Download dit document als PDF

Rechtskarakter
Aanwijzing in de zin van artikel VI. 26 Staatsregeling Aruba, artikel 14 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 3 en 4 van de Landsverordening op het Openbaar Ministerie en artikel 8 van de Landsverordening politie.

Afzender
procureur-generaal van Aruba

Adressaat

  • Hoofdofficier van justitie van Aruba
  • Korpschef politie Aruba
  • Directeur Kustwacht
  • Commandant der Koninklijke Marechaussee
  • Diensthoofden (overige) opsporingsinstanties op Aruba
  • President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Orde van Advocaten

Registratienummer
7935/2021

Datum inwerkingtreding
11 februari 2021

ACHTERGROND

Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van personen die delicten uit de Landsverordening Verdovende Middelen (LVM) begaan. Het drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van en de handel in drugs is verbonden.

Een ander uitgangspunt van het beleid is het onderscheid dat in de Landsverordening is gemaakt tussen verdovende middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid (harddrugs) en andere middelen (softdrugs). De wetgever heeft dat onderscheid gemaakt met het oog op de gebruiksrisico’s van de onderscheiden drugs en om een duidelijke scheiding aan te brengen.

Overeenkomstig de Landsverordening wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikers, handelaren, faciliteerders en grensoverschrijdende transporteurs. De strafeis wordt in hoofdzaak bepaald door de hoeveelheid verdovende middelen die onderwerp van het delict is en de duur van de periode gedurende welke in verdovende middelen is gehandeld. Er wordt daarnaast een verschil gemaakt in de strafeis al naar gelang de rol van de verdachte in een organisatie die zich met drugstransporten heeft beziggehouden. Het uitgangspunt daarbij is: hoe belangrijker de rol van betrokkene, hoe hoger de te eisen straf.

Bij de totstandkoming van deze richtlijn is rekening gehouden met richtlijnen in andere delen van het Koninkrijk, met name de richtlijn die geldt in de landen Curaçao en Sint Maarten en voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ALGEMENE OPMERKINGEN

Inbeslagneming

Drugs wordt bij aantreffen in beslaggenomen en in opdracht van de officier van justitie vernietigd. Van de in beslagneming wordt proces-verbaal opgemaakt, waarin in ieder geval de aard van de drugs en de hoeveelheid wordt opgenomen. Van de vernietiging wordt eveneens proces-verbaal opgemaakt.

Er dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen dat er drugs wordt opgeslagen.

Ontneming

Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is drijfveer, motief en opbrengst van beroepscriminaliteit. Daarom is het afpakken van het wederrechtelijk genoten voordeel uitgangspunt. Als misdaad niet loont, verdwijnt een belangrijke prikkel om delicten te plegen. Bovendien is het belangrijk te voorkómen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Dat zijn de richtinggevende gedachten achter het afpakken van criminele winsten, bij georganiseerde en ondermijnende misdaad én bij drugsdelicten. Het doel is zichtbaar en voelbaar maken dat misdaad niet mag lonen.

Gewicht van de drugs

Volgens de Landsverordening vallen de voorwerpen of goederen, waarin de middelen verpakt of verborgen zijn, eveneens onder de strafbepalingen (artikel 1, lid 2). Voor het bepalen van de strafeis wordt uitgegaan van het brutogewicht van de drugs. Het komt voor dat de drugs is opgelost in vloeistof of in kleding gedrenkt is, dan wel in pastavorm of anderszins is verwerkt en de netto concentratie niet is vast te stellen. In dergelijke gevallen eist het Openbaar Ministerie conform de bedoeling in de LVM een straf op basis van het brutogewicht van het betreffende object waarin de drugs is opgelost.

De koppeling van straf aan de aangetroffen hoeveelheid drugs is een richtsnoer. Vaak zijn er voldoende, in de strafmotivering bruikbare feiten en omstandigheden, die een geschikte indicatie geven voor de op te leggen straf, bijvoorbeeld recidive, plaats in de organisatie, genoten geldelijk gewin, duur van de betrokkenheid bij de drugshandel etc..

Handelaren

Over het algemeen bestaan in individuele zaken veelal meer geschikte maatstaven dan de aangetroffen hoeveelheid om aan handelaren straf toe te meten. Het ligt meer voor de hand om zijn straf te relateren aan de duur en intensiteit van zijn handel en het vermoedelijk gewin dat hij genoten heeft voor zover een en ander uit het strafrechtelijke onderzoek kan blijken.

Recidive

In geval van recidive, dat wil zeggen de laatste veroordeling ter zake een soortgelijk feit is niet ouder dan 5 jaar, wordt de eis verhoogd. Het tijdsbestek waarin het feit gepleegd is/de periode, de methode en hoeveelheden, het ernst van de feiten waarvoor eerder is veroordeeld, zijn omstandigheden die hier van belang zijn. In principe wordt dan gekeken naar een naast hogere schaal (zie tabellen hierna), eerst horizontaal, dan verticaal. Voorbeeld: bij een ‘first-offender’ koerier met 1 kg wordt 24 maanden geëist, bij recidive wordt de eis 30 maanden.

Voorwaardelijk deel

Een strafeis met een al dan niet gedeeltelijk voorwaardelijke straf is in beginsel voor verdachten die ingezetene van Aruba zijn, die:

  • ‘First-offenders’ zijn en/of;
  • Niet preventief gehechte verdachten die ter terechtzitting verschijnen. Er wordt een proeftijd van 3 jaar gevorderd.

Uitzondering voor minderjarigen

Specifiek voor minderjarigen geldt dat ook het voorhanden hebben van een zogenoemde gebruikershoeveelheid (0-5 gram) softdrugs een strafrechtelijk vervolg kan krijgen door middel van een zogenaamde TOM-zitting. Voor wat betreft het strafrechtelijk vervolg geldt dat deze alsdan wordt ingezet ter preventie en ter ondersteuning van (eventueel) op te leggen hulpverlening.

Reclassering

Indien de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, zal een advies worden gevraagd aan de reclassering. In beginsel wordt geen reclasseringsrapportage aangevraagd voor ontkennende/zwijgende verdachten en/of niet-