De procureur-generaal (PG) van Aruba kan algemene en bijzondere aanwijzingen geven betreffende taken en bevoegdheden van het OM. Aanwijzingen betreffen met name het opsporings-, vervolgings- en executiebeleid. Aanwijzingen kunnen ook betrekking hebben op de uitvoering van (opsporings)taken die door de politie en andere opsporingsinstanties onder het gezag van het Openbaar Ministerie (OM) worden uitgevoerd. Aanwijzingen over de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid heten Richtlijnen voor strafvordering.

Aanwijzingen
Aanwijzingen hebben rechtskracht en binden het OM op grond van beginselen van een behoorlijke procesorde voor zover het gaat om voorschriften die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens betrokkenen als rechtsregels te worden toegepast. Het betreft voorschriften en regels die algemeen gelden en toegepast (moeten) worden. Burgers kunnen er dus rechten aan ontlenen. Aanwijzingen worden gepubliceerd op de website www.gobierno.aw en op de website van het OM www.omaruba.com.

Richtlijnen
Richtlijnen voor strafvordering zijn aanwijzingen inzake de sanctietoepassing en het transactie- en rekwireerbeleid. Ook voor strafvorderingsrichtlijnen geldt dat ze algemeen gelden en toegepast moeten worden, dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen en dat ze worden gepubliceerd op voornoemde websites.

Instructies
Behalve aanwijzingen en strafvorderingsrichtlijnen kan de PG ook instructies uitvaardigen. Instructies hebben geen externe werking. Deze interne regels zijn daar naar hun inhoud en strekking niet voor geëigend. Derden kunnen er dan ook geen rechten aan ontlenen. In voorkomende gevallen kan het desalniettemin zinvol zijn om interne instructies bekend te maken. In dat geval gebeurt dat door publicatie op www.omaruba.com. Deze openbaarmaking brengt niet mee dat derden daardoor in rechte een beroep op deze instructies kunnen doen.

Overzicht Richtlijnen

Richtlijn en kaders voor strafvordering bij zedendelicten juli 2022

Richtlijn verbaliseren onder nummer

Aanwijzing Relationeel Geweld 2022

Aanwijzing voorlichting opsporing & vervolging

Aanwijzingen, richtlijnen voor strafvordering en instructies zijn voor onbepaalde tijd geldig

Aanwijzing Regeling Criminele Inlichtingen (CI) Aruba

Richtlijn informeren van slachtoffers van zedendelicten en ernstige levensdelicten bij (voorwaardelijke) invrijheidstelling

Richtlijn Landsverordening verdovende middelen

Richtlijn Overvallen

Richtlijn verkeershandhaving

Richtlijn Vuurwapens en munitie

Richtlijn Woninginbraken en Autocriminaliteit

Comments are closed.

Close Search Window