|

Download dit document als PDF

Rechtskarakter

Aanwijzing in de zin van artikel VI. 26 Staatsregeling Aruba, artikel 14 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 3 en 4 van de Landsverordening op het Openbaar Ministerie en artikel 8 van de Landsverordening politie.

Afzender

procureur-generaal van Aruba

Adressaat

 • Hoofdofficier van justitie van Aruba
 • Korpschef politie Aruba
 • Directeur Kustwacht
 • Commandant der Koninklijke Marechaussee
 • Diensthoofden (overige) opsporingsinstanties op Aruba
 • President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 • Orde van Advocaten

Registratienummer

7937/2021

Datum inwerkingtreding

11 februari 2021

ACHTERGROND

De Landsverordening Wegverkeer vormt de basis voor alle verkeersregels. Uitgangspunt daarbij is de vlotheid en doorstroming van het verkeer en dat niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken. In het Landsbesluit Verkeersregels zijn de meeste verkeersregels uit de Landsverordening verder uitgewerkt. Verder ziet deze aanwijzing ook op de Landsbesluiten Voorschriften Voertuigen, de Motorrijtuig- en Motorbootbelastingverordening en de Landsverordening Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen.

Algemeen

De Landsverordening Wegverkeer (LWV) en het Landsbesluit Verkeersregels dragen bij aan een veilig wegverkeer voor zowel inwoners van en bezoekers aan Aruba.

Aruba kent een hoge automobiliteit. Deze mobiliteit wordt in grote mate bepaald door de regionale verdeling van de woon- en werkplaats op het eiland. Een groot deel van de arbeidsplaatsen is geconcentreerd op de westelijke kuststrook van het eiland. Echter, aangezien het grootste deel van de werkzame bevolking niet hier woonachtig is, leidt dit tot omvangrijke verkeersstromen. De meest voorkomende vorm van vervoer op Aruba is de auto. Slechts een klein deel van de werkenden verplaatst zich als passagier naar het werk. Het bezit van een auto is voor veel inwoners van Aruba dan ook onontbeerlijk. Aruba ontving in 2018 bijna 1.9 miljoen toeristen, waarvan meer dan een 1 miljoen zogenaamde verblijfstoeristen zijn. Veel van deze toeristen maken gebruik van huurauto’s.

Landsverordening Wegverkeer (LWV)

Artikel 2: Veiligheid en vrijheid verkeer in gevaar brengen (driften, burning rubber, wheely etc.)

Maximum strafHechtenis ten hoogste 3 mnd of een GB van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnTransactie vanaf Afl. 400,-

Artikel 3: Joyriding

Maximum strafGvs. Ten hoogste 2 jr. of een GB van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnTransactie vanaf Afl. 300,- per dag dat het vrtg. Werd gebruikt + vergoeding van de schade

Artikel 5: Rijden onder invloed van alcohol. Maximumstraf: 2 jaren gevangenisstraf of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-

SchijfAdem alcoholgehalteBloed alcoholgehalteTransactieEis ter zitting
I220 – 3500,50 – 0,80Afl. 350,-Afl. 400,-
II351 – 4350,81 – 1,00Afl. 500,-Afl. 600,-
III436 – 5001,01 – 1,15Afl. 650,-Afl. 750,-
IV501 – 5701,16 – 1,30Nvt.Afl. 850,-
V571 – 7151,31 – 1,65Nvt.Afl. 950,- + 4 mnd OBM vw
VI716 – 7851,66 – 1,80Nvt.Afl. 1000,- + 6 mnd OBM vw
VII786 – 8651,81 – 2,00Nvt.Afl. 1100,- + 6 mnd OBM OV
VIII866 – 9452,01 – 2,15Nvt.Afl. 1250,- + 8 mnd OBM OV
IX946 – 10902,16 – 2,50Nvt.Afl. 1400,- + 2 wkn gvs vw + 9 mnd OBM OV
X1091 – en meer2,51 – en meerNvt.4 wkn gvs + 12 mnd OBM OV

NB:

 • Bestuurders van vrachtauto’s en bussen: altijd één schijf hoger.
 • Bij ongeval met letsel e/o schade altijd één schijf hoger.
 • Bij het weigeren blazen ademlucht: schijf VIII.
 • Ingeval geen andere bestuurder beschikbaar is, kan het voertuig conform artikel 37 Lwv in bewaring worden gesteld. Verder kunnen voertuigen conform artikel 29 Lwv in bewaring worden gesteld, indien de minister van Justitie of een door deze aangewezen ambtenaar van oordeel is dat het belang van de vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de weg de verwijdering van dat voertuig noodzakelijk maakt.
 • Indien een bestuurder niet direct voldoet aan de vordering tot overgifte van het rijbewijs, kan het voertuig in het belang van het onderzoek in beslag worden genomen.

