INHOUD

INLEIDING
I OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

Tabel 1 Ingeschreven misdrijven
Tabel 1A Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2014
Tabel 1B Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2015
Tabel 1C Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken
2016
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2014 Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2015
Tabel 4 Meest voorkomende misdrijven 2016
Tabel 5 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 6 Geseponeerde zaken
Tabel 7 Militaire zaken

Specifieke delicten 7
Tabel 8 Aantal levensdelicten
Tabel 9 Voorhanden hebben vuurwapen
Tabel 10 Aantal drugsdelicten
Tabel 11 Geregistreerde verkeersdelicten

II HOGER BEROEP EN CASSATIE

 1. Strafzaken in hoger beroep
  Tabel 12
 2. Cassatieberoepen
  Tabel 13
 3. Uitleveringsverzoeken
  Tabel 14

III EXECUTIE EN GRATIE

 1. Totaal ontvangen gelden
  Tabel 15
 2. Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
  Tabel 16
 3. Overdracht strafexecutie op grond van verdragen
  Tabel 17
 4. Adviezen gratieverzoeken
  Tabel 18

IV OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN 11

 1. Kleine rechtshulpverzoeken
  Tabel 18
 2. Uitzetting van vreemdelingen
  Tabel 19
 3. Justitiële documentatiedienst
  Tabel 20
 4. Extra judiciële zaken Tabel 21

V PERSONEELSMANAGEMENT 12

 1. Personele kengetallen Tabel 23 2. Ziekteverzuim Tabel 24

INLEIDING

Met genoegen bied ik u het jaarverslag 2016 van het Openbaar Ministerie aan. In 2016 passeerden onder meer de volgende onderwerpen de organisatie. 

Halverwege het jaar werd afscheid genomen van de Procureur-Generaal, mr. M.E.F.H. van Erve, en welkom geheten aan zijn nieuwe opvolger mr. A. van Dam. Tevens werd afscheid genomen van waarnemend Hoofdofficier van Justitie, mw. mr. E.E. Lugo, die na negenendertig trouwe dienstjaren, waarvan negentwintig jaren als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie, per 1 augustus 2016 met eervol ontslag is gegaan. Haar vacature werd opgevuld door mr. W.V. Gerretschen die in 2003 t/m 2005 al werkzaam was als officier van justitie in Aruba. Het Stafbureau van de organisatie werd versterkt door de komst van een nieuwe beleidsmedewerker mevrouw mr. K. Dijkhuis-Walls.

Door het houden van een openbare aanbestedingsprocedure in 2015 voor de aanschaf van nieuw hardware en software kon de organisatie begin november 2016 zonder ‘down time’ beschikken over nieuwe computers en een nieuwe server. Gezien het dynamische karakter van het Openbaar Ministerie kon de organisatie het zich niet permitteren dat de werkprocessen stop werden gezet bij het overgaan op het nieuwe netwerksysteem. Door de extra inzet van onze ICT medewerkers kon de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd blijven en konden de termijnen in het strafproces bewaakt blijven. Een aantal van de nog bruikbare computers werd gedoneerd aan het leslokaal van het KIA.

Een bijzondere vangst werd door de Kustwacht gedaan in oktober 2016 toen die een boot genaamd ‘Sweet Dreams’ onderschepte met exotische dieren aan boord. Aan boord bevonden zich vier loras, één jaguarundi, één ocelot, tien toekans, twee apen, zes schildpadden en zes honden. De dieren werden uit Venezuela gesmokkeld. Een aantal van deze dieren behoren tot de beschermde dieren die op de lijst voorkomen van het Citesverdrag waarbij Aruba is aangesloten. 

Op 16 november 2016 werd het samenwerkingsconvenant Fusion Center Aruba getekend. De partijen die getekend hebben zijn het KPA, de Kustwacht steunpunt Aruba, de

Koninklijke Marechaussee, het RST en het Openbaar Ministerie.  Zij werken al jaren samen met als doel te komen tot een veiliger Aruba. Middels het convenant  zijn zij overeen gekomen de kennis- en informatievoorziening op de door partijen benoemde prioriteit(en) gevraagd en ongevraagd te optimaliseren door, binnen de wettelijke kaders, de relevante informatie van de partners te verzamelen, bundelen, veredelen en analyseren, dit ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taakuitoefening van de partijen. Het Fusion Center heeft tot taak om door informatie-uitwisseling in 

opdracht van de stuurploeg te komen tot producten en diensten ten behoeve van de versterking van de informatiepositie van alle partijen om de veiligheid in Aruba te vergroten. Teneinde deze taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het Fusion Center op één locatie gehuisvest.    

