INHOUD

INLEIDING
Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg
§ 1.1 Aantallen strafzaken in eerste aanleg
Tabel 1 Ingeschreven misdrijven
Tabel 1B Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2018
Tabel 1C Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2019
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2018
Tabel 3 Meest voorkomende misdrijven 2019
Tabel 4 Instroom Inverzekeringstelling
Tabel 5 TOM-zitting
Tabel 6 TOM MBI
Tabel 7 Misdrijfzittingen 2019
Tabel 8 Geactiveerde dagvaardingen per jaar
Tabel 9 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 10 Geseponeerde zaken
Tabel 11 Militaire zaken
§1.2 Specifieke delicten
Tabel 12 Aantal levensdelicten
Tabel 13 Voorhanden hebben vuurwapen
Tabel 14 Aantal drugsdelicten
Tabel 15 Geregistreerde verkeersdelicten
Tabel 16 Verkeerszitting 2018-2019

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie
§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep
Tabel 17 Aantal zaken in hoger beroep
§ 2.2 Cassatieberoepen
Tabel 18 Zaken in cassatie
§ 2.3 Uitleveringsverzoeken
Tabel 19 Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Hoofdstuk 3: Executie en gratie
§ 3.1 Totaal ontvangen gelden
Tabel 20 Ontvangen gelden
§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
Tabel 21 Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)
§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen
Tabel 22 Verzoeken overname strafexecutie (verdragen)
§ 3.5 Adviezen gratieverzoeken
Tabel 23 Adviezen gratieverzoeken

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden
§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken
Tabel 24 Kleine rechtshulpverzoeken
§ 4.2 Uitzetting van vreemdelingen
Tabel 25 Uitzetting van vreemdelingen
§ 4.3 Justitiële documentatiedienst
Tabel 26 Aantal verklaringen omtrent het gedrag
§ 4.4 Extra Judiciële zaken
Tabel 27 Extra judiciële zaken

Hoofdstuk 5: Personeelsmanagement
§ 5.1 Personele kengetallen
Tabel 28 Personeelssterkte
§ 5.2 Ziekteverzuim
Tabel 29 Ziekteverzuim

INLEIDING

Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van het Openbaar Ministerie Aruba. Het afgelopen jaar passeerden onder meer de volgende onderwerpen de revue.

De kantoorruimte van de organisatie werd verder ingericht zodat additionele ruimte beschikbaar kwam voor de afpakofficier van justitie en de nieuwe officier van justitie in opleiding. Tevens kreeg het Veiligheidshuis een betere werkruimte met eigen vergaderzaal. Aanpassingen werden gemaakt zodat de TOM-zittingen voortaan bij het Openbaar Ministerie gehouden kunnen worden. Ook de afdelingen werden efficiënter ingericht zodat elke medewerker een eigen werkplek heeft. Het werkklimaat werd hierdoor verbeterd en dit kwam ten goede van de werksfeer en de productiviteit. Niet alleen de kantoorruimte werd verbeterd maar ook werd de zandweg voor het Openbaar Ministerie geasfalteerd waardoor de organisatie beter bereikbaar is voor zijn bezoekers en personeel.

In november 2019 is er een inhaalslag gemaakt door de Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces met als gevolg dat 6000 kennisgevingen van openstaande boetes zijn verstuurd naar burgers die nog moesten betalen. Voor de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie betekende dit extra burgers aan de balie die achterstallige boetes kwamen betalen. Het resultaat laat zich zien in tabel 20. Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen jaar ruim één miljoen meer aan gelden ontvangen dan in 2018.

In april werd afscheid genomen van de procureur-generaal. Ondanks er inspanningen zijn verricht om zo gauw mogelijk een nieuwe opvolger te vinden is dat in 2019 niet meer gelukt. De advocaat-generaal heeft naast zijn eigen taken het afgelopen jaar ook de functie van procureur-generaal waargenomen. 