Artikel 6: besturen tijdens rijverbod van maximaal 24 uur (zie ook Artikel 25 Landsverordening wegverkeer)

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnTransactie Afl. 500,-

Artikel 7, lid 1 en lid 2: besturen tijdens rijontzegging respectievelijk ongeldig verklaard rijbewijs

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnTransactie vanaf Afl. 1000,- (+ mogelijke verbeurdverklaring auto)

NB:

 • Zich niet houden aan rechterlijke beslissing wordt zeer ernstig genomen.
 • Verbeurdverklaring alleen bij een motorvoertuig dat (mede) van de overtreder is.

Artikel 7, lid 3: besturen van een motorvoertuig ter rijbewijs is ingevorderd

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnTransactie vanaf Afl. 500,-

Artikel 7a: het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig

MaximumstrafHechtenis van ten hoogste 3 mnd. of een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnTransactie vanaf Afl. 500,-

Artikel 10: rijden zonder rijbewijs

Het artikel verbiedt het als bestuurder rijden met een motorvoertuig over de weg, tenzij men bij zich heeft een geldig rijbewijs: ingezetenen een Arubaans rijbewijs en toeristen een rijbewijs van hun woonland.

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnWel een rijbewijs, maar niet bij zich hebben: Transactie Afl. 50,- Eis ter zitting Afl. 75,-
RichtlijnNiet beschikken over een geldig rijbewijs: Transactie Afl. 550,- Eis ter zitting Afl. 650,-

NB:

 • De bestuurder die geen rijbewijs kan tonen, wordt aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en vaststelling identiteit. Uitgezonderd daarvan zijn bestuurders die een paspoort e/o cedula kunnen tonen waarmee de identiteit kan worden vastgesteld.
 • Het rijden zonder rijbewijs is aangemerkt als een misdrijf. Dientengevolge dienen de politie en het Openbaar Ministerie alsdan te handelen.
 • Indien een bestuurder zijn rijbewijs niet kan tonen, er geen andere bestuurder beschikbaar is en het voertuig een gevaar voor de vrijheid van het verkeer is, wordt het voertuig conform artikel 29 LWV e.v. op kosten van de houder/eigenaar in bewaring genomen. Bij een minderjarige bestuurder wordt het motorvoertuig altijd in bewaring genomen of in beslaggenomen dit in het belang van het onderzoek c.q. ter verbeurdverklaring.

Artikel 16: besturen motorvoertuig zonder keuringsbewijs

MaximumstrafHechtenis van ten hoogste 3 mnd. of een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnGeen geldig keuringsbewijs Transactie Afl. 200,- Eis ter zitting Afl. 300,-   Niet bij zich hebben van geldig keuringsbewijs Transactie Afl. 75,- Eis ter zitting Afl. 125,-

NB:

 • Het motorvoertuig wordt in beslag genomen om te onderzoeken of voor dat motorvoertuig een keuringsbewijs is afgegeven.

Artikel 17: rijden zonder nummerplaat of met een valse nummerplaat

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnRijden zonder kenteken Transactie Afl. 350,- Eis ter zitting Afl. 450,-   Stilstaan (geen verkeersdeelname) zonder het voeren van een kenteken Transactie Afl. 150,- Eis ter zitting Afl. 250,-   Vals kenteken Transactie Afl. 500,- Eis ter zitting Afl. 600,-   Kenteken aangebracht maar moeilijk te herkennen Transactie Afl. 300,- Eis ter ziting Afl. 400,-

Artikel 18: opzettelijk onjuiste opgave doen bij aanvraag documenten

MaximumstrafHechtenis van ten hoogste 3 mnd. of een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnTen behoeve van een aanvraag voor een rijbewijs Transactie Afl. 2000,- Eis ter zitting Afl. 2500,-   Ten behoeve rijvergunning om te oefenen Transactie Afl. 2000,- Eis ter zitting Afl. 2500,-   Ten behoeve van een keuringsbewijs Transactie Afl. 1000,- Eis ter zitting Afl. 1500,-   Ten behoeve van een kentekenbewijs Transactie Afl. 1000,- Eis ter zitting Afl. 1500,-

