INHOUD

INLEIDING

I OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

Tabel 1 Ingeschreven misdrijven
Tabel 1A Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2014
Tabel 1B Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2015
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2014
Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2015
Tabel 4 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 5 Geseponeerde zaken
Tabel 6 Militaire zaken

 1. Specifieke delicten
  Tabel 7 Aantal levensdelicten
  Tabel 8 Voorhanden hebben vuurwapen
  Tabel 9 Aantal drugsdelicten
  Tabel 10 Geregistreerde verkeersdelicten

II HOGER BEROEP EN CASSATIE

 1. Strafzaken in hoger beroep
  Tabel 11
 2. Cassatieberoepen
  Tabel 12
 3. Uitleveringsverzoeken
  Tabel 13

III EXECUTIE EN GRATIE

 1. Totaal ontvangen gelden
  Tabel 14
 2. Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
  Tabel 15
 3. Overdracht strafexecutie op grond van verdragen
  Tabel 16
 4. Adviezen gratieverzoeken
  Tabel 17

IV OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

 1. Kleine rechtshulpverzoeken
  Tabel 18
 2. Uitzetting van vreemdelingen
  Tabel 19
 3. Justitiële documentatiedienst
  Tabel 20
 4. Extra judiciële zaken
  Tabel 21

V PERSONEELSMANAGEMENT

 1. Personele kengetallen Tabel 22
 2. Ziekteverzuim Tabel 23

INLEIDING

In 2015 werd afscheid genomen van de advocaat-generaal Esther Baars en werd de ‘Arubaanse’ officier van justitie Frans van Deutekom benoemd tot de nieuwe advocaatgeneraal voor het Openbaar Ministerie. Tevens werd afscheid genomen van de officier van Justitie Jaap Zondervan die zes jaar lang voor de organisatie heeft gewerkt.

Door het houden van een openbare aanbesteding kon in 2015 een nieuw netwerksysteem voor de organisatie gerealiseerd worden met de FDA gelden. De nieuwe hardware en software is een aanwinst voor de organisatie en voldoet aan de eisen van een beveiligd netwerksysteem voor de gevoelige informatie die bij het Openbaar Ministerie binnenkomt. 

Op 27 augustus 2015 vonden onlusten voor het parlementsgebouw plaats waarbij hard optreden van het KPA noodzakelijk was. Er werden vijf aanhoudingen verricht. In samenwerking met het KPA, RST en de Douane werd in juni 2015 in een container bij de haven een aanmerkelijk hoog geldbedrag aangetroffen, dat was verborgen in bevroren kiprollades. Het betrof een bedrag van bijna 3 miljoen euro.   

Aan het eind van het jaar zijn stappen gezet  voor het realiseren van een nieuwe huisvesting. De afgelopen jaren heeft het gebouw te kampen gehad met achterstallig onderhoud. In overleg zal bekeken worden of het gebouw zal worden opgeknapt dan wel dat het Openbaar Ministerie elders wordt gehuisvest.    

Aangezien dit jaarverslag het laatste zal zijn dat onder mijn verantwoordelijkheid tot stand is gekomen, hecht ik eraan op deze plaats mijn grote dank uit te spreken aan al mijn collega’s van het Arubaanse Openbaar Ministerie. Zonder jullie grote toewijding zouden de resultaten, waar we trots op kunnen zijn, nooit tot stand zijn gekomen. Ik kan dankzij jullie terugzien op een onvergetelijke periode in Aruba! 

mr. M.E.F.H. van Erve,

wnd. Procureur-Generaal

I     OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

1.          Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1             Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven20142015
Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken24802865

Tabel 1A       Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2014

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen20324408*
Minderjarig126120
Meerderjarig19064288

*)Gegevens worden opgevraagd uit het Bevolkingsregister. Niet altijd staan desbetreffende verdachten ingeschreven bij de Bevolking en is het voor de registratie medewerker niet duidelijk of het een man of een vrouw betreft.

