INHOUD

INLEIDING

Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg
§ 1.1 Aantal strafzaken in eerste aanleg
Tabel 1 Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken
Tabel 1 A Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2020
Tabel 3 TOM-zitting
Tabel 3 A Totaal opgeroepen verdachten TOM
Tabel 4 TOM-zitting MBI
Tabel 5 Misdrijfzitting
Tabel 5 A Geactiveerde dagvaardingen
Tabel 6 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 7 Geseponeerde zaken
Tabel 8 Militaire zaken
§ 1.2 Specifieke delicten
Tabel 9 Aantal levensdelicten
Tabel 10 Voorhanden hebben vuurwapen
Tabel 11 Aantal drugsdelicten
Tabel 12 Geregistreerde verkeersdelicten
Tabel 12 A Specifieke verkeersgegevens
Verkeerszitting 2020

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie
§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep
Tabel 14 Aantal zaken in hoger beroep
§ 2.2 Cassatieberoepen
Tabel 15 Zaken in cassatie
§ 2.3 Uitleveringsverzoeken
Tabel 16 Uitleveringsverzoeken

Hoofdstuk 3: Executie en gratie
§ 3.1 Totaal ontvangen gelden
Tabel 17 Ontvangen gelden
§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
Tabel 18 Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)
§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen
§ 3.4 Adviezen gratieverzoeken
Tabel 19 Gratieverzoeken

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden
§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken
Tabel 20 Kleine rechtshulpverzoeken
§ 4.2 Uitzetting van vreemdelingen
Tabel 21 Uitzetting van vreemdelingen
§ 4.3 Justitiële documentatiedienst
Tabel 22 Aantal verklaringen omtrent het gedrag
§ 4.4 Extra judiciële zaken
Tabel 23 Extra judiciële zaken

Hoofdstuk 5: Personeelsreglement
§ 5.1 Personele kengetallen
Tabel 24 Personeelssterkte
§ 5.2 Ziekteverzuim
Tabel 25 Ziekteverzuim

INLEIDING

Het jaar 2020 werd overschaduwd door de coronapandemie. Ook het Openbaar Ministerie werd geraakt. Om het personeel veilig te kunnen laten werken en de werkprocessen door te kunnen laten gaan werd in kort tijdbestek een intern crisisteam samengesteld. Het crisisteam heeft vanaf medio maart 2020 de organisatie op de hoogte gehouden van de door de overheid genomen maatregelen om de pandemie te beheersen. Tevens heeft dit crisisteam ervoor gezorgd dat het gebouw “corona proof” werd gemaakt zodat het personeel de hygiëne maatregelen en de “social distancing” konden naleven op de werkvloer. Op gezette tijden worden de medewerkers eraan herinnerd dat zij de maatregelen moeten blijven opvolgen. Een COVID-19 huisreglement werd aan de medewerkers uitgedeeld.     

Voor de bedrijfsvoering van de organisatie hadden de corona maatregelen tot gevolg dat de ICT processen moesten worden aangepast zodat de medewerkers thuis konden werken. Er zijn extra laptops aangeschaft en de server van het OM werd op afstand toegankelijk, zodat dossiers ook thuis konden worden benaderd. De mogelijkheden van video conference werden meer benut, zodat het dagelijkse overleg met ketenpartners zoals bijvoorbeeld het Gerecht en het KIA doorgang konden vinden. Voorgeleidingen en verhoren vonden plaats via deze video conference verbinding. Deze video conference verbinding is voor de praktijk van grote nut gebleken en wordt nog steeds toegepast. Het risico dat gedetineerden besmet raken wordt op deze wijze verminderd maar ook voor de Politie en de CEA levert dit een efficiëntieslag op nu deze gedetineerden niet meer getransporteerd hoeven te worden voor elk verhoor. Voor de afdeling Executie en Justitiële Documentatie heeft deze aanpassing van de werkprocessen tot gevolg gehad dat de verklaringen omtrent het gedrag (VOG) nu online aangevraagd kunnen worden en de boetes digitaal kunnen worden betaald. Deze online werkwijze is voor de burger klantvriendelijk gebleken. Tevens werd een online afsprakensysteem geïntroduceerd. Daarnaast werd de website van het OM in een snel tempo up to date gemaakt teneinde het publiek zo goed mogelijk te kunnen informeren over de nieuwe werkwijze,  de online producten, evenals de uitgebrachte richtlijnen, vacatures en persvoorlichting. In eerste instantie 