De procureur-generaal ondertekende op 4 april 2019 de nieuwe Aanwijzing voor relationeel geweld. De Aanwijzing stelt regels voor de opsporing en vervolging en formuleert de randvoorwaarden voor de invulling van lokale samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de Stichting Reclassering & Jeugdbescherming en overige partners uit de sociale/zorgsector, zoals verenigd in het Veiligheidshuis. De Aanwijzing moet bijdragen aan een effectiever en efficiënter optreden van alle ketenpartners in reactie op relationeel geweld. Tevens dient de Aanwijzing als instrument om onder andere relationeel geweld beter te onderkennen, de dreiging ervan te stoppen en de veiligheid van het slachtoffer te waarborgen. Het strafrecht is in deze aanpak het ‘ultimum remedium‘ ter bestraffing van diegenen die zich schuldig maken aan relationeel geweld. Het signaal dat het Openbaar Ministerie met de Aanwijzing wil afgeven, is dat relationeel geweld moet worden gestopt én bestraft. 

Er zijn stappen genomen om het bedrijfsprocessensysteem PRIEM verder te bestendigen.  Met de invoering van PRIEM wordt een informatie gestuurde organisatie beoogd die bij voortduring op kwaliteitsverbetering is gericht. Hierdoor zal er meer zicht komen op de beheersing van alle strafzaken die bij het Openbaar Ministerie binnenkomen en worden afgehandeld. Het bedrijfsprocessensysteem PRIEM zal ook door andere justitiepartners gebruikt gaan worden zoals het KPA en de Stichting Reclassering & Jeugdbescherming.  

Het Afpakteam heeft onder leiding van de afpakofficier van justitie succesvolle acties gehouden. Onder meer zijn op verschillende tijdstippen over het jaar heen passagiers op de luchthaven aangehouden die grote hoeveelheden cash bij zich hadden waarvoor geen verklaarbare reden voor was en/of niet werd aangegeven bij de Douane. Tevens werd door het Afpakteam twee veilingen georganiseerd waarbij drie verbeurdverklaarde huizen werden verkocht. De opbrengst hiervan gaat ten gunste van het Criminaliteitsfonds, waarna het ten goede zal komen aan de criminaliteitsbestrijding in Aruba.   

Het Openbaar Ministerie samen met de andere ketenpartners die belast zijn met de (C)FATF aangelegenheden hebben onder leiding van de Wereld Bank een risicoanalyse uitgevoerd. Naar verwachting zal in 2020 het rapport klaar zijn.  Aan de hand van de risico’s die gesignaleerd worden kunnen er prioriteiten gesteld gaan worden in de opsporing maar ook in de financiële sector.  

Het afgelopen jaar werden verschillende persberichten uitgebracht over lopende strafzaken waarbij mogelijk sprake is van onder meer ambtelijke omkoping, corruptie en witwassen. 

mr. B. ter Steege,

Procureur-Generaal.    

Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg

§ 1.1 Aantallen strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1              Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven misdrijven           2018       2019
        2225       3214

Het aantal geregistreerde misdrijven is in 2019 fors toegenomen. Dit is terug te zien in de top tien misdrijven waaruit verhoudingsgewijs ook een toename te zien is in het totale aantal in vergelijking met 2018. Daarnaast is er een toename van misdrijven die niet in de top tien voorkomen. Dit heeft ook zijn weerslag in de toename van het aantal in verzekering gestelde verdachten in 2019. 