In het najaar werden de eerste stappen gezet voor de oprichting van een Afpakteam onder leiding van het Openbaar Ministerie. Het Afpakteam behelst een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, de Douane, de FIOD, het Fiot, de Koninklijke Marechaussee, het KPA, de KWCARIB, het Meldpunt en het RST. De doelstelling van het Afpakteam is om gezamenlijk door middel van een zichtbare  aanpak ondermijnende financiële criminaliteit tegen te gaan. De kracht van het Afpakteam is de integraliteit en de wijze van samenwerking. Het gaat namelijk om het optreden als één georganiseerde overheid met oog voor elkaars belang. Per casus wordt bekeken welke partner de beste afpakkansen heeft. Indien een interventie onmiddellijk kan worden ingezet door een partner, wordt het signaal direct opgepakt. Het gaat immers om korte klappen waarbij de crimineel wordt geraakt in zijn portemonnee. 

In de media was veel aandacht voor zedendelicten. Aanleiding hiervoor is de wens van de samenleving dat deze feiten zwaarder gestraft zullen gaan worden alsmede door het volkladden van Aruba ook op toeristische en religieuze plaatsen met de leuze ‘ Aruba propedofiel’. Maandenlang hield deze muurkladderij op overheidsgebouwen, notariskantoren, transformatiehuisjes, reclame- en verkeersborden en winkelpuien de gemoederen bezig. Alsook het Openbaar Ministerie die met diverse benadeelde partijen, slachtoffers, vermoedelijke daders en de pers in gesprek is geweest. Teneinde de samenleving zo optimaal mogelijke te informeren heeft de organisatie frequent persberichten uitgebracht over dit gevoelige onderwerp. In het interne RUBI-systeem werden 41 misdrijfzaken tegen de zeden geregistreerd. 

Eén van de strategische visies van het Openbaar Ministerie voor de komende jaren is dat de organisatie meer omgevingsgericht naar buiten zal treden. Met het oog hierop heeft de organisatie voor het eerst de mogelijkheid geboden om aan EPB studenten een stageplek te bieden. De eerste paar stagiaires hebben met succes stage gelopen op de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie.

In november 2016 werd een nieuwe gedragscode voor de organisatie geïntroduceerd met als doel om met alle medewerkers samen te werken aan een professionele, integere en transparante organisatie. Waarbij iedereens bijdrage even waardevol is.   

Verder werden in samenspraak met de Minister van Justitie nadere stappen genomen om de verhuisplannen van de organisatie naar een nieuw gebouw in 2017 te concretiseren.

mr. A. van Dam, Procureur-Generaal

I     OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

1.          Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1             Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven201420152016
Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken248028652023

Tabel 1A          Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2014 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen20324408*
Minderjarig126120
Meerderjarig19064288

*)Gegevens worden opgevraagd uit het Bevolkingsregister. Niet altijd staan desbetreffende verdachten ingeschreven bij de Bevolking en is het voor de registratie medewerker niet duidelijk of het een man of een vrouw betreft.

Tabel 1B     Verhouding man/ vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2015

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen            2358               48522 
Minderjarig178190
Meerderjarig218046622

Tabel 1C           Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2016 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen167333911
Minderjarig8991
Meerderjarig158433010

In 2016 waren het aantal ingeschreven misdrijfzaken minder dan de afgelopen jaren ook het aantal ingeschreven verdachten waren minder. 

Meest voorkomende misdrijven

Tabel 2            Meest voorkomende misdrijven 2014

 Meest voorkomende misdrijven2014
1Rijden zonder rijbewijs (10 LWV[1])1043
2Diefstal+ Diefstal o.v.o. + poging daartoe (324, 323 WvS oud[2] en 2:288, 2:289 en 2:290 WvS) 321
3Rijden onder invloed (5 LWV)213
4Mishandeling (313-317 WvS oud en 2: 273-2:277 WvS) 200
5Soft drugs delicten (4 LVM[3])127
6Bedreiging118
7Hard drugs delicten (3 LVM)108
8Diefstal met geweld86
9Opzetheling/ schuldheling83
10Vernieling76
 1. LWV: Landsverordening Wegverkeer      3. LVM: Landsverordening Verdovende middelen
 2. WvS : Wetboek van Strafrecht

Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2015

 Meest voorkomende misdrijven2015
1Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)1080
2Rijden onder invloed (5 LWV)*324
3Diefstal + Diefstal o.v.o. + Gekwalificeerde diefstal + poging daartoe en medeplichtigheid(2: 288 t/m 290 WvS)**309
4Mishandeling (2:273 t/m 277)***247
5Soft drugs delicten (4 LVM)224
6aVoorhanden hebben vuurwapen (3VWV)139
6bHard drugs delicten (3LVM)139
7Bedreiging 119
8Voorhanden hebben wapen (1WV)108
9Vernieling93
10Diefstal met geweld****84

*) rijden onder invloed kan van alcohol zijn maar ook andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen, **)Sinds het nieuwe wetboek van strafrecht inwerking is getreden is diefstal in een woning of op een bij een woning behorend erf apart geregeld in artikel 2:290, eerste lid, WvS.  