leverden deze aanpassingen extra werkdruk op voor het personeel omdat men moest wennen aan deze nieuwe impuls van veranderingen. Met waardering kan worden gezegd dat het personeel zich prima heeft weten te handhaven aan deze nieuwe manier van werken

In verband met de avondklok en andere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, riep het Openbaar Minister de burgers op om alle oproepen van de politie zo veel mogelijk na te leven. De avondklok werd intensief gecontroleerd en het Openbaar Ministerie volgde met strikte handhaving tegenover personen die zich niet aan de regels hielden of die het werk van de politie bemoeilijkten. Er werd een speciale zitting gereserveerd voor verdachten die de avondklok hadden overtreden en de opgelegde boete van Afl. 1000,= niet hadden betaald. De rechter besliste dat deze  ingrijpende maatregel die op grond van  een ministeriële regeling werd ingevoerd, voldoende wettelijke basis heeft en als rechtmatig kan worden geoordeeld. In de meeste gevallen werd dan ook een veroordeling uitgesproken voor overtreding van de avondklok. Ook nadat de avondklok wederom in het leven werd geroepen oordeelde het gerecht dat de regering onder de omstandigheden van de exponentiële groei van het aantal coronabesmettingen, in redelijkheid heeft gekozen voor het instellen van de (tweede) avondklok.  

Begin van het jaar werd gestart met de voorbereidingen van de evaluatie van de CFATF. Vanwege de pandemie werd de onsite een jaar uitgesteld. De evaluatie van Aruba was in september 2021. De assessors zullen dan beoordelen of Aruba zijn wetgeving op orde heeft voor wat betreft het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. Daarnaast zullen zij beoordelen of in de praktijk de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering effectief wordt aangepakt.

In 2020 zijn er tevens stappen genomen om de goederen en diensten begroting van de organisatie op afstand van de regering te zetten. Dit is proces is volop aan de gang. 

mr. B. ter Steege, Procureur-Generaal.

Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg

§ 1.1 Aantal strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1           Ingeschreven misdrijven 

Totaal aantal ingeschreven verdachten in misdrijfzaken20192020
 32142783

Tabel 1 A Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2020

 ManVrouwOnbekenden *
Minderjarigen + Meerderjarigen Minderjarig Meerderjarig215861114
79280
207958314

*) Gegevens worden opgevraagd uit het Bevolkingsregister. Niet altijd staan desbetreffende verdachten ingeschreven bij

de Bevolking en is het voor de registratie medewerker niet duidelijk of het een man of een vrouw betreft.

Van de totaal ingeschreven verdachten in misdrijfzaken werden ruim 742 verdachten voor de officier van justitie geleid. 

Meest voorkomende misdrijven 

Tabel 2           Meest voorkomende misdrijven 2020

 Meest voorkomende misdrijven 2020
1 2 3Rijden zonder rijbewijs (10 LWV)706
Mishandeling (2:273 t/m 2:277 Sr) 463
Rijden onder invloed (5 LWV)342
4 5 6Soft drugs delicten (4 LVM)280
Diefstal + diefstal o.v.o. (2:288 t/m 2:290 Sr)236
Hard drugs delicten (3 LVM)227
7 8 9Bedreiging192
Vernieling162
Voorhanden hebben vuurwapen (3 VWV)129
10Openlijke geweldpleging 115

