Aansluiten bij de concrete problemen van burgers betekent dat strafrechtelijke interventies door het Openbaar Ministerie zichtbaar, merkbaar en herkenbaar moeten zijn voor slachtoffers, daders én de buurt waarin het delict gepleegd is. In mei 2018 is het Openbaar Ministerie gestart met ‘Decision di biaha’ (DDB). DDB richt zich op een werkwijze van waaruit het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba met hun ketenpartners samenwerken om de veel voorkomende criminaliteit op Aruba op daadkrachtige en efficiënte wijze te bestrijden. Het betreft dus geen afdoeningsmodaliteit op zich, maar een manier van werken om een efficiënte afdoening van strafzaken te garanderen.

DDB staat voor directe afhandeling van zaken en wordt ingezet bij alle misdrijven, waarbij een verdachte is aangehouden en in verzekering is gesteld. Na aanhouding van de verdachte wordt zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject en waar mogelijk wordt ook direct een afdoeningsbeslissing genomen. De tenuitvoerlegging van deze afdoening wordt aansluitend in gang gezet. Hierbij hebben alle justitiële partners een rol. In beginsel wordt de strafzaak binnen 3 à 4 maanden daadwerkelijk afgedaan en weten verdachten en aangevers waar ze aan toe zijn binnen deze termijn.

De DDB-werkwijze moet leiden tot meer betekenisvolle strafrechtelijke afdoeningen, waarbij verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffer en de Arubaanse bevolking merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Door deze manier van werken, waarbij direct na aanhouding van de verdachte de krachten van alle betrokken organisaties worden gebundeld, is een veel overtuigender reactie op strafbaar gedrag mogelijk. De versnelde afhandeling sluit aan op de ambitie van het Openbaar Ministerie om, waar mogelijk, te sturen op de instroom van zaken om de selectiviteit van het strafrecht te vergroten.

Een forse impuls voor deze manier van opereren, zal de invoering van het elektronisch strafdossier leveren. Hiermee kunnen alle partijen in een vroeg stadium beschikken over de voor hen relevante stukken. De realisatie daarvan vormt eveneens een van de speerpunten voor het Openbaar Ministerie.

De DDB-werkwijze en het Veiligheidshuis kunnen elkaar versterken in het belang van een betekenisvolle afdoening van een zaak en een effectieve aanpak van een complexe casus. Een goede aansluiting tussen de processen van DDB en het Veiligheidshuis leidt tot het inzetten van effectieve en efficiënte interventies voor complexe, ketenoverstijgende problematiek. Het Openbaar Ministerie streeft er dan ook naar de DDB-werkwijze te zijner tijd te integreren in het Veiligheidshuis.

Comments are closed.

Close Search Window