Tabel 1B        Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2018 

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen 191838524
Minderjarig83181
Meerderjarig183536723

Tabel 1C       Verhouding man/vrouw/ minderjarige in misdrijfzaken 2019

 ManVrouwOnbekend
Minderjarigen + Meerderjarigen255364120
Minderjarig 87272
Meerderjarig246661418

 Meest voorkomende misdrijven 

Tabel 2              Meest voorkomende misdrijven 2018

 Meest  voorkomende misdrijven  2018 
1Mishandeling (2:273 t/m 277 WvS) 458 
2Rijden onder invloed (5 LWV)  381 
3Diefstal+diefstal o.v.o. (2:288 t/m 290 WvS)  274 
4Rijden zonder rijbewijs (10 LWV) 218 
5Soft drugs delicten (4 LVM) 217 
6Bedreiging  183 
7Vernieling  179 
8Hard drugs delicten (3 LVM) 168 
 9Voorhanden hebben vuurwapen (3 VWV)138
 10Diefstal met geweld/ afpersing (2:291/ 2:294 WvS) 94

Tabel 3              Meest voorkomende misdrijven 2019

Meest voorkomende misdrijven                                                                                             2019
1                       Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)                                                               663
2                       Mishandeling (2:273 t/m 277 WvS)                                                           491
3                       Rijden onder invloed (5 LWV)                                                               365
4                       Diefstal + diefstal o.v.o (2:288 t/m 290)                                                  338
5                       Bedreiging                                                                                                           224
6                        Vernieling                                                                                                           163
7                        Hard drugs delicten (3 LVM)                                                                       142
8                        Soft drugs delicten (4 LVM)                                                                         121
9                        Voorhanden hebben vuurwapen (3VWV)                                              94
10                      Diefstal met geweld/ afpersing (2:291/ 2:294 WvS)                          89

Op de elfde plaats staat het strafbaar feit heling (schuld en opzet) met een aantal van 77 geregistreerd. En op de twaalfde plaats openlijke geweldpleging met een aantal van 66. Opmerkelijk is dat het delict mishandeling, in alle verschijningsvormen, de afgelopen twee jaren flink is gestegen. In 2017 werden 323 p-nummers geregistreerd en in 2019 zijn het er

491. Door de campagnes tegen huiselijk geweld die onder meer gevoerd zijn door de ‘Fundashon Pa Hende Muhe Den Dificultad’, de seminars die gehouden zijn over dit onderwerp, de introductie van het Sociaal Crisis Plan en het uitbrengen van de Richtlijn Relationeel Geweld door het Openbaar Ministerie zijn slachtoffers van huiselijk geweld meer bereid dan voorheen om aangifte te doen tegen de daders. Het onderwerp heeft de aandacht en bovendien worden daders en slachtoffers van relationeel geweld besproken met de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Met de ketenpartners wordt besproken wat de beste aanpak is in een bepaalde casus zodat een plan op maat voor de dader en slachtoffer(s) gemaakt kan worden. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat in 2019 bij het KPA 50 overvallenzaken werden geregistreerd. Dit verschilt met het aantal van 89 dat bij het OM staat geregistreerd. Dit komt omdat het KPA het aantal incidenten registreert, terwijl het OM de daarbij betrokken verdachten vervolgd en aldus de aantallen verdachten registreert die bij een overval betrokken zijn geweest. Vaak plegen meerdere verdachten 1 overval. Een straatroof waarbij bijvoorbeeld een tas wordt weggetrokken bij het slachtoffer wordt door het OM ook geregistreerd als een diefstal met geweld. 

In het jaarplan 2019 is opgenomen dat het Openbaar Ministerie samen met de verkeerspolitie zich blijft inzetten om de verkeersveiligheid op Aruba te verbeteren. Door het regelmatig houden van verkeerscontroles in 2019 zijn het aantal verkeersovertredingen omhooggegaan en ook het misdrijf van het rijden zonder rijbewijs is flink gestegen. Rijden zonder rijbewijs hoeft niet te betekenen dat de chauffeur geen rijbewijs heeft. Ook de chauffeur die bij de aanhouding zijn rijbewijs niet bij zich heeft rijdt immers zonder rijbewijs.     