De top 3 van 2020 is hetzelfde als de top 3 van 2019. Ook in 2020 is het delict mishandeling, in alle verschijningsvormen, flink hoog op de derde plaats. Een verklaring hiervoor is dat door de bewustheidscampagnes en de uitgebrachte Richtlijn Relationeel Geweld de slachtoffers meer bereid  zijn dan voorheen om aangifte te doen tegen de vermoedelijke daders. Het onderwerp relationeel geweld blijft onder de aandacht van het Veiligheidshuis waarbij de ketenpartners door nauw met  elkaar samen te werken zich blijven inspannen om een aanpak op maat voor daders en slachtoffers gemaakt kan worden. Voorzichtig wordt gezegd dat door de uitbraak van de corona crisis in 2020 dit ook van invloed is geweest op het hoge aantal zaken van mishandeling. Dit kan ook voorzichtig geconcludeerd worden door de stijging van zowel marihuana en cocaïne bezit en handel voor de lokale markt. Door de coronamaatregelen in 2020 werd er veel thuisgewerkt. Dit lijkt van invloed te zijn geweest voor het aantal geregistreerde diefstallen die in vergelijking met 2019 met zo’n 100 zaken is gedaald. Tevens wordt opgemerkt dat 8 zaken werden geregistreerd voor het misdrijf van diefstal ten opzichte van een toerist.       

Daarnaast wordt opgemerkt dat in 2020 bij het KPA 45 overvallenzaken werden geregistreerd. Dit verschilt met het aantal van 96 dat bij het OM staat geregistreerd. Dit komt omdat het KPA het aantal incidenten registreert, terwijl het OM de daarbij betrokken verdachten vervolgd en aldus de aantallen verdachten registreert die bij een overval betrokken zijn geweest. Vaak plegen meerdere  verdachten 1 overval. Een straatroof waarbij bijvoorbeeld een tas wordt weggetrokken bij het slachtoffer wordt door het OM ook geregistreerd als een diefstal met geweld. Bovendien is bij het geregistreerde aantal van het OM ook de afpersing en de medeplichtigheid meegenomen en kan het voorkomen dat het misdrijf vorig jaar plaatsvond en de verdachten in het huidige jaar zijn aangehouden. 

In 2020 werden 72 zaken geregistreerd aangaande misdrijven tegen de zeden. Het betreft de artikelen2:193 t/m 2:215 van het Wetboek van Strafrecht. De officieren van justitie belast met de zedenmisdrijven houden structureel en intensief overleg met de ketenpartners in het kader van preventie en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen. Daarnaast hebben de slachtoffers prioriteit voor het Openbaar Ministerie en wordt getracht hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. Een Richtlijn informeren van slachtoffers van zedendelicten en ernstige levensdelicten bij (voorwaardelijke) invrijheidstelling zal begin 2021 worden uitgebracht. 

Opmerkelijk was ook dat er in het coronajaar veel te doen is geweest om de uitvoer van schelpen. In het najaar kwamen ineens veel zaken (een paar honderd) binnen van toeristen die illegaal schelpen wilde uitvoeren bij de luchthaven. Deze schelpen worden beschermd op grond van het Cités-verdrag en de Milieuverordening. De officier van justitie belast met onder meer de Douane heeft gesprekken gevoerd met de  veterinaire dienst, DNM, AAA, security luchthaven, Douane en ATA. Er is een voorlichtingscampagne opgestart om de toerist in te lichten en aan te geven dat het uitvoeren van schelpen verboden is en dat bij het toch proberen uit te voeren, boetes worden opgelegd. Toen deze campagne stond, is besloten om op 5 januari 2021 te starten met het opleggen van boetes.

Tabel 3           TOM-zitting

Totaal opgeroepen verdachten TOM-zitting in het jaar 2020   
 JanFebMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDecTotaal 
304027/1415302012358524332

Tabel 3 A

Totaal Verschenen/ Niet verschenen opgeroepen verdachten TOM-zitting in het jaar 2020
 2020Ja nFe bMr tAp rMe iJun iJul iAu gSep tOk tNo vDe cTotaa l 
Ver- schenen Niet verschene n  20  33  18  /  14  12  28  15  12  25  65  16  258
  10  7  9  /  0  3  2  5  0  10  20  8  74

In 2020 werd de in 2018 opgestarte werkwijze ‘Decision Di Biaha’ voortgezet. De TOM-zittingstabel geeft hier blijk van. De meest genomen beslissingen van de officier van justitie op grond van de ‘Decision Di Biaha’ worden met een voorwaardelijk sepot op de TOM-zitting afgedaan. Ondanks de coronamaatregelen konden de TOM-zittingen blijven plaatsvinden. Alleen de TOM-zitting van april 2020 werd gecanceld.