***)Zowel zware mishandeling, mishandeling met een wapen, onder verzwarende omstandigheden als met voorbedachten rade inbegrepen. ****) medeplichtigheid ook meegerekend,

Tabel 4 Meest voorkomende misdrijven 2016

 Meest voorkomende misdrijven2016
1Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)655
2Mishandeling (2:273 t/m 277 WvS)265
3Rijden onder invloed (5 LWV) 258
4Diefstal + Diefstal o.v.o. in alle vormen (2:288 t/m 290 WvS) 246
5Voorhanden hebben vuurwapen (3VWV)171
6aHard drugs delicten (3LVM) 134
6bSoft drugs delicten (4LVM)134
7Bedreiging110
8Vernieling86
9Diefstal met geweld (medeplichtigheid aan diefstal met geweld is meegerekend maar poging tot diefstal met geweld niet!)64
10Opzetheling/ schuldheling 64

Prioriteit in 2016 was onder meer het aanpakken van illegaal vuurwapen bezit dit is terug te zien in de top tien lijst van meest voorkomende misdrijven waar het ‘voorhanden hebben van een vuurwapen’ op de vijfde plaats staat. Een gelijk aantal zaken van hard en soft drugs werden dit jaar geregistreerd. Het verkeersmisdrijf ‘rijden zonder rijbewijs’ is flink afgenomen. De vermoedelijke oorzaak hiervan is dat er minder verkeerscontroles werden uitgevoerd. Uit de Compstat[1] gegevens van het Korps Politie Aruba blijkt dat er een algemene trend te zien is van betrokkenheid van Venezolanen bij gewapende overvallen en woninginbraken. Wellicht heeft dit verband met de zorgelijke situatie in Venezuela. Tevens werd geconstateerd dat een hoog aantal geweldsdelicten gepaard ging met vuurwapengebruik. 

Overtredingen

Tabel 5           Ingeschreven verdachten bij overtredingen

Totaal aantal ingeschreven overtredingen201420152016
Ingeschreven verdachten in overtredingszaken174691359810530

Wederom zijn er in 2016 minder processen-verbaal in overtredingszaken ingediend bij het Openbaar Ministerie. Een verklaring hiervoor is dat er minder verkeersacties zijn gehouden het afgelopen jaar. 

Geseponeerde zaken

Tabel 6            Geseponeerde zaken

Totaal aantal geseponeerde zaken201420152016
Onvoorwaardelijk geseponeerd89710256064
Voorwaardelijk geseponeerd404315224

In 2016 werd een inhaalslag gemaakt met het opschonen van oude verkeerszaken. Ruim  vierduizend zaken met name uit de jaren 2009 t/m 2013 werden geseponeerd. Om te voorkomen dat er weer een bulk aan zaken ontstaat is een start gemaakt met het uiteenzetten van een stappenplan, die rekening houdend met alle betrokken proces partijen, in kaart dient te brengen op welke wijze verkeerszaken op een snelle, efficiënte en doeltreffende methode kunnen worden weggewerkt.     

Tabel 7  Militaire zaken 

Totaal aantal militaire zaken201420152016
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee8*14**25***

*) waarvan twee zijn overgedragen aan Nederland.

**) waarvan én zaak is overgedragen aan Nederland 

***) waarvan acht zaken zijn overgedragen aan Nederland

2.          Specifieke delicten

Geweldsdelicten

Tabel 8           Aantal geweldsdelicten (primaire tenlastelegging)

Totaal aantal levensdelicten  201420152016
Moord (art 2:262 WvS) / Doodslag (art 2:259 WvS)139

Opmerkelijk is het aantal doden van afgelopen jaar. Een aantal van deze levensdelicten speelde zich onder meer af in de relationele en/of familiesfeer af. Zo werd een oude tante door een neef vermoord, een slachtoffer door haar vriend en een baby door zijn eigen vader. Een verslaafde die voor veel overlast zorgde werd doodgeschoten. Eén levensdelict was gang-gerelateerd. Een uitgelopen ruzie in een bar in de binnenstad eindigde met een  slachtoffer dat door messteken om het leven kwam. In één andere zaak was het motief financieel gewin. 

