Het aantal motorvoertuigen in Aruba is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De verkeersmentaliteit vormt een probleem en er worden veel verkeersdelicten gepleegd. Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba zijn samen verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid in het verkeer en het optreden tegen en vervolgen van personen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Er wordt streng opgetreden tegen rijgedrag dat dodelijke slachtoffers of slachtoffers met ernstig letsel veroorzaakt. De voornaamste oorzaken van verkeersongevallen zijn het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, kop-staartbotsingen en het onvoldoende op de hoogte zijn van de verkeersregels (bijv. geen voorrang verlenen). Daarnaast wordt geconstateerd dat het aantal mensen dat doorrijdt na een ongeval is toegenomen. Het Openbaar Ministerie spreekt van een zorgelijke trend.

Controles

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, houdt het Korps Politie Aruba geregeld verkeerscontroles. Denk hierbij aan controles op het rijden onder invloed van alcohol, het rijden zonder autogordel, het rijden met een te hoge snelheid en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een auto.

Dat bellen met een mobiele telefoon of het gebruik van sociale media achter het stuur leidt tot gevaarlijk weggedrag, is inmiddels een feit van algemene bekendheid. In 2017 heeft de wetgever het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden daarom strafbaar gesteld. Op 31 oktober 2017 heeft de Procureur-Generaal een richtlijn uitgevaardigd onder meer betreffende het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een auto.

Voor wat betreft de controles op alcohol in het verkeer geldt dat deze onverminderd worden doorgezet vanwege de grote gevaren die hiervan uitgaan voor de verkeersveiligheid. Indien er sprake is van een indicatie alcohol dan kan bij de bestuurder, die niet in staat is om een ademonderzoek te ondergaan, bloed worden afgenomen met behulp van een bloedblok ten behoeve van een bloedonderzoek. Uit de uitslag van het ademonderzoek of het bloedonderzoek zal blijken of de bestuurder daadwerkelijk teveel alcohol heeft genuttigd.

Dronken bestuurders zaken worden door het Openbaar Ministerie in samenwerking met de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming veelal op een TOM-zitting afgehandeld. Naast een forse geldboete wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat zij deelnemen aan de cursus ‘Manehando Bou Influencia’ (MBI). Hiermee wil het Openbaar Ministerie het signaal afgeven dat het rijden onder invloed van alcohol streng wordt aangepakt. Door het volgen van de MBI cursus wordt getracht om verkeersovertreders meer inzicht te geven in het gevaar van bepaalde gedragingen met als doel om recidive te voorkomen.

Verkeerscontroles worden overigens niet alleen ter preventie van ongevallen gehouden. Geregeld controleert de politie ook op het bezit van een geldig rijbewijs, een geldige keuringskaart, een geldig verzekeringsbewijs en een betalingsbewijs van de motorrijtuigenbelasting.

Het beleid op de verkeersveiligheid en de sturing op de verkeershandhaving zal de komende jaren worden gecontinueerd en geïntensiveerd met controles op verkeersovertredingen die zowel een preventief als repressieve werking hebben.

Verkeersregels

De overheid maakt verkeersregels en legt ze vast in wetgeving. Wie zich niet aan deze afspraken houdt, begaat óf een overtreding (een licht strafbaar feit) óf een misdrijf (een strafbaar feit waarbij een gevangenisstraf kan worden opgelegd). Wanneer een overtreding of misdrijf wordt geconstateerd, kan de politie een oproepingsprocesverbaal (OPV)  uitschrijven of een tik proces-verbaal opmaken. Deze worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen voor de afhandeling van dit soort zaken. In de meeste gevallen wordt de mogelijkheid geboden om een transactie te betalen om te voorkomen dat de zaak bij de strafrechter terechtkomt. In de richtlijnen van het Openbaar Ministerie zijn de hoogtes van de transacties vastgelegd. Indien de aangeboden transactie niet (tijdig) wordt betaald, dan zal de zaak aan de strafrechter worden voorgelegd.

Belangrijke wetgeving

Belangrijke wetgeving op het gebied van verkeer:

 • Landsverordening wegverkeer
 • Landsbesluit verkeersregels
 • Regeling verkeersaanwijzingen en –borden
 • Landsbesluit voorschriften voertuigen
 • Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen
 • Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte
 • Regeling onderzoek alcoholgehalte
 • Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening
 • Motorrijtuig- en motorbootbelastingbesluit
 • Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
 • Landsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Wilt u de wetgeving zelf bekijken? Kijk dan op de website van overheid.aw

Comments are closed.

Close Search Window