Door de aandacht van de overheid voor de hondenproblematiek in Aruba werden in 2020 in vergelijking met de andere jaren meer processen-verbaal voor overtreding van de Hondenverordening bij het OM ingediend. De TOM-zitting die in augustus 2020 werd gehouden was speciaal gericht op overtreders van de Hondenverordening.   

Tabel 4           TOM-zitting MBI

Totaal opgeroepen verdachten TOM MBI in het jaar 2020    
 JanFebMrtAprMeiJuniJuliAugSeptOktNovDecTotaal 
3537//242422/23343331263
  JAARVERSLAG OPENBAAR MINISTERIE ARUBA  2020

In de maanden maart, april en augustus 2020 zijn de TOM-zittingen ‘Manehando Bou di Influencia’ niet doorgegaan vanwege de COVID-maatregelen. Toch zijn er in 2020 meer verdachten opgeroepen voor deze speciale TOM-zitting in vergelijking met de vorige jaren. De cijfers voor het aantal geregistreerde rijders onder invloed zijn de afgelopen jaren vrij constant gebleven, namelijk ruim driehonderd geregistreerde zaken per jaar. De meeste van deze opgeroepen verdachten krijgen als bijzondere voorwaarde een speciale cursus rijden onder invloed opgelegd. 

Tabel 5           Misdrijfzitting Donderdag zitting (vrije-voeters): 371 Vrijdag zitting (gedetineerden): 380

In 2020 werden drie donderdagzittingen speciaal gewijd aan overtredingen van de Avondklok. 

Tabel 5 A       Geactiveerde dagvaardingen

Geactiveerde dagvaardingen in 2020 
MisdrijfzakenOvertredingen
991 waarvan 404 vonnissen uitgesproken3960 waarvan 765 vonnissen uitgesproken

De dagvaardingen die per jaar worden geactiveerd is niet gelijk aan het aantal verdachten dat in dat jaar daadwerkelijk naar de zitting gaat. Daarnaast wordt opgemerkt dat de dagvaardingen die worden geactiveerd ook van strafzaken kunnen zijn van de afgelopen jaren en niet alleen van het huidige jaar. Met name voor de niet preventief gedetineerde verdachten is het noodzakelijk dat de zittingscapaciteit bij het Gerecht wordt uitgebreid zodat meer strafzaken per jaar kunnen worden afgehandeld. Dit is ook in het belang van de rechtszekerheid zodat de verdachte weet waar die aan toe is en niet jarenlang een openstaande strafzaak/zaken boven zijn of haar hoofd heeft hangen.   

JAARVERSLAG 2020
OPENBAAR MINISTERIE ARUBA

Overtredingen

Tabel 6           Ingeschreven verdachten bij overtredingen 

Totaal aantal ingeschreven verdachten in overtredingszaken20192020
 143087217

Het aantal ingeschreven verdachten in overtredingszaken is ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd. Dit is deels te wijten aan de coronapandemie. Door het ingaan van de avondklok werden er minder overtredingen geverbaliseerd en daarnaast was de politie extra belast met de handhaving van het crisisbeheersingsplan en de daaruit komende verboden zoals de gebiedsverboden en het  samenscholingsverbod. Bij het OM werden daarnaast ook maatregelen genomen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Zo werd besloten afwisselend elke dag met 50% van de

personeelssterkte te werken. Dit heeft zijn weerslag in de geregistreerde cijfers. Bovendien had de Afdeling Administratie Primair Proces te kampen met de langdurige afwezigheid van een medewerker belast met de registratie van processen-verbaal.  