Tabel 4              Instroom Inverzekeringstelling 

Instroom Inverzekeringstelling           2018        2019      
                                                                    816           885  

Tabel 5              TOM-zitting

Grafiek Totaal opgeroepen verdachten voor een TOM-zitting 

In 2018 is gestart met de werkwijze ‘Decision Di Biaha’. Als de zaak zich ervoor leent wordt in de eerste tien dagen van de inverzekeringstelling van de verdachte door de officier van justitie een afdoeningsbeslissing genomen. In veel gevallen zal die beslissing inhouden dat de verdachte wordt opgeroepen voor een TOM-zitting. Als de verdachte zich vervolgens houdt aan de voorwaarden die tijdens de TOM-zitting aan hem of haar worden voorgelegd wordt de strafzaak afgesloten met een voorwaardelijk sepot. Een voorwaardelijk sepot wordt niet vermeld op de strafkaart. De Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces heeft het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt. Hierdoor zijn er meer TOMzittingen in 2019 gehouden waardoor er meer TOM-zaken zijn afgehandeld in vergelijking met 2018. De nieuwe werkwijze van ‘Decision Di Biaha’ heeft hieraan ook een bijdrage geleverd. De TOM-zittingen worden tegenwoordig gehouden bij het Openbaar Ministerie.      

Tabel 6              TOM MBI

Grafiek Totaal opgeroepen verdachten TOM MBI

De speciale TOM-zitting met het thema dronkenrijders is het afgelopen jaar niet toegenomen. Het aantal registraties voor het misdrijf rijden onder invloed is in 2018 en 2019 vrijwel constant gebleven. Het aantal voor specifiek rijden onder invloed van alcohol is zowel in 2018 als 2019 hetzelfde gebleven. 

Tabel 7              Misdrijfzittingen 2019

Donderdag zitting (vrije-voeters) : 349
Vrijdag zitting (gedetineerden)     : 362

Tabel 8              Geactiveerde dagvaardingen per jaar

Geactiveerde Dagvaardingen     
 Misdrijfzaken Overtredingen
2019 1200  5143

De dagvaardingen die per jaar worden geactiveerd is niet het aantal verdachten dat daadwerkelijk naar de zitting gaat. 

Overtredingen

Tabel 9              Ingeschreven verdachten bij overtredingen

Totaal aantal  ingeschreven overtredingen           2018          2019
Ingeschreven              verdachten      in overtredingszaken           10507        14308

Tabel 10            Geseponeerde zaken 

Totaal aantal geseponeerde zaken          2018           2019
Onvoorwaardelijk geseponeerd overtredingen            330            62
Onvoorwaardelijk geseponeerd  misdrijven            540             459
Voorwaardelijk geseponeerd            296              497  

In deze tabel is duidelijk te zien dat het aantal voorwaardelijk geseponeerde zaken in 2019 is toegenomen. Dit is het gevolg van de extra gehouden TOM-zittingen in 2019. Het Openbaar Ministerie zal in 2020 hiermee doorgaan. 

Tabel 11            Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken            2018          2019
Ontvangen dossiers van Kon. Marechaussee            14**          14***

**) waarvan vier zaken zijn overgedragen aan Nederland en 1 zaak van een burger niet in dienst van defensie die ten onrechte opgegeven had samen te wonen met een militair ivm het ontvangen van toeslagen hiervoor

***) waarvan vier zaken zijn overgedragen aan Nederland

§1.2 Specifieke delicten 

Geweldsdelicten

Tabel 12            Aantal levensdelicten

Totaal aantal levensdelicten                                                   2018         2019
Moord (art 2:262 WvS/ 2:259 WvS)                                      6*             3**
  *) zes dodelijke slachtoffers  **) drie dodelijke slachtoffers   Tabel 13             Voorhanden hebben vuurwapen  
Totaal aantal vuurwapendelicten                                          2018          2019          
Voorhanden hebben vuurwapen                                           138             94  

Drugsdelicten 

Tabel 14            Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten          2018            2019
Hard drugs (3 LVM)           168              142  
Soft drugs (4 LVM)           217              121
Artikel 11 C LVM           18                 15     
Artikel 2 LVM            11                 11
Aantal processenverbaal drugskoeriers           18                 15

Opmerkelijk is het aantal postpakketen of postbrieven dat door de douane is onderschept in 2019. Deze staan niet vermeld in de statistiek. Het waren er 72. Informatie over de  afzenders en de geadresseerden is door de Douane doorgestuurd naar de Unit

Georganiseerde Criminaliteit van het KPA.  