Artikel 24: geen medewerking verlenen aan een voorlopig ademonderzoek

MaximumstrafHechtenis van ten hoogste 3 mnd. of een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnGeldboete Afl. 1000,- + 6 mnd OBM vw

Artikel 26, lid 2: niet meewerken aan ademonderzoek bij verdenking van alcoholgebruik

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnGeldboete Afl. 1250,- + 8 mnd OBM ov

Artikel 27, lid 1/3/4: weigeren bloedafname/weigeren toestemming gebruik afgenomen bloed voor test

MaximumstrafGevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of een geldboete van ten hoogste Afl. 25.000,-
RichtlijnGeldboete Afl. 1250,- + 8 mnd OBM ov

Artikel 28: weigering overgifte van rijbewijs

MaximumstrafHechtenis van ten hoogste 3 mnd. of een geldboete van ten hoogste Afl. 10.000,-
RichtlijnTransactie Afl. 1000,- Eis ter zitting Afl. 1500,-

Landsbesluit Verkeersregels

Overtreding van regels gesteld bij het Landsbesluit verkeersregels worden ingevolge artikel 40, 5de lid Landsverordening Wegverkeer, gestraft met een hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van ten hoogste afl. 10.000,–. Het Landsbesluit verkeersregels rust op artikel 8 van de Landsverordening Wegverkeer.

Artikel 3

Niet opvolgen gebaren/aanwijzingen geüniformeerde politie

Transactie  Afl. 300,-                                                                                                                       Eis Afl. 400,-

Lid 3

Niet opvolgen transparant stopteken

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                       Eis Afl. 400,-

Artikel 5

Lid 1. zichtbaarheid verkeerstekens wegnemen of belemmeren.

Transactie  vanaf Afl. 500,-                                                                                                         Eis vanaf  Afl. 600,-

Lid 2.

Aanbrengen verkeerstekens aanbrengen of verwijderen zonder toestemming minister

Transactie vanaf Afl. 500,-                                                                                                          Eis vanaf Afl. 600,-

Lid 3

Zaken aanbrengen die weggebruikers in verwarring kunnen brengen ten aanzien van de verkeersregels

Transactie vanaf Afl. 500,-                                                                                                          Eis vanaf  Afl. 600,-

Artikel 6

Negeren, als bestuurder, rood licht of oranje licht terwijl stoppen mogelijk was:

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 7

Als voetgangen oversteken terwijl het voetgangerslicht rood is of beginnen met oversteken terwijl het groene voetgangers licht knippert.

Transactie  Afl. 100,-                                                                                                                       Eis  Afl. 150,-

Artikel 9

Overschrijden, als bestuurder,  doorgetrokken streep

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 10, lid 1

Bij een kruising of splitsing van wegen een andere richting volgen dan die welke door pijlen is aangeduid op de rijstrook.

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 11 lid 1

Parkeren bij de gele streep

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 11 lid 2

Anders parkeren dan in de aangeduide vakken

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 11 lid 3

Zich bevinden op het schuin gearceerde weggedeelte , sergeantstrepen.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Alf. 300,-

Artikel 12 lid 2 a t/m f

Betreft het besturen van een voertuig dat in onvoldoende staat van onderhoud verkeert terwijl de bestuurder gehinderd wordt door belading of passagiers en het op de weg kunnen vallen van lading.

Transactie/ Eis: afhankelijk van concreet geval vanaf Afl. 200,-

 • Zware lading die op de weg valt [bijvoorbeeld van een vrachtwagen]en het gevaar voor ernstige ongevallen veroorzaakt; vanaf Afl. 3.000,- tot maximum Afl. 5.000,-
 • Maximum bijvoorbeeld bij container die van vrachtwagen kan vallen omdat deze niet vastgemaakt is of onvoldoende vastgemaakt is.

