Card (Swipe **) -133.348,00-317.870,18 
     
Ontvangen dollars 7705,25 ***$18.277,00 
Ontvangen Euro’s 500 Euro€ 250,00 
Restitutie -4700,00 ****-3.600,68 
Totaal ontvangen gelden1.236.610,-1.089.800,35 *****1.771.120,503.019.128,75
  +500 Euro  

*) exclusief restitutie Afl. 5.443,50

**) sinds september 2011 beschikt het OM over een swipe machine. Het swipe bedrag wordt uiteindelijk weer van het totaal afgetrokken omdat het bedrag al in de ontvangen gelden uit transacties en vonnissen is opgenomen.

***) $4403,00 x Afl. 1.75= Afl. 7705,25

****) het restitutie bedrag is al bij het totaal ontvangen gelden afgetrokken

*****) het ontvangen bedrag aan Euro’s is niet bij het totaal bedrag opgeteld omdat de koers van de Euro’s wisselend is.

De Afdeling Executie heeft in vergelijking met het jaar 2013 in 2014 ruim één miljoen meer aan gelden ontvangen. Het totaal bedrag is inclusief de Afl. 273.100,00 aan ontvangen gelden uit ontnemingen. 

2.          Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 17          Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art.40 statuut2010 2011 2012 2013 2014
Naar Nederland011*22**
Naar Curaçao10010
Totaal11132

*) het verzoek werd door Nederland afgewezen.

**) er is nog geen eindbeslissing genomen.  

3.          Overdracht strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 18          Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)

Verzoeken overdracht strafexecutie verdragen                        2010 2011 2012 2013 2014
Uit U.S.A.10122
Uit Malta01000
Uit Bermuda00000
Uit Engeland00000
Uit Spanje30000
Uit Italië00000
Uit Panama10000
Naar Spanje20000
Uit België  100
Uit Duitsland  102
Naar Venezuela   21

In 2014 werden alle verzoeken tot strafoverdracht afgewezen wegens budgettaire redenen. 

4.         Adviezen gratieverzoeken

Tabel 19           Adviezen gratieverzoeken

 2010 2011 2012 2013 2014
Toewijzing door Gouverneur0000 
Afwijzing door Gouverneur81063 
Totaal810631*

*) De Gouverneur heeft tot heden niet op het gratieverzoek beslist. 

IV         OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

1.           Kleine rechtshulpverzoeken 

Tabel 20          Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken2010 2011 2012 2013 2014
Inkomend2645524340
Uitgaand1920252323
Totaal4565776663

2.          Uitzetting van vreemdelingen

Tabel 21          Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen2010 2011 2012 2013 2014
Venezuela99111816
Colombia91114119
Dominicaanse Republiek23213
Jamaica10000
Spanje01100
Italië00010
Albanië30210
Frankrijk10000
Peru00000
Roemenië00000
Zaïre00000
Canada10000
Polen30000
Guyana10000
Zuid Afrika10000
Griekenland21010
U.S.A.04110
Brazilië  3 0
België  1 0
Duitsland   20
Latvia   10
Suriname    1
Zweden    1
      
Totaal3331353730

3.          Justitiële documentatiedienst

Tabel 22          Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag2010*           2011           2012            2013          2014
Aanvragen ingediend49725719677162846467
Weigering afgifte (geen noodzaak)9211490343311
Afgewezen (strafkaart)2123948
Verklaringen uitgereikt41665021556347295080
Niet opgehaald63956111096891042
Ontvangen Leges166.720,-204.840,-260.000,-189.160-203.200,-

*)Gegevens vanaf 2010 meer gespecificeerd

4.         Extra judiciële zaken

Tabel 23          Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken20102011201220132014
Vaststelling Nederlanderschap531*3**4***

*) in 2012 is 1 verzoek vaststelling Nederlanderschap binnengekomen. In 2012 heeft het Hof vastgesteld op grond van  eerdere verzoeken dat 3 verzoekers Nederlander zijn geworden

**) In 2013 heeft het Hof vastgesteld dat 1 verzoek wordt toegewezen en 1 verzoek afgewezen. Het derde verzoek is nog pending en zal waarschijnlijk in 2014 worden afgedaan. ***) drie verzoeken zijn nog pending. Één verzoek is afgewezen. 

V          PERSONEELSMANAGEMENT

1.          Personele kengetallen 

Tabel 24          Personeelssterkte

Personeelssterkte per31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014
Ambtenaren38 *38 **4045****)45*****)
Rechterlijke ambtenaren9999***)10******)
Vacatures33722
Totaal formatie5050565657

*) exclusief 2 medewerkers geschorst.              

 **) Exclusief 1 medewerker geschorst.

***) in 2013 is er één officier van justitie vertrokken naar Nederland en is één nieuwe officier van justitie uit Nederland in haar plaats gekomen  

****) van die 45 medewerkers zijn twee medewerkers op basis van een contract in dienst

*****) In 2014 waren er 43 ambtenaren werkzaam en 2 medewerkers op basis van een contract. Tevens moet bij die 45 medewerkers 1 medewerker afkomstig van het KPA meegerekend worden die als deurwaarder is aangesteld en 1 arbeidscontractant die van het Bureau van de Minister van Justitie is overgeplaatst naar het Openbaar Ministerie in de functie van medewerker ondersteuning. Bij de berekening van de personeelssterkte is de parketsecretaris die per 16 juni 2014 het parket eerste lijn is komen versterken, met name met het verwerken van bulkzaken, niet meegerekend. Zij werkt voor halve dagen en wordt door Nederland betaald. Het afgelopen jaar heeft de organisatie wederom baat gehad van de stagiaires die met name op de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie en de Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces zowel kwantitatief als kwalitatief goed werk hebben verricht.   ******) Betreft 1 substituut officier van justitie in opleiding.

2.          Ziekteverzuim

Tabel 25          Ziekteverzuim

Ziekteverzuim2010 2011 2012 20132014
Verzuimpercentage (%)7,195,726,618,379,32
Meldingsfrequentie (dagen)3,193,683,483,443,65
Gemiddelde Verzuimduur (dagen)8,686,785,449,1210,87
Nulverzuim (personen)181810169

Comments are closed.

Close Search Window