Verkeer

Tabel 15            Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten             2018           2019 
Verkeersmisdrijven            680             1606
Verkeersovertredingen            10475        14696
Specifieke verkeersgegevens            2018            2019
Rijden onder invloed alcohol             285             285
Rijden zonder rijbewijs             218             663
Dodelijke verkeersslachtoffers             10               8

Tabel 16            Verkeerszitting 2018-2019

20184596
20196243

Dit zijn het aantal processen-verbaal (p-nummers) dat naar de zitting is gegaan niet het aantal verdachten. Een verdachte kan verschillende processen-verbaal op zijn of haar naam hebben en voor al die zaken tegelijk zijn gedagvaard voor een bepaalde verkeerszitting. 

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie  

§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep

Tabel 17            Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep           2018        2019
Hoger beroep gevangenhouding               39            36
Hoger beroep strafvonnis               38            44
Totaal77           80

§ 2.2 Cassatieberoepen

Tabel 18            Zaken in cassatie

Zaken in cassatie             2018       2019
Strafzaak               11*         11**
Uitlevering               0              0
Totaal               11           11

*) waarvan 1 cassatieberoep werd ingetrokken

**) waarvan 2 zijn ingetrokken

§ 2.3 Uitleveringsverzoeken

Tabel 19            Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken            2018         2019
Canada                                     
U.S.A.              1*             
Ontvangen                                  0

   *) Het uitleveringsverzoek uit de U.S.A. is nog steeds niet uitgevoerd omdat de opgeëiste persoon voortvluchtig is.  

Het      uitleveringsverzoek     uit      2017     afkomstig     vanuit Canada                            werd                 door     het

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba toelaatbaar geacht maar de feitelijke  uitvoering ervan is geschorst, omdat betrokkene eerst zijn bij vonnis d.d. 28 oktober 2019 van het Gerecht in Eerste Aanleg van

Aruba opgelegde gevangenisstraf van vijftien jaren in Aruba moet uitzitten. Tegen dit vonnis heeft betrokkene hoger beroep ingesteld. De behandeling hiervan staat gepland in augustus 2020.  

Hoofdstuk 3: Executie en gratie

§ 3.1 Totaal ontvangen gelden

Tabel 20            Ontvangen gelden

Ontvangen gelden                                                                          2018
Ontvangen gelden uit transacties                                   Afl. 977.442,65    
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis                     Afl. 677.600,75
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA                     Afl. 16.245,00
Totaal ontvangen gelden                                                   Afl. 1.671.288,40
Ontvangen gelden                   2019
Ontvangen gelden uit transacties             Afl. 1.800.753,75 
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis             Afl. 875.765,15
Ontvangen gelden geïncasseerd door CEA             /
Totaal ontvangen gelden            Afl. 2.676.518,90

In de maand november 2019 heeft de Afdeling Administratie/ Ondersteuning Primair Proces een inhaalactie uitgevoerd met als gevolg dat 6000 kennisgevingen van openstaande boetes zijn verstuurd naar burgers die nog moesten betalen. Voor de Afdeling Executie en Justitiële Documentatie betekende dit extra burgers aan de balie die achterstallige boetes kwamen betalen. Het resultaat laat zich zien in de tabel. Het Openbaar Ministerie heeft het afgelopen jaar ruim één miljoen meer aan gelden ontvangen dan in 2018. 