Artikel 12 g

Als bestuurder op de weg rijden met een voertuig dat aan de buitenzijde versieringen heeft en uit technisch oogpunt onnodige delen bezit, die puntig of snijdend zijn en die bij een botsing het gevaar van lichamelijk letsel voor anderen vergroten. Bijvoorbeeld: niet standaard spoilers

Transactie vanaf Afl. 1.000,-

Artikel 13

 • Niet verlenen voorrang bij wegrijden
 • Niet verlenen van voorrang op dezelfde weg bij afslaan
 • Niet verlenen van voorrang aan voetgangers op de zebra
 • Niet verlenen van voorrang aan blinden of mensen die zich moeilijk voortbewegen

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 16, lid 1

Geen voorrang verlenen aan voorrangsvoertuig

Transactie Afl. 750,-                                                                                                                        Eis Afl. 1.000,-

Artikel 16, lid 2

Groep voetgangers doorkruisen of inrijden

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                        Eis Afl. 400,-

Artikel 17

Hinderlijk/gevaarlijk achteruitrijden

Bijvoorbeeld van parkeerplaats achteruit een doorgaande weg oprijden waar verkeer rijdt.

Transactie Afl.  150,-                                                                                                                       Eis Afl. 250,-

Artikel 18 lid 1

Niet zoveel mogelijk rechts houden

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 18 lid 2

Niet laten voorgaan tegenliggers bij wegversmalling aan eigen zijde

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 18, lid 3

Hinderen tijdens naast elkaar in file rijden.

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 19 lid 1

Onvoldoende afstand houden tot voorganger; “ kleven”

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 19 lid 2

Minder dan één meter afstand houden tot voorganger bij stilstand op rijbaan binnen bebouwde kom

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 20 lid 1 +2

Als voetganger niet het trottoir gebruiken of anderen hinderen

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 200,-

Artikel 21 lid 1

Geen richting aangeven

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 21 lid 2

Niet voorsorteren bij afslaan

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 22, lid 1

Inhalen anders dan aan de linkerzijde

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 22 lid 2

Inhalen zonder richting aangeven

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 22 lid 3

Niet behoorlijk uitwijken bij inhalen

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 22 lid 4

Snelheid verhogen terwijl men wordt ingehaald.

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 23 lid 1

Inhalen terwijl daardoor gevaar ontstaat

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 23 lid 2

Inhalen bij voetgangersoversteekplaats

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 23 lid 3

Inhalen bij kruising, bocht of berg

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 24 lid 1

Niet rechts inhalen terwijl dat  verplicht is [voorgesorteerde of in file rijdende auto’s]

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 25 lid 2

Een kruising oprijden zonder deze vrij te laten

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 26 lid 1

Geen voorrang verlenen aan verkeer van rechts wanneer dat moet.

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 27

Een voertuig tot stilstand brengen op een verboden plaats

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                         Eis Afl. 250,-

Artikel 28

Parkeren op een verboden plaats

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 29 lid 1

Snelheid zodanig dat gevaar of hinder voor anderen kan ontstaan.

Transactie vanaf Afl. 400,-                                                                                                             Eis vanaf Afl. 500,-

Artikel 29 lid 2

Voertuig niet tot stilstand gebracht binnen de afstand die vrij was.

Transactie vanaf Afl. 400,-                                                                                                             Eis Afl. 500,-

Artikel 30 lid

Plotseling zonder noodzaak snelheid verminderen

Transactie vanaf Afl. 300,-                                                                                                             Eis Afl. 400,-

Artikel 30 lid 2

Verkeer belemmeren door zonder noodzaak uitzonderlijk langzaam te rijden

Transactie vanaf afl. 400,-                                                                                                             Eis Afl. 500,-

Artikel 31

Overschrijdingen maximumsnelheid

 Binnen en buiten bebouwde kom 
 TransactieEis ter zitting
Overschrijding <20 km/hAfl. 150,-Afl. 200,-
Overschrijding >20 km/h <30 km/hAfl. 200,-Afl. 300,-
Overschrijding >30 km/h <55 km/hAfl. 400,-Afl. 550,-
Overschrijding >55 km/h <70 km/hAfl. 650,-Afl. 750,- + 4 mnd OBM ov
Overschrijding >70 km/h < 95 km/hNvt.Afl. 950,- + in beslagneming + 6 mnd OBM + verbeurdverklaring
Overschrijding >95 km/hNvt.Afl. 1000,- + in beslagneming + 8 mnd OBM + verbeurdverklaring

NB:

