INHOUD

ɪ OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

 1. Aantallen strafzaken in eerste aanleg
  Tabel 1 Ingeschreven misdrijven Tabel 1A Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2017 Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2017 Tabel 3 Ingeschreven verdachten bij overtredingen Tabel 4 Geseponeerde zaken Tabel 5 Militaire zaken
 2. Specifieke delicten
  Tabel 6 Aantal levensdelicten Tabel 7 Voorhanden hebben vuurwapen Tabel 8 Aantal drugsdelicten Tabel 9 Geregistreerde verkeersdelicten

ɪɪ HOGER BEROEP EN CASSATIE

 1. Strafzaken in hoger beroep
  Tabel 10 Aantal zaken in hoger beroep
 2. Cassatieberoepen
  Tabel 11 Zaken in cassatie
 3. Uitleveringsverzoeken
  Tabel 12 Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

ɪɪɪ EXECUTIE EN GRATIE 9

 1. Totaal ontvangen gelden
  Tabel 13 Ontvangen gelden
 2. Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
  Tabel 14 Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)
 3. Overdracht strafexecutie op grond van verdragen
  Tabel 15 Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)
 4. Adviezen gratieverzoeken Tabel 16 Adviezen gratieverzoeken

ɪv OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN 10

 1. Kleine rechtshulpverzoeken
  Tabel 17 Kleine rechtshulpverzoeken
 2. Uitzetting van vreemdelingen
  Tabel 18 Uitzetting van vreemdelingen
 3. Justitiële documentatiedienst
  Tabel 19 Aantal verklaringen omtrent het gedrag
 4. Extra Judiciële zaken
  Tabel 20 Extra judiciële zaken

V PERSONEELSMANAGEMENT 11
Tabel 21 Personeelssterkte Tabel 22 Ziekteverzuim

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van het Openbaar Ministerie Aruba. Naast de wettelijk geregelde taken van het Openbaar Ministerie waarvoor de organisatie in zijn geheel zich heeft ingespannen stond het jaar 2017 in het teken van de verhuizing van de organisatie naar het nieuwe gebouw aan de Rumbastraat 29. Daarnaast passeerden onder meer de volgende onderwerpen de revue.    

Het leek een ambitieus plan maar door de inspanning van een dedicated verhuisteam kon het Openbaar Ministerie in september 2017 de deuren openen van het nieuwe gebouw. Het gebouw werd geopend door de waarnemend Gouverneur van Aruba en ging gepaard met een feestelijke bijeenkomst met uitgenodigde ketenpartners om dit heugelijke feit gezamenlijk te vieren. Deze locatie biedt voldoende ruimte aan het huidige personeel alsmede aan een eventuele uitbreiding van de formatie. Bovendien is er tevens ruimte beschikbaar voor het  op te richten Veiligheidshuis. Door de centrale ligging en ruime parkeergelegenheid is het Openbaar Ministerie toegankelijk voor de bezoekers en het personeel. Geïnvesteerd werd in nieuw meubilair en bewakingscamera’s voor de organisatie.  

Het Veiligheidshuis Aruba is een samenwerkingsverband tussen partners uit de zorgketen, de strafketen en andere partners (bijv. onderwijs). De doelstelling van het Veiligheidshuis is het voorkomen en verminderen van recidive, overlast, criminaliteit en maatschappelijk uitval bij complexe problemen, door een combinatie van zorg, bestuurlijke interventie en repressie. Dit geldt voor bestaande overtreders van de wet, maar ook voor individuen of groepen die risico lopen of afglijden richting crimineel en/of ernstig overlast gevend gedrag. De meerwaarde van het Veiligheidshuis is gelegen in de ketenoverstijgende aanpak. Dit zorgt voor een versterking van de afzonderlijke aanpakken, waarbij alle partners hun eigen verantwoordelijkheden behouden. De noodzaak van het bestaansrecht van een Veiligheidshuis voor Aruba deed zich met name voelen door de schrijnende misdrijven die in het najaar werden begaan. De samenleving werd ernstig geschokt toen een kleuter van vijf jaar overleed aan zijn verwondingen die hij had opgelopen door de zware mishandeling van zijn stiefvader. Aan het licht kwam tevens dat zijn broertje van drie jaar oud werd vermist. Enkele dagen later werd het stoffelijk overschot van het broertje gevonden in een ondiep graf te Savaneta. Ook het broertje was overleden door de verwondingen die hij had opgelopen door de zware mishandeling van zijn stiefvader. Vanuit de regering en de samenleving werd de urgentie uitgesproken voor een sociaal crisisplan om de ernstige sociale problematiek in Aruba in kaart te brengen, zodat tijdig ingegrepen kan worden indien de situatie uit de hand dreigt te lopen. In het Veiligheidshuis kan dergelijke problematiek integraal worden aangepakt.   