Tabel 9            Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten201420152016
Voorhanden hebben vuurwapen70139*171

*) Tevens staan er drie verdachten geregistreerd voor het vermoedelijk plegen van het strafbare feit ‘het binnen het grondgebied van Aruba afleveren van vuurwapens’. 

Drugsdelicten

Tabel 10                       Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten201420152016
Hard drugs (art 3 LVM)108139*134
Soft drugs (art 4 LVM)127224**134
Artikel 11 C LVM224***11
Artikel 2 LVM 3510
Aantal p.v.’s drugskoeriers151820

*) Doorgaans bezit, in en uitvoer van cocaïne en heroïne

**) Doorgaans bezit, in en uitvoer van hennep

***) Voorbereidingshandelingen

Verkeer

Tabel 11                            Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten 201420152016
Verkeersmisdrijven14711482957
Verkeersovertredingen 182681416710839
Specifieke verkeersgegevens201420152016
Rijden onder invloed alcohol213324258
Rijden zonder rijbewijs10431080655
Dodelijke verkeersslachtoffers71210

II          HOGER BEROEP EN CASSATIE 

1.          Strafzaken in hoger beroep

Tabel 12              Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep201420152016
Hoger beroep gevangenhouding83*7353
Hoger beroep strafvonnis44**6046***
Totaal 12713399

(*) waarvan 15 werden ingetrokken

(**) waarvan 13 werden ingetrokken

(***)waarvan 12 werden ingetrokken

2.          Cassatieberoepen

Tabel 13              Aantal zaken in cassatie

Zaken in cassatie   201420152016
Strafzaak81317
Uitlevering010
Totaal81417

3.          Uitleveringsverzoeken            

Tabel 14          Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken 201420152016
U.S.A.8*01***
Nederland000
Canada001****
Venezuela01**0

*)één opgeëiste persoon gaf toestemming om de verkorte procedure te doorlopen om te worden uitgeleverd.

Eén ander verzoek werd afgewezen wegens diplomatieke redenen.   

**)Aruba heeft aan Venezuela een uitleveringsverzoek gedaan op grond van het Verdrag van de

Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Begin januari 2016 ontving het Openbaar Ministerie via diplomatieke weg de uitspraak van het Gerechtshof in Venezuela d.d. 23 oktober 2015. Het uitleveringsverzoek werd door voornoemd hof afgewezen. ***)Er werd een persoon aangehouden ter fine van uitlevering. Deze persoon werd echter in vrijheid gesteld omdat het niet de verzochte persoon bleek te zijn.

****)opgeëiste persoon had Aruba al verlaten voordat hij kon worden aangehouden ter fine van uitlevering.    

III          EXECUTIE EN GRATIE

1.          Totaal ontvangen gelden 

Tabel 15           Ontvangen gelden

Ontvangen gelden verdeeld per jaar201420152016
Ontvangen gelden uit transacties2.019.456,2 51.335.132,3 51.171.301,5
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis890.392,50652.318,75663.299,75
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA109.280,0087.693,0095825
Totaal ontvangen gelden3.019.128,7 52.068.569,1 01.930.426,2 5

De tabel laat zien dat in 2016 minder geld is ontvangen in vergelijking met de voorgaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat in 2016 Afl. 10.200,= aan ontnemingsgelden is geïnd in 2014 was dat Afl. 273.100,=.  Een andere oorzaak zou 

kunnen zijn dat door de hoeveelheid geseponeerde zaken in 2016 het Land hierdoor  gelden is misgelopen. Binnen de organisatie hadden de afdelingen Administratie en 

Executie te kampen met langdurige zieke medewerkers waardoor anderen moesten rouleren en daardoor hun eigen werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen en schikkingsvoorstellen, stil kwam te liggen. Het aantrekken van goede administratieve krachten die tevens kassierswerkzaamheden kunnen verrichten is hard nodig voor de organisatie.  

2.          Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 16         Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut201420152016
Naar Nederland2*2**0
Naar Curaçao000
Totaal220

*) er is nog geen eindbeslissing genomen.

**) beide verzoeken werden afgewezen.

 • Overdracht strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 17          Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)

Verzoeken overdracht strafexecutie verdragen 201420152016
Uit U.S.A. 201
Uit Duitsland200
Naar Venezuela100

In 2014 werden alle verzoeken tot strafoverdracht afgewezen wegens budgettaire redenen. 