Tabel 7           Geseponeerde zaken

Totaal aantal geseponeerde zaken20192020
Onvoorwaardelijk geseponeerd overtredingen62695
Onvoorwaardelijk geseponeerd misdrijven  Voorwaardelijk geseponeerd 459984
497468

Opgemerkt wordt dat ook bij het aantal geregistreerde geseponeerde zaken een groot verschil is met 2019. De oorzaak hiervan is dat een groot aantal verkeerszaken moest worden geseponeerd op de code oud feit. Daarnaast werd ook een groot aantal openstaande misdrijfzaken van vrije voeters geseponeerd omdat een groot deel daarvan gelet op de beperkte zittingsruimte niet meer gedagvaard kon worden en anderzijds wegens met name de sepotcodes onvoldoende bewijs en gering feit. Het OM streeft ernaar om zoveel mogelijk strafzaken af te doen. Een zaak seponeren betekent dat een afdoeningsbeslissing wordt genomen en zo wordt tevens voorkomen dat het aantal openstaande zaken niet meer beheersbaar wordt en de verdachte niet weet waar die aan toe is. 

Door de gehouden TOM-zittingen en de genomen beslissingen in het kader van het snelrecht (decision di biaha) is het aantal voorwaardelijk geseponeerde strafzaken in vergelijking met 2019 stabiel gebleven. 

Tabel 8           Militaire zaken 

Totaal aantal militaire zaken 2020
Ontvangen dossiers van de Koninklijke Marechaussee6
JAARVERSLAG 2020
OPENBAAR MINISTERIE ARUBA

§ 1.2 Specifieke delicten

Geweldsdelicten

Tabel 9           Aantal levensdelicten

Totaal aantal levensdelicten2020
Moord/ doodslag (2:262 / 2:259 Sr)

De politie trof op 23 juli 2020 twee levenloze lichamen en twee gewonden aan in de Latin Passion Bar in San Nicolas. De omgekomen personen waren de beheerder van de bar en diens vriendin. In één achterkamer werd een aggregaat aangetroffen dat kennelijk door de beheerder werd gebruikt om stroom op te wekken in het pand. De politie startte direct met een grondig onderzoek. Op grond van dit onderzoek kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er geen sprake was van een strafbaar feit. Het onderzoek heeft namelijk aangetoond dat deze twee personen zijn overleden door een koolmonoxidevergiftiging. Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat de koolmonoxide afkomstig was van de verbrandingsmotor van een aggregaat. Op geen enkele wijze is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de personen door een misdrijf om het leven zouden zijn gebracht.   

Tabel 10         Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten 2020
Voorhanden hebben vuurwapen (3 VWV) Invoer vuurwapen zonder vergunning (2 VWV)129
2

Drugsdelicten

Tabel 11         Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten2020
Hard drugs (3 LVM) Soft drugs (4 LVM)227
280
Artikel 11 C LVM (voorbereiding) Artikel 2 LVM (verbouw marihuana) Aantal processen-verbaal drugskoeriers 49
13
13

De Kustwacht onderschepte op 25 februari 2020 het vrachtschip ‘Aressa’, dat voer onder

Kameroense vlag, in de Arubaanse wateren met meer dan 5000 kilo cocaïne aan boord. Dit was de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het eiland. Het schip was onderweg van Venezuela naar Griekenland. De Montenegrijnse kapitein en bemanningsleden werden gearresteerd en overgedragen aan de Arubaanse politie omdat het schip toevallig in de Arubaanse wateren voer. De kapitein en de bemanningsleden zijn inmiddels veroordeeld tot lange vrijheidsstraffen. De cocaïne werd vernietigd. 