Bij een overschrijding van de maximumsnelheid met 70 of meer km per uur wordt het motorvoertuig altijd in beslag genomen, dit in het belang van het onderzoek dan wel ter verbeurdverklaring. Het proces-verbaal dient – al dan niet voorzien van een waardebepaling van het motorvoertuig – binnen twee weken bij de officier van justitie ingeleverd te worden. De officier van justitie zal alsdan een afdoeningsbeslissing nemen.[1]

Artikel 32, lid 1

Geen verlichting aan voorzijde voeren motorfiets en trike; overdag en ’s nachts

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 32, lid 2

Bij nacht of hevige regen geen licht aan voorzijde voeren. [zie artikel 1 lid 1.]

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 32, lid 3, 4 en 5 en 6

Geen verlichting voorzijde fietsers, voetgangerskolonnes of gehandicapten voertuigen of begeleide dieren.

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 150,-

Artikel 33, lid 1 en 2

Geen verlichting bij nacht of hevige regen aan de achterzijde

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 33, lid 3, 4 en 5 en 6

Geen verlichting achterzijde fietsers, voetgangerskolonnes of gehandicapten voertuigen of begeleide dieren.

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 150,-

Artikel 34 lid 1

Geen verlichting voor- of achterzijde stilstaand voertuig op rijbaan, verder dan dertig meter van straatlantaarn

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 34a

Gekleurde ronddraaiende verlichting gebruiken of hoorn met wisselende toonhoogte gebruiken door gewone voertuigen, niet zijnde voorrangsvoertuigen

Transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Artikel 37

Zonder noodzaak gevaarsignalen geven

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 150,-

Artikel 39 en 40

Ver uitstekende lading, zonder rode lamp of vlag

Transactie vanaf Afl. 500,-

Let op eventueel gevaar dat door het uitsteken van de lading werd veroorzaakt.

Artikel 41

Lading (die kan wegwaaien) niet afgedekt.

Als nog geen gevaar ontstaan is

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 42

Portier openen waardoor gevaar kan ontstaan of vrijheid wordt belemmerd

Goederen op de weg gooien vanuit een rijdend voertuig

Zonder ongeval ontstaan door de gedraging

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 43

Personen vervoeren in open laadbak

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 44 lid 1 en 2

Personen vervoeren in/op een motorvoertuig voor de bestuurder of naast de bestuurder, maar niet op een zitplaats.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 44 lid 3

Kind van onder de twaalf jaar vervoeren naast of voor de bestuurder

Transactie Afl. 250,-                                                                                                                         Eis Afl. 350,-

Artikel 45

Op de rijbaan rijden met een vierwielig motorvoertuig terwijl bestuurder en/of passagiers geen gebruik maken van autogordels. Let op het artikel bestraft de bestuurder voor het rijden met een passagier zonder gordel; dus niet de passagier.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 46 lid 1

Meer dan één aanhangwagen voortbewegen.

Transactie Afl. 500,-                                                                                                                         Eis Afl. 600,-

Artikel 46 lid 2

Ander voertuig slepen terwijl de afstand naar het gesleepte voertuig meer dan vijf meter is of meer dan twee en een halve meter en er geen rode vlag aan de sleepkabel bevestigd is.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 47

Bestuurder of passagier zijn op motorfiets [= ook een quad tot 600 kg] zonder goedpassende valhelm die met kinband bevestigd is.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 48 lid 2

Als fietser:

 • zich laten trekken door een ander voertuig
 • rijden zonder voeten op de trappers
 • op de stang een persoon vervoeren
 • een voertuig trekken, niet zijnde een fietsaanhanger
 • voorwerpen vervoeren die gevaar kunnen veroorzaken [zonder dat het gevaar werkelijkheid wordt]

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 200,-

Landsbesluit Voorschriften Voertuigen

Overtreding van regels gesteld bij het Landsbesluit Verkeersregels worden ingevolge artikel 40, 5de lid Landsverordening Wegverkeer, gestraft met een hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete van ten hoogste afl. 10.000,- Het Landsbesluit Voorschriften Voertuigen rust op artikel 9 van de Landsverordening Wegverkeer.

Artikel 2

Band of banden met minder dan één millimeter profiel

Transactie: Afl. 50,- per band                                                                                                      Eis Afl. 100,- per band

Artikel 3

b.            Niet voorzien zijn van één hoorn met vaste toonhoogte.