Daarnaast is in de afgelopen drie jaren door het Afpakteam de volgende bedragen in het Criminaliteitsfonds gestort. 

Cash: 

Afl. 14.590,80

US$ 1.298.730,00

Euro’s 20.600,00

Verkoop veiling onroerende goederen: Afl. 993.988,16

Verkoop veiling roerende goederen: Afl. 172.526,33

§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 21            Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut              2018        2019
Naar Curaçao              0                1
Naar Nederland               –                 2
Naar Aruba              1*              –

*) Betrokkene was veroordeeld in Nederland voor een drugsfeit en wenste haar straf in Aruba te mogen uitzitten. 

Dit verzoek werd gehonoreerd.

De verzoeken om de resterende straf in Nederland te mogen uitzitten zijn tot op heden niet uitgevoerd.   

§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen

Tabel 22            Verzoeken overname strafexecutie (verdragen)

Verzoeken verdragenoverdrachtstrafexecutie          2018          2019
Uit de U.S.A.                 0               1
Uit Ecuador                                 1

Het verzoek uit Ecuador is incompleet. Het verzoek is teruggestuurd met het verzoek om aanvullende documenten. Op het verzoek uit de U.S.A. is nog geen beslissing genomen.  

§ 3.5 Adviezen gratieverzoeken

Tabel 23            Adviezen gratieverzoeken

                                                                                                         2018               2019
Ingekomen verzoeken                                                               11                   3
Toewijzing door Gouverneur                                                   2
Afwijzing door Gouverneur                                                 

Het Openbaar Ministerie heeft advies uitgebracht ten aanzien van de gratieverzoeken maar tot op heden is het besluit van de Gouverneur niet ontvangen. 

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden

§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken

Tabel 24            Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken             2018            2019
Inkomend              42                29
Uitgaand              15                7  
Totaal57               36   

§ 4.2 Uitzetting van vreemdelingen 

Tabel 25            Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen                                                 2018             2019
Colombia                                                                                           90                1
Venezuela                                                                                         10                13
Santo Domingo                                                                               1                  1
Groot Brittannië                                                                             1               
Chili                                                                                                     1
USA                                                                                                      2                  4
Canada                                                                                               2                  1  
Suriname                                                                                                               1
Bulgarije                                                                                                         1
Totaal                                                                                                   26               22

§ 4.3 Justitiële documentatiedienst

Tabel 26            Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag            2018                          2019
Totaal aanvragen ingediend           9761                          9949
Weigering afgifte (geen noodzaak)           333                            513 
Afgewezen (strafkaart)           32                              16
Verklaringen uitgereikt            7858                          7989
Niet opgehaald            1217                         2274
Totaal ontvangen leges                                             Afl. 314.320,=                 319.640,=

§ 4.4 Extra Judiciële zaken

Tabel 27            Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken            2018          2019
Vaststelling Nederlanderschap             1                2

Waarvan 1 verzoek werd toegewezen en het andere werd afgewezen.

Hoofdstuk 5: Personeelsmanagement 

§ 5.1 Personele kengetallen

Tabel 28            Personeelssterkte

Personeelssterkte         2018           2019
Ambtenaren          48                45
Rechterlijke ambtenaren         10                11
Arbeidscontractanten         3                  2     
Vacatures         2                  3
Totaal formatie58               58

§ 5.2 Ziekteverzuim

Tabel 29            Ziekteverzuim

Ziekteverzuim        2018            2019
Totaal verzuimpercentage (%)        6,27             6,76
Totaal meldingsfrequentie (dagen)        4,57             5,61
Totaal gemiddelde verzuimduur (dagen)        4,92             3,12
Nulverzuim (personen)        14                 13

In 2019 waren twee medewerkers langdurig arbeidsongeschikt. De frequentie van het ziekmelden is gestegen maar de gemiddelde aantal dagen dat de medewerkers ziek waren is gedaald. 

Comments are closed.

Close Search Window