Het team drugspanden heeft in 2020 onder leiding van de officier van justitie op verschillende locaties en panden en of woningen invallen gedaan om verkopers aan te houden en drugs in beslag te nemen. Het verkopen op straat en vanuit deze panden en of woningen veroorzaakt veel overlast voor de buurtbewoners. Door het houden van deze acties konden 22 strafzaken worden opgepakt waarbij in totaal 37 verkopers waren betrokken. In totaal werden de volgende  hoeveelheden drugs  inbeslaggenomen:   

 • 3121.6 gram cocaïne;
 • 3462.9 gram marihuana;
 • 3641.5 gram marihuana stengels;
 • 579 marihuana planten;
 • 237 marihuana zaadjes;
 • 17 marihuana sigaretten;
 • 216.5 gram hasj;
 • 235 XTC pillen;
 • 64 gram heroïne;
 • 42 LSD pillen;
 • 230.2 gram paddenstoelen.

De verdovende middelen werden vernietigd.

Daarnaast werd in totaal Afl. 66.913,25 en $ 2.600,= inbeslaggenomen.

Verkeer

Tabel 12         Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten2020
Verkeersmisdrijven1312
Verkeersovertredingen7480

Deze tabel geeft het aantal verkeersdelicten aan. Eén verdachte kan meerdere verkeersdelicten  hebben gepleegd.

Tabel 12 A

Specifieke verkeersgegevens 2020
Rijden onder invloed alcohol  Rijden zonder rijbewijs Dodelijke verkeersslachtoffers 265
706
6
  JAARVERSLAG OPENBAAR MINISTERIE ARUBA  2020

Tabel 13         Verkeerszitting 2020

Aantal processen-verbaal (p-nummers) dat werd behandeld ter zitting niet het aantal verdachten. Immers 1 verdachte kan meerdere p-nummers op zijn of haar naam hebben die tegelijkertijd ter zitting worden gedagvaard2982

Door de coronapandemie werden 18 verkeerszittingen geannuleerd. Vandaar dat het aantal pnummers dat in 2020 zijn afgehandeld beduidend lager is dan in 2019 (6243). 

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie 

§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep 

Tabel 14         Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep2020
Hoger beroep gevangenhouding  Hoger beroep strafvonnis37
45
Totaal82

Het aantal ingestelde hoger beroep zaken is de afgelopen drie jaren vrijwel gelijk gebleven. Geen pieken of dalen te zien.

§ 2.2 Cassatieberoepen

Tabel 15         Zaken in cassatie

Zaken in cassatie2020
Strafzaak Uitlevering9 (5 werden ingetrokken)
0
Totaal4

§ 2.3 Uitleveringsverzoeken

Tabel 16         Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken 2020
Australië1

Op 21 november 2020 werd de opgeëiste persoon overgedragen aan de Australische autoriteiten. De opgeëiste persoon werd ervan verdacht een vrouw om het leven te hebben gebracht in Australië.  

Hoofdstuk 3: Executie en gratie

§ 3.1 Totaal ontvangen gelden

Tabel 17         Ontvangen gelden

Ontvangen gelden2020
Ontvangen gelden uit transacties Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnis Ontvangen gelden geïncasseerd door CEAAfl. 749.548,36
Afl. 278.602,75
/
Online betalingen Totaal ontvangen geldenAfl. 1.074.845,50
Afl. 2.102.996,61

Een bedrag van Afl. 1.028.151,11 werd bij de kassa van het OM ontvangen. Daarnaast is er ook een bedrag online ontvangen. Door de COVID 19 pandemie werd in ‘no time’ de mogelijkheid om online te betalen geïntroduceerd en ook gestimuleerd. Dit betekent dat het OM in 2020 een totaal bedrag Afl. 2.102.996,61heeft ontvangen uit transacties en opgelegde vonnissen. Dit bedrag is ruim vijf ton minder in vergelijking met 2019. Ondanks de pandemie en de gevolgen daarvan voor vele burgers is er toch een fors bedrag voor het Land binnengehaald. 

§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 18         Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut2020
Naar Nederland3

Deze procedure is geregeld in de Onderlinge Regeling 3. Alle drie de verzoeken werden afgewezen omdat de binding met Nederland niet kon worden aangetoond.

§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen

In 2020 heeft het OM geen verzoeken om de resterende opgelegde gevangenisstraf elders te mogen uitzitten dan wel in Aruba te mogen uitzitten ontvangen. 