Tabel 1B          Verhouding man/ vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2015 

Minderjarigen + MeerderjarigenManVrouwOnbekend
Minderjarig178190
Meerderjarig218046622

Meest voorkomende misdrijven

Tabel 2            Meest voorkomende misdrijven 2014

Meest voorkomende misdrijven2014
1. Rijden zonder rijbewijs (10 LWV[1])1043
2. Diefstal+ Diefstal o.v.o. + poging daartoe (324, 323 WvS oud[2] en 2:288, 2:289 en 2:290 WvS)321
3. Rijden onder invloed (5 LWV)213
4. Mishandeling (313-317 WvS oud en 2: 273-2:277 WvS)200
5. Soft drugs delicten (4 LVM[3])127
6. Bedreiging118
7. Hard drugs delicten (3 LVM)108
8. Diefstal met geweld86
9. Opzetheling/ schuldheling83
10. Vernieling76
 1. LWV: Landsverordening Wegverkeer      3. LVM: Landsverordening Verdovende middelen
 2. WvS : Wetboek van Strafrecht 

Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2015

Meest voorkomende misdrijven2015
1.     Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)1080
2.     Rijden onder invloed (5 LWV)*324
3.     Diefstal + Diefstal o.v.o. + Gekwalificeerde diefstal + poging       daartoe en medeplichtigheid(2: 288 t/m 290 WvS)**309
4.     Mishandeling (2:273 t/m 277)***247
5.     Soft drugs delicten (4 LVM)224
6.     Voorhanden hebben vuurwapen (3VWV)139
        Hard drugs delicten (3LVM)139
7.     Bedreiging119
8.     Voorhanden hebben wapen (1WV)108
9.     Vernieling93
10.  Diefstal met geweld****84

*) rijden onder invloed kan van alcohol zijn maar ook andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen, **)Sinds het nieuwe wetboek van strafrecht inwerking is getreden is diefstal in een woning of op een bij een woning behorend erf apart geregeld in artikel 2:290, eerste lid, WvS.  

***)Zowel zware mishandeling, mishandeling met een wapen, onder verzwarende omstandigheden als met voorbedachten rade inbegrepen. ****) medeplichtigheid ook meegerekend, 

Op de zesde plaats van de meest voorkomende misdrijven nemen de strafbare feiten: het voorhanden hebben van een vuurwapen en overtreding van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening verdovende middelen, een gelijke plaats in. Het voorkomen van de strafbare feiten, het voorhanden hebben van een vuurwapen en het voorhanden van een wapen, op de toptienlijst is mede te danken aan de preventieve fouilleeracties tijdens evenementen en/of bij gebiedsverboden.

Overtredingen

Tabel 4            Ingeschreven verdachten bij overtredingen 

Totaal aantal ingeschreven overtredingen20142015
Ingeschreven verdachten in overtredingszaken1746913598

In 2015 zijn er minder processen-verbaal in overtredingszaken ingediend bij het Openbaar Ministerie. Een verklaring hiervoor is dat er minder verkeersacties zijn gehouden het afgelopen jaar. Dit is een reden waarom er minder gelden zijn ontvangen dan in 2014. 

Geseponeerde zaken

Tabel 5            Geseponeerde zaken

Totaal aantal geseponeerde zaken20142015
Onvoorwaardelijk geseponeerd8971025
Voorwaardelijk geseponeerd404315

Tabel 6            Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken20142015
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee8*14**

*) waarvan twee zijn overgedragen aan Nederland.

**) waarvan én zaak is overgedragen aan Nederland 

2.          Specifieke delicten

Geweldsdelicten

Tabel 7           Aantal geweldsdelicten (primaire tenlastelegging)

Totaal aantal levensdelicten20142015
Moord (art 2:262 WvS) / Doodslag (art 2:259 WvS)13

Tabel 8            Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten20142015
Voorhanden hebben vuurwapen70139*

*) Tevens staan er drie verdachten geregistreerd voor het vermoedelijk plegen van het strafbare feit ‘het binnen het grondgebied van Aruba afleveren van vuurwapens’. 