In maart 2017 werd het convenant van het Afpakteam door de betrokken ministers en ketenpartners getekend en een maand later, met de komst van een afpakofficier van justitie, daadwerkelijk aan de slag. Het Afpakteam heeft het afgelopen jaar meerdere acties uitgevoerd, waaronder de actie op de haven te Barcadera, op de internationale luchthaven Reina Beatrix en de aanpak van brandstofsmokkel uit Zuid-Amerika. Nationaal werd tevens aandacht geschonken aan de inning van openstaande gelden bij zowel de Belastingdienst als het Openbaar Ministerie. Tijdens voornoemde acties heeft het Afpakteam beslag gelegd op zowel vermogen als op (on)roerende goederen. Bij de actie te Barcadera en op de luchthaven zijn meerdere aanzienlijke geldbedragen in beslag genomen. Bij de aanpak van de brandstofsmokkel werd een  go-fast speedboot met twee buitenboord motoren, een trailer en een tweetal voertuigen in beslag genomen. Daarnaast werd tijdens andere acties beslag gelegd op diverse waardevolle goederen zoals woningen, voertuigen, scooters en een hoeveelheid goud. De eerste veiling voor de verkoop van deze waardevolle goederen heeft thans plaatsgevonden. De opbrengsten hiervan komen, evenals alle andere inkomsten van de inbeslagnames ten gunste van het Criminaliteitsfonds van het Land Aruba.      

In oktober 2017 werd de nieuwe hoofdofficier van justitie en het nieuwe hoofd Bedrijfsvoering welkom geheten. In het kader van teambuilding en tevens om de saamhorigheid in de organisatie te bevorderen is het ‘OM Hour’ in het leven geroepen. Tijdens het ‘OM Hour’ komt het personeel onder het genot van een hapje en drankje bij elkaar en worden onder meer verschillende onderwerpen besproken waarmee de organisatie te maken had of worden personeelsleden in het zonnetje gezet. Daarnaast is ook de personeelsraad in het leven geroepen. De personeelsraad bestaat uit een vertegenwoordiger van de verschillende afdelingen van de organisatie. De leiding informeert de personeelsraad over het voor het personeel belangrijke geachte onderwerpen waarbij de personeelsraad namens het personeel gedachten en wensen van het personeel ten aanzien van de organisatie verwoordt alsmede voor het personeel van belang zijnde aangelegenheden onder de aandacht van de leiding brengt. Voorts probeert het management de betrokkenheid van het personeel te vergroten door structureel een terugkoppeling te geven van het managementoverleg. 

Met de komst van het nieuwe hoofd bedrijfsvoering krijgt de afdeling meer ruimte om optimale ondersteuning te bieden aan het efficiënt en effectief uitvoeren van de PIOFACH taken binnen de organisatie. Zo kunnen de ICT’ers zich meer gaan richten op een nieuw netwerksysteem voor de organisatie. De eerste stappen werden dan ook gezet, in samenwerking met Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR), met de implementatie van de bedrijfsprocessensysteem PRIEM ter vervanging  van RUBI. In 2018  wordt dit project verder uitgekristalliseerd. Een ander project waarmee de afdeling in samenwerking met de BID bezig is, is de digitalisering van de postregistratie via Decos Join. Dit betekent voor de medewerkers ondersteuning dat zowel de inkomende als uitgaande post voordat het verder verspreid wordt eerst gescand moet worden en vervolgens digitaal gearchiveerd. Hiermee wordt getracht een efficiëntieslag te maken. Op het gebied van de financiën zijn de eerste plannen gemaakt voor het verzelfstandigen van de financiële administratie. Het een en ander komt in eigen beheer van de organisatie zonder dat het eerst de gebruikelijke overheidsprocedure hoeft te volgen. Dit vergt een nauwkeurige kredietbewaking van de begroting die moet voldoen aan de eisen die worden voorgeschreven door de compatibiliteitsverordening en overige regelingen van een financiële administratie. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bepaalde verzoeken en afhandeling van inkooporders en dienstreizen zullen hierdoor sneller afgehandeld kunnen worden. Verder zal ook het nieuwe personeelsreglement in 2018 worden geïntroduceerd.    