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                        Eis vanaf Afl. 150,-

c.             Niet zodanig ingericht dat zich geen hinder door uitlaatgassen voordoet voor anderen.

Transactie vanaf Afl. 500,-                                                                                                            Eis vanaf Afl. 600,-

e.            Niet hebben linker buitenspiegel

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                        Eis Afl. 200,-

Artikel 3, tweede lid

c.             niet hebben binnenspiegel in personenauto’s [of auto’s met een achterruit]

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                        Eis Afl. 200,-

f.             Niet hebben doelmatige ruitenwisser voor de bestuurderszitplaats

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                        Eis Afl. 200,-

Artikel 10

Voorschriften richtingaanwijzers

Niet hebben van een richtingaanwijzer die zichtbaar is voor zowel het tegemoetkomend verkeer als het achteropkomend verkeer of, indien er meer dan een richtingaanwijzer is, niet hebben van een richtingaanwijzer die zichtbaar is voor òf het tegemoet komend verkeer òf het achteropkomend verkeer.

Transactie Afl. 150,-                                                                                                                        Eis Afl. 250,-

Artikel 11 en art 12

Voorschriften verlichting auto’s

Ontbreken of niet aan hebben van een lamp voorzijde of achterzijde bij nacht

transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 150,-

Ontbreken of niet aan hebben van beide lampen [dimlicht] voor of achter bij nacht

transactie Afl. 300,-                                                                                                                         Eis Afl. 400,-

Totaal geen verlichting voor of achterzijde bij nacht [waarbij nummerplaat-verlichting niet meetelt als verlichting]

Transactie Afl. 750,-                                                                                                                         Eis: Afl. 1.000,-

Uitstralen [voortdurend] rood licht naar voren òf uitstralen [voortdurend] wit of geel licht naar achteren

Transactie Afl. 500,-                                                                                                                        Eis Afl. 750,-

Artikel 13

Voorschriften stoplichten

Een stoplicht defect

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                        Eis Afl. 150,-

Twee stoplichten defect, dus geen stoplichten aan zijkanten van de auto

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 14

Nummerplaatverlichting

Geen nummerplaatverlichting

Transactie Afl. 75,-                                                                                                                           Eis Afl. 100,-

Artikel 16

Voorschrift reflectoren aan de achterzijde

Naar voren gerichte rode reflector

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                        Eis Afl. 150,-

Geen reflector (en achterzijde voertuig of aanhangwagen mist één reflector)

Transactie Afl. 50,-                                                                                                                           Eis Afl. 75,-

Missen twee reflectoren

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                        Eis Afl. 150,-

Artikel 17

Voorschriften fietsen

Overtreding van elk voorschrift afzonderlijk per overtreding.

Transactie Afl. 50,-                                                                                                                           Eis Afl. 75,-

Artikel 19

Voorschriften bespannen wagens [meestal paard en wagen ]

Geen zij- of achter reflectoren zoals voorgeschreven; per ontbrekende reflector

Transactie Afl. 100,–                                                                                                                       Eis Afl. 150,-

Artikel 20

Voorschriften onbespannen wagens voortbewogen door trapkracht [lees: bakfietsen] en andere onbespannen wagens [lees: handkarren]

Overtreding van elk voorschrift afzonderlijk per overtreding.

Transactie Afl. 50,-                                                                                                                           Eis Afl.  75,-

Motorrijtuig- en Motorbootbelastingverordening

Artikel 9 lid 3 en Artikel 25a lid 2 onder e

Artikel 9 lid 3: het ontvangstbewijs [bewijs van betaling van belasting] moet in de auto aanwezig zijn en op eerste vordering van een geüniformeerde ambtenaar van de politie worden getoond

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                         Eis Afl. 150,-

Artikel 25a lid 2 onder e: het voertuig wordt in bewaring genomen, op kosten van de houder/eigenaar, bij overtreding van een voorschrift van de Motorrijtuig- en Motorbootbelastingverordening.