Drugsdelicten

Tabel 9            Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten20142015
Hard drugs (art 3 LVM)108139*
Soft drugs (art 4 LVM)127224**
Artikel 11 C LVM224***
Artikel 2 LVM35
Aantal p.v.’s drugskoeriers1518

*) Doorgaans bezit, in en uitvoer van cocaïne en heroïne

**) Doorgaans bezit, in en uitvoer van hennep

***) Voorbereidingshandelingen

Verkeer

Tabel 10                       Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten20142015
Verkeersmisdrijven14711482
Verkeersovertredingen1826814167
Specifieke verkeersgegevens20142015
Rijden onder invloed alcohol213324
Rijden zonder rijbewijs10431080
Dodelijke verkeersslachtoffers712

II          HOGER BEROEP EN CASSATIE 

1.          Strafzaken in hoger beroep

Tabel 11           Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep20142015
Hoger beroep gevangenhouding83*73
Hoger beroep strafvonnis44**60
Totaal127133

(*) waarvan 15 werden ingetrokken

(**) waarvan 13 werden ingetrokken

 • Cassatieberoepen

Tabel 12           Aantal zaken in cassatie

Zaken in cassatie 20142015
Strafzaak813
Uitlevering01
Totaal814
 • Uitleveringsverzoeken            

Tabel 13          Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken20142015
U.S.A.8*0
Nederland00
Canada00
Venezuela01**

*)één opgeëiste persoon gaf toestemming om de verkorte procedure te doorlopen om te worden uitgeleverd.

Eén ander verzoek werd afgewezen wegens diplomatieke redenen.   

**)Aruba heeft aan Venezuela een uitleveringsverzoek gedaan op grond van het Verdrag van de

Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Begin januari 2016 ontving het Openbaar Ministerie via diplomatieke weg de uitspraak van het Gerechtshof in Venezuela d.d. 23 oktober 2015. Het uitleveringsverzoek werd door voornoemd hof afgewezen.

III          EXECUTIE EN GRATIE

 1. Totaal ontvangen gelden 

Tabel 14           Ontvangen gelden

Ontvangen gelden verdeeld per jaar20142015
Ontvangen gelden uit transacties2.019.456,251.335.132,35
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis890.392,50652.318,75
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA109.280,0087.693,00
Totaal ontvangen gelden3.019.128,752.068.569,10

Een andere verklaring voor het minder ontvangen aan gelden in 2015 in vergelijking met 2014 is dat er minder geld uit ontnemingszaken is geïnd. In 2015 werd in totaal Afl.

28.950,00 ontnomen. In 2014 was dat Afl. 273.100,00.  Een andere reden is dat er minder achterstallige geldboetes zijn geïnd door minder inzet personeel wegens ziekte en minder gehouden acties in samenwerking met de CEA.    

 • Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 15           Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut) 

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut20142015
Naar Nederland2*2**
Naar Curaçao00
Totaal22

*) er is nog geen eindbeslissing genomen.

**) beide verzoeken werden afgewezen.

 • Overdracht strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 16          Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)

Verzoeken overdracht strafexecutie verdragen20142015
Uit U.S.A.20
Uit Duitsland20
Naar Venezuela10

In 2014 werden alle verzoeken tot strafoverdracht afgewezen wegens budgettaire redenen.    

 • Adviezen gratieverzoeken

Tabel 17           Adviezen gratieverzoeken

 20142015
Toewijzing door Gouverneur  
Afwijzing door Gouverneur  
Totaal1*3**

*) De Gouverneur heeft tot heden niet op het gratieverzoek beslist. 