§ 3.4 Adviezen gratieverzoeken

Tabel 19         Adviezen gratieverzoeken

 2020
Ingekomen verzoeken3

Ten aanzien van alle drie de verzoeken heeft het OM geadviseerd om deze verzoeken af te wijzen omdat, volgens het OM, er geen sprake was van relevante zwaarwegende nieuwe feiten en/of omstandigheden de persoon van de veroordeelde betreffende. En ook niet van omstandigheden welke de rechter in Eerste Aanleg, dan wel het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, tot een andere strafoplegging zouden hebben gebracht, indien deze omstandigheden bij gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting bekend zouden zijn geweest. Aan de betrokkenen werd tot op heden geen gratie verleend.   

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden

§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken

Tabel 20         Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken2020
Inkomend Uitgaand Totaal45
11
56

§ 4.2 Uitzetting van vreemdelingen

Tabel 21         Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen2020
Venezuela Colombia16
2
Honduras Jamaica USA1
3
4
Totaal26

§ 4.3 Justitiële documentatiedienst

Tabel 22         Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag2020
Totaal aantal aanvragen ingediend Weigering afgifte (geen noodzaak) Afgewezen (strafkaart)6249
126
13
Verklaringen uitgereikt Niet opgehaald Totaal ontvangen leges5267
925
Afl. 210.680

De pandemie heeft ook gevolgen voor de aanvragen omtrent het gedrag gehad. In 2020 is ruim één ton minder aan leges ontvangen

§ 4.4 Extra judiciële zaken

Tabel 23         Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken 2020
Vaststelling Nederlanderschap1
Verzoek afgewezen2

De zaken omtrent de vaststelling van het Nederlanderschap worden door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandeld. Het Openbaar Ministerie vraagt advies op bij de IND in Nederland. Vervolgens wordt het advies omgezet naar de Arubaanse regelgeving. Deze verzoeken hebben een

lange adem. Het duurt gemiddeld anderhalf jaar voordat een eindbeslissing door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie kan worden genomen.  

 Hoofdstuk 5: Personeelsmanagement

§ 5.1 Personele kengetallen

Tabel 24         Personeelssterkte

Personeelssterkte20192020
Ambtenaren Rechterlijke ambtenaren4542
1110*
Arbeidscontractanten Vacatures Totaal formatie22
35**
5854

*31 december 2020  was de vacature voor een nieuwe hoofdofficier van justitie nog niet vervuld.

**per 31 december 2020 stonden de vacatures voor hoofdofficier van justitie, juridisch medewerker eerste lijn, allround administratief medewerker, medewerker registratie proces-verbaal en medewerker onderhoud nog open.

In 2020 was er een grote wisseling van vertrekkende officieren van justitie en nieuwkomers. Eén medewerker ging met pensioen en een andere met de VUT. Het OM heette een nieuwe procureurgeneraal welkom. 

§ 5.2 Ziekteverzuim

Tabel 25         Ziekteverzuim

Ziekteverzuim20192020
Totaal verzuimpercentage (%) Totaal meldingsfrequentie (dagen)6,767,13
5,613,08
Totaal gemiddelde verzuimduur (dagen) Nul verzuim (personen) 3,126,36
1318

In onderstaande grafiek wordt weergegeven hoe het ziekteverzuim van het Openbaar Ministerie in verhouding staat met het gemiddelde ziekteverzuim binnen de overheid. Opmerkelijk is dat het gemiddelde aantal ziektedagen boven het gemiddelde van de overheid ligt. De reden hiervoor is dat een aantal medewerkers in 2020 langdurig ziek is geweest. Ook in vergelijking met 2019 is dit aantal fors gestegen.

De organisatie heeft stappen genomen om door middel van het houden van ziekteverzuim gesprekken in samenwerking met DRH en de bedrijfsarts meer aandacht voor de zieke medewerker te hebben. Op deze wijze wordt geprobeerd om het aantal ziektemeldingen terug te dringen en de duur van het ziekteverzuim in goede banen te leiden.  

Comments are closed.

Close Search Window