Artikel 26 1e lid onder a: Geen geldige kentekenplaten op de voorgeschreven plaatsen

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                         Eis Afl. 300,-

Artikel 26 1e lid onder b: Geen geldige controleplaten [belasting 3e en 4e kwartaal] op de voorgeschreven plaatsen

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 26 1e lid onder c: Geen belasting betaald als houder [te naamgestelde van het voertuig] van een op de weg bevindend  voertuig

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 26 1e lid onder d: Geen belasting betaald als bestuurder van het voertuig

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 26 1e lid onder e: Hij die dezelfde nummerplaten afwisselend op meer dan een voertuig gebruikt

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 26 1e lid onder f: Als handelaar met handelaarskenteken deelnemen aan het verkeer zonder formulier zoals bedoeld in artikel 9, 4e lid van deze verordening.

Transactie Afl. 200,-                                                                                                                        Eis Afl. 300,-

Artikel 26 3e lid onder a: Niet overschrijven van de te naamstelling van een voertuig [overtreding artikel 19 of 18]

Transactie Afl. 50,-                                                                                                                           Eis Afl. 100,-

Artikel 26 3 e lid onder b: Rijden met een vrijgesteld motorvoertuig zonder dat men dat vrijstellingsbewijs bij zich heeft

Transactie Afl. 50,-                                                                                                                           Eis Afl. 100,-

Landsverordening Aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen

Maximumstraf geldboete Afl. 10.000,– of hechtenis van ten hoogste 3 maanden.

Artikel 22 lid 1: Niet voldoen aan verzekeringsplicht

Transactie eerste keer niet verzekerd

Transactie Afl. 600,–                                                                                                                       Eis Afl. 800,-

Tweede keer niet verzekerd; geen transactie                                                                       Eis Afl.1.000,-

Derde en volgende keren: auto verbeurd verklaren.

NB. Inbeslagname auto

Bij het niet kunnen tonen van een verzekeringsbewijs wordt de auto voor onderzoek naar het wel of niet verzekerd zijn in beslag genomen; daarbij wordt ook onderzocht, of de op de auto aangebrachte nummerplaat wel bij die auto/eigenaar hoort.

Artikel 22 lid 2: Mogelijkheid tot rijontzegging bij niet verzekerd zijn

Eerste keer         : een maand

Tweede keer     : 6 maanden

Derde keer         : één jaar

Vierde keer        : drie jaar

Bij onverzekerd ongeval veroorzaken: altijd vier jaar

Artikel 23: Niet inleveren verzekeringsbewijs bij verzekeringsmaatschappij bij overdracht motorvoertuig aan een ander

Transactie Afl. 100,-                                                                                                                        Eis Afl. 150,-

Overgangsrecht

Deze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding.

Oranjestad, 11 februari 2021

B. ter Steege

procureur-generaal

Gebruikte afkortingen

Afl.                         = Arubaanse gulden

GB                          = Geldboete

GVS                       = Gevangenisstraf

OBM                      = Ontzegging van de rijbevoegdheid

OV                          = Onvoorwaardelijk

MND                     = Maand (en)

VW                         = Voorwaardelijk

WKN                      = Weken

Gebruikte begrippen

Hechtenis en gevangenisstraf

Feitelijk komt gevangenisstraf en hechtenis op hetzelfde neer. Het gaat beide om vrijheidsbenemende straffen. Het verschil is dat hechtenis wordt opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding en dat gevangenisstraf wordt opgelegd als men is veroordeeld voor een misdrijf.

Ontzegging rijbevoegdheid

Een ontzegging van de rijbevoegdheid houdt in dat de veroordeelde voor een bepaalde periode geen motorrijtuigen op Aruba mag besturen.

Onvoorwaardelijke straf

Een onvoorwaardelijke straf is een straf die daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Recidive

Recidive betekent letterlijk herhaling. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt waar het gaat om het (meermalen) plegen van strafbare feiten.

Voorwaardelijke straf

Een voorwaardelijke straf houdt in dat de straf wel wordt uitgesproken maar dat deze niet ten uitvoer wordt gebracht. Wanneer de dader opnieuw de fout in gaat of bepaalde voorwaarden die de rechter gesteld heeft negeert, kan de straf alsnog tot uitvoering worden gebracht.


[1] Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (hierna: GEA), zaaknummer 6607/2019 (niet gepubliceerd), heeft op 12 december 2019 een bestuurder veroordeeld voor het rijden met een snelheid van 170 km/u op een weg waar de toegestane maximumsnelheid 80 km/u is. Het motorvoertuig is verbeurdverklaard. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op 20 januari 2021 het vonnis van het GEA bevestigd.

Comments are closed.

Close Search Window