 • Adviezen gratieverzoeken

Tabel 18              Adviezen gratieverzoeken

 201420152016
Toewijzing door Gouverneur   
Afwijzing door Gouverneur   
Totaal1*3**0

*) De Gouverneur heeft tot heden niet op het gratieverzoek beslist. 

**) Het Openbaar Ministerie heeft tot op heden niet vernomen of de Gouverneur al dan niet omtrent de gratieverzoeken een beslissing heeft genomen 

IV         OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

 1. Kleine rechtshulpverzoeken 

Tabel 19          Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken201420152016
Inkomend403640
Uitgaand231921
Totaal635561
 • Uitzetting van vreemdelingen

Tabel 20              Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen201420152016
Venezuela1610*4
Colombia9219
Dominicaanse Republiek300
Jamaica  1**0
Suriname100
Zweden100
Argentinië 20
Haïti  1***0
Engeland  10
Litouwen  2
Totaal301525

*)Twee Venezolanen warden bij beschikking van de Minister van Justitie uitgezet en één Venezolaan is uit het KIA gevlucht voordat hij daadwerkelijk kon worden uitgezet.  

**) Uitgezet bij beschikking van de Minister van Justitie.

***)In 2016 heeft de wnd. Procureur-Generaal naar aanleiding van een aangespannen LAR-zaak alsnog besloten om betrokkene niet naar Haïti uit te zetten.

 • Justitiële documentatiedienst

Tabel 21          Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag201420152016
Aanvragen ingediend646767356659
Weigering afgifte (geen noodzaak)311275231
Afgewezen (strafkaart)8710
Verklaringen uitgereikt508053015062
Niet opgehaald1042864983 
Ontvangen leges203.200,=212.040,=202480,=
 • Extra judiciële zaken

Tabel 22              Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken201420152016
Vaststelling Nederlanderschap4*2**1

*) drie verzoeken zijn nog pending. Één verzoek is afgewezen. 

**) het Gemeenschappelijk Hof stelde vast dat twee zusjes Nederlander zijn geworden omdat zij gedeeld hebben in de naturalisatie van hun ouders.

V          PERSONEELSMANAGEMENT

1.          Personele kengetallen 

Tabel 23          Personeelssterkte

Personeelssterkte201420152016
Ambtenaren45*47***44
Rechterlijke ambtenaren10**10****9
Vacatures236
Totaal formatie576059

*) In 2014 waren er 43 ambtenaren werkzaam en 2 medewerkers op basis van een contract. Tevens moet bij die 45 medewerkers 1 medewerker afkomstig van het KPA meegerekend worden die als deurwaarder is aangesteld en 1 arbeidscontractant die van het Bureau van de Minister van Justitie is overgeplaatst naar het Openbaar Ministerie in de functie van medewerker ondersteuning. Bij de berekening van de personeelssterkte is de parketsecretaris die per 16 juni 2014 het parket eerste lijn is komen versterken, met name met het verwerken van bulkzaken, niet meegerekend. Zij werkt voor halve dagen en wordt door Nederland betaald. Het afgelopen jaar heeft de organisatie wederom baat gehad van de stagiaires die met name op de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie en de Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces zowel kwantitatief als kwalitatief goed werk hebben verricht.  

**) Betreft 1 substituut officier van justitie in opleiding.

***) in 2015 zijn twee medewerkers met ontslag gegaan en is er een nieuwe juridisch medewerker de organisatie komen versterken. Thans zijn er 45 medewerkers waarvan drie een arbeidscontract hebben. Drie medewerkers zijn boven de formatie aangezien zij binnen de organisatie zijn geplaatst.  

****) In 2015 heeft de organisatie afscheid genomen van de advocaat-generaal Esther Baars. Haar plaats werd opgevuld door een interne kandidaat. De officier van justitie Jaap Zondervan is ook naar Nederland vertrokken. Zijn vacature werd opgevuld door Alex Erades uit Nederland.   

In 2016 is de officier van justitie Lugo met de VUT gegaan na 39 dienstjaren.  Eind van het jaar stonden zes vacatures open die hopelijk in 2017 zullen worden opgevuld. In het totaal van 44 ambtenaren zijn meegerekend de vijf arbeidscontractanten en een medewerker uit Nederland. Tevens zijn twee ambtenaren ter beschikking gesteld aan de organisatie.    

2.          Ziekteverzuim

Tabel 24          Ziekteverzuim

Ziekteverzuim201420152016
Verzuimpercentage (%)9,328,027.09
Meldingsfrequentie (dagen)3,654,765.45
Gemiddelde Verzuimduur (dagen)10,879,746.66
Nulverzuim (personen)91110

Comments are closed.

Close Search Window