**) Het Openbaar Ministerie heeft tot op heden niet vernomen of de Gouverneur al dan niet omtrent de gratieverzoeken een beslissing heeft genomen 

IV         OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

 1. Kleine rechtshulpverzoeken 

Tabel 18          Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken20142015
Inkomend4036
Uitgaand2319
Totaal6355
 • Uitzetting van vreemdelingen

Tabel 19          Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen20142015
Venezuela1610*
Colombia92
Dominicaanse Republiek30
Jamaica 1**
Suriname10
Zweden10
Argentinië 2
Haïti 1***
Engeland 1
Totaal3015

*)Twee Venezolanen warden bij beschikking van de Minister van Justitie uitgezet en één Venezolaan is uit het KIA gevlucht voordat hij daadwerkelijk kon worden uitgezet.  

**) Uitgezet bij beschikking van de Minister van Justitie.

***)In 2016 heeft de wnd. Procureur-Generaal naar aanleiding van een aangespannen LAR-zaak alsnog besloten om betrokkene niet naar Haïti uit te zetten.

 • Justitiële documentatiedienst

Tabel 20         Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag20142015
Aanvragen ingediend64676735
Weigering afgifte (geen noodzaak)311275
Afgewezen (strafkaart)87
Verklaringen uitgereikt50805301
Niet opgehaald1042864
Ontvangen leges203.200,=212.040,=
 • Extra judiciële zaken

Tabel 21           Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken20142015
Vaststelling Nederlanderschap4*2**

*) drie verzoeken zijn nog pending. Één verzoek is afgewezen. 

**) het Gemeenschappelijk Hof stelde vast dat twee zusjes Nederlander zijn geworden omdat zij gedeeld hebben in de naturalisatie van hun ouders.

V          PERSONEELSMANAGEMENT

1.           Personele kengetallen 

Tabel 22          Personeelssterkte

Personeelssterkte20142015
Ambtenaren45*47***
Rechterlijke ambtenaren10**10****
Vacatures23
Totaal formatie5760

*) In 2014 waren er 43 ambtenaren werkzaam en 2 medewerkers op basis van een contract. Tevens moet bij die 45 medewerkers 1 medewerker afkomstig van het KPA meegerekend worden die als deurwaarder is aangesteld en 1 arbeidscontractant die van het Bureau van de Minister van Justitie is overgeplaatst naar het Openbaar Ministerie in de functie van medewerker ondersteuning. Bij de berekening van de personeelssterkte is de parketsecretaris die per 16 juni 2014 het parket eerste lijn is komen versterken, met name met het verwerken van bulkzaken, niet meegerekend. Zij werkt voor halve dagen en wordt door Nederland betaald. Het afgelopen jaar heeft de organisatie wederom baat gehad van de stagiaires die met name op de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie en de Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces zowel kwantitatief als kwalitatief goed werk hebben verricht.  

**) Betreft 1 substituut officier van justitie in opleiding.

***) in 2015 zijn twee medewerkers met ontslag gegaan en is er een nieuwe juridisch medewerker de organisatie komen versterken. Thans zijn er 45 medewerkers waarvan drie een arbeidscontract hebben. Drie medewerkers zijn boven de formatie aangezien zij binnen de organisatie zijn geplaatst.  

****) In 2015 heeft de organisatie afscheid genomen van de advocaat-generaal Esther Baars. Haar plaats werd opgevuld door een interne kandidaat. De officier van justitie Jaap Zondervan is ook naar Nederland vertrokken. Zijn vacature werd opgevuld door Alex Erades uit Nederland.   

2.          Ziekteverzuim

Tabel 23          Ziekteverzuim

Ziekteverzuim20142015
Verzuimpercentage (%)9,328,02
Meldingsfrequentie (dagen)3,654,76
Gemiddelde Verzuimduur (dagen)10,879,74
Nulverzuim (personen)911

Comments are closed.

Close Search Window