Met tevredenheid kan teruggeblikt worden naar een bewogen jaar dat door de inzet van alle medewerkers, ook die van de stille krachten, succesvol is geweest. Met dank aan het Openbaar Ministerie Aruba.

mr. A. van Dam,

Procureur-Generaal.    

ɪ  OPSPORING EN VERVOLGING IN EERSTE AANLEG

1. Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1                Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven     2017
Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken  2128

Tabel 1A              Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2017 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen177333124 
Minderjarig89110
Meerderjarig168432024

Meest voorkomende misdrijven 

Tabel 2                Meest voorkomende misdrijven 2017

 Meest voorkomende misdrijven2017
1Rijden onder invloed (5 LWV*)374
2Rijden zonder rijbewijs (10 LWV) 360
3Mishandeling (2:273  t/m 277 WvS**) 323
4Diefstal + diefstal o.v.o.*** (2:288 t/m 290 WvS jo. )276
5Voorhanden hebben vuurwapen (3VWV****) 178
6Soft drugs delicten (4 LVM*****)143
7Hard drugs delicten (3 LVM)135
8Bedreiging131
9Vernieling 115
10Diefstal met geweld althans afpersing (2:291/ 2:294 WvS)111

*) Landsverordening Wegverkeer 

**) Wetboek van Strafrecht

***) onder verzwarende omstandigheden

****) Vuurwapenverordening

*****) Landsverordening verdovende middelen

Het bestrijden van onder meer grensoverschrijdende criminaliteit, atraco’s, woninginbraken, zedendelicten, mensenhandel en mensensmokkel, huiselijk geweld, veelvoorkomende criminaliteit en ondermijnende criminaliteit blijft prioriteit voor het Openbaar Ministerie.  

In 2016 werden 64 zaken van diefstal met geweld geregistreerd in 2017 is dat aantal gegroeid tot 111. Deze groei heeft vermoedelijk te maken met de situatie in het buurland Venezuela. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van een grotere betrokkenheid van Venezolanen bij het plegen van atraco’s al dan niet met hulp van lokale verdachten. Het Openbaar Ministerie werkt intensief samen met het atracoteam van het Korps Politie Aruba om deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Ruim 80% van deze misdrijven worden opgelost. 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de aantallen vermeld in de tabel meest voorkomende misdrijven het aantal p-nummers zijn die bij het Openbaar Ministerie in 2017 geregistreerd staan voor desbetreffende misdrijven. 

Een richtlijn betreffende relationeel geweld is in de maak en zal door de ketenpartners in het Veiligheidshuis worden gehanteerd. Opgemerkt wordt dat ook het aantal mishandeling zaken ten opzichte van 2016 is gegroeid. In 2016 werden 265 mishandeling zaken geregistreerd in 2017 zijn dat er 323. Deze cijfers geven geen weergave of de mishandeling in huiselijke kring heeft plaatsgevonden. 

In 2017 is de Unit mensenhandel en mensensmokkel opgericht. Deze unit wordt vertegenwoordigd door het Korps Politie Aruba, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie en wordt aangestuurd door een officier van justitie. Beoogd wordt om het convenant en de richtlijnen mensenhandel en mensensmokkel in 2018 te ondertekenen.   

Overtredingen

Tabel 3                Ingeschreven verdachten bij overtredingen

Totaal aantal  ingeschreven overtredingen2017
Ingeschreven verdachten in overtredingszaken9116

Geseponeerde zaken

Tabel 4                Geseponeerde zaken  

Totaal aantal geseponeerde zaken2017
Onvoorwaardelijk geseponeerd overtredingen333
Onvoorwaardelijk geseponeerd  misdrijven463
Voorwaardelijk geseponeerd210

Tabel 5                Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken 2017
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee15*

*) waarvan drie zaken zijn overgedragen aan Nederland

2. Specifieke delicten 

Geweldsdelicten

Tabel 6                Aantal levensdelicten

Totaal aantal levensdelicten 2017
Moord (art 2:262 WvS/ 2:259 WvS) 9

In 2017  waren er 9 dodelijke slachtoffers. In het Rubi systeem stonden in totaal 26 verdachten geregistreerd die vermoedelijk betrokken waren bij de artikelen 2:262 dan wel  2:259 van het Wetboek van Strafrecht. In juni 2017 werd de samenleving ernstig geschokt toen een politieagent bij de uitoefening van zijn beroep om het leven kwam. Hij wilde assistentie verlenen aan een verwarde drugsverslaafde man die een cementblok naar zijn hoofd gooide waaraan hij overleed. Daarop volgde een dodelijk schot die zijn collega politieagent op de verwarde man loste. Voor de nabestaanden van beide families heeft dit gebeuren veel leed gebracht. Het is voor het eerst in Aruba dat een politieagent tijdens het uitvoeren van zijn functie komt te overlijden.    

Tabel 7                Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten2017
Voorhanden hebben vuurwapen178

In 2017 bleef het aanpakken van illegaal vuurwapen bezit prioriteit. Tijdens bepaalde evenementen werden acties van preventief fouilleren ingezet. Het preventief fouilleren is erop gericht om het aantal vuurwapens dat in omloop is te verminderen en daarmee wordt tevens getracht het aantal gewapende geweldsdelicten te verlagen.              

Drugsdelicten 

Tabel 8                Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten2017
Hard drugs (3 LVM)135
Soft drugs (4 LVM)143
Artikel 11 C LVM13
Artikel 2 LVM 14
Aantal processenverbaal drugskoeriers16

Verkeer

Tabel 9                Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten 2017
Verkeersmisdrijven 771
Verkeersovertredingen 9282
Specifieke verkeersgegevens 2017
Rijden onder invloed alcohol 284
Rijden zonder rijbewijs 360
Dodelijke verkeersslachtoffers 2

Het Openbaar Ministerie blijft in samenwerking met het KPA zich inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren in Aruba. Het resultaat van de vele preventieve verkeersacties die uitgevoerd zijn laat zich zien in de cijfers. Tevens heeft het lik op stuk beleid dat toegepast wordt via de verkeersTOM hieraan bijgedragen. Voor het misdrijf ‘rijden onder invloed van alcohol’ wordt op de verkeersTOM als voorwaarde een forse boete opgelegd en tevens deelname aan de cursus ‘Manehando bou influencia’.

ɪɪ  HOGER BEROEP EN CASSATIE  

       1    Strafzaken in hoger beroep

Tabel 10              Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep 2017
Hoger beroep gevangenhouding 50
Hoger beroep strafvonnis 71
Totaal 121

Deze cijfers zijn inclusief de intrekkingen hoger beroep gevangenhouding dan wel intrekking hoger beroep strafvonnis. 

       2    Cassatieberoepen

Tabel 11              Zaken in cassatie

Zaken in cassatie 2017
Strafzaak 13
Uitlevering0
Totaal13

       3    Uitleveringsverzoeken

Tabel 12              Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken2017
Canada1
U.S.A.1

In 2018 is het uitleveringsverzoek door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandeld.

Opgeëiste persoon wordt in Aruba vervolgd voor een levensdelict en zit daarvoor thans in voorlopige hechtenis. Canada wil ook een strafrechtelijk onderzoek tegen hem starten omdat hij vermoedelijk in Canada ook een levensdelict heeft begaan. Om te voorkomen dat het gepleegde strafbaar feit in Canada verjaard hebben zij er belang bij dat de opgeëiste persoon alvast door de Canadese autoriteiten wordt gehoord eventueel door tussenkomst van een rogatoire commissie. 

Het verzoek afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika is pending. De opgeëiste persoon wordt verdacht van grootschalige internationale drugssmokkel. Hij bevindt zich momenteel nog niet in Aruba. Zodra hij zich in Aruba bevindt zal hij worden aangehouden op grond van het uitleveringsverzoek.   

ɪɪɪ  EXECUTIE EN GRATIE

       1    Totaal ontvangen gelden

Tabel 13              Ontvangen gelden

Ontvangen gelden                                                              2017
Ontvangen gelden uit transacties                        Afl.     949.267,25
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis          Afl.     680.625,80
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA         Afl.   48.050,10
Totaal ontvangen gelden                                        Afl.   1.677.943,15

Het Land Aruba heeft bovengenoemd bedrag ontvangen en daarnaast is door het Afpakteam in 2017 een totaal bedrag van Afl. 331.486,30 en $1.377.347,00 inbeslaggenomen.  

       2    Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 14              Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut 2017
Naar Curaçao1
Naar Nederland 0

Het Openbaar Ministerie heeft één verzoek ontvangen van een gedetineerde die zijn resterende straf in Curaçao wil uitzitten. Dit is thans nog niet gebeurd omdat de opgelegde gevangenisstraf niet onherroepelijk is aangezien er beroep in cassatie is ingesteld.

       3    Overdracht strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 15              Verzoeken overdracht strafexecutie (verdragen)

Verzoeken overdracht strafexecutie verdragen2017
Uit de U.S.A. 1

Het Openbaar Ministerie heeft één verzoek ontvangen van een gedetineerde die in Amerika vastzit en zijn resterende gevangenisstraf in Aruba wil uitzitten. Het verzoek is in behandeling.

       4    Adviezen gratieverzoeken

Tabel 16              Adviezen gratieverzoeken

 2017
Ingekomen verzoeken4
Toewijzing door Gouverneur1
Afwijzing door Gouverneur 

In 2017 zijn vier gratieverzoeken binnengekomen. Twee verzoeken konden niet in behandeling worden genomen omdat de onderhavige strafzaken nog niet onherroepelijk waren. Tot op heden heeft het Openbaar Ministerie niet vernomen of de Gouverneur positief dan wel negatief heeft beslist ten aanzien van één gratieverzoek. De toewijzing berustte op het omzetten van de resterende gevangenisstraf in dienstverlening. 

ɪv       OVERIGE TAKEN EN WERKZAAMHEDEN

       1    Kleine rechtshulpverzoeken

Tabel 17              Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken   2017
Inkomend35
Uitgaand18
Totaal53

Registratie van de rechtshulpverzoeken met de onderliggende strafbare verdragen is onder meer belangrijk om gegevens te kunnen verstrekken omtrent het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie. Het geeft tevens een beeld van de internationale verhoudingen op grond van verdragen en/of reciprociteit. 

       2    Uitzetting van vreemdelingen 

Tabel 18              Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen  2017
Colombia 7
Venezuela 12  
Totaal 19

       3    Justitiële documentatiedienst

Tabel 19              Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag 2017
Totaal aanvragen ingediend8781
Weigering afgifte (geen noodzaak)280
Afgewezen (strafkaart)28
Verklaringen uitgereikt 7208
Niet opgehaald 1177
Totaal ontvangen leges                                          Afl.287.680,=

       4    Extra Judiciële zaken

Tabel 20              Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken  2017
Vaststelling Nederlanderschap0

V        PERSONEELSMANAGEMENT 

               1    Personele kengetallen

Tabel 21              Personeelssterkte

Personeelssterkte 2017
Ambtenaren  46
Rechterlijke ambtenaren 12
Arbeidscontractanten 2
Vacatures 7
Totaal formatie 60

Eind 2017 stonden de volgende vacatures nog open: medewerker onderhoud, kassier, allround administratief medewerker, medewerker registratie proces-verbaal, medewerker zittingsvoorbereiding,  parketsecretaris en een extra officier van justitie. 

Begin 2017 heeft een officier van justitie uit Nederland het parket voor een aantal maanden versterkt aangezien een officier van justitie werd vrijgemaakt voor de voorbereiding van een grote zaak. In de personeelssterkte is ook de officier van justitie van het Afpakteam opgenomen.  Medio 2017 werd afscheid genomen van een deurwaarder die vijf jaren de organisatie heeft bijgestaan met het betekenen van gerechtelijke stukken. Hij was extra op de formatie en ging weer terug naar zijn oorspronkelijke dienst. In juli 2017 werd afscheid genomen van een recherche officier van justitie en welkom geheten aan de nieuwe recherche officier van justitie. Tevens kwam een senior beleidsmedewerker de afdeling Beleid & Strategie versterken en kwamen twee nieuwe werksters bij de organisatie werken. Een nieuwe medewerker ondersteuning volgde de medewerker op in deze functie die na ruim twintig trouwe dienstjaren voor het Land ging genieten van haar welverdiende pensioen. In december nam de organisatie afscheid van een medewerker die na ruim vijftien jaar voor de organisatie gewerkt te hebben met de VUT ging. Hij begon zijn carrière bij het Openbaar Ministerie in de functie van conciërge waarna hij opklom tot medewerker registratie proces-verbaal en vervolgens doorgroeide naar archiefmedewerker.  

               2    Ziekteverzuim

Tabel 22              Ziekteverzuim

Ziekteverzuim2017
Totaal verzuimpercentage (%)8,23
Totaal meldingsfrequentie (dagen)3,65 
Totaal gemiddelde verzuimduur (dagen)8,39 
Nulverzuim (personen)14 

Comments are closed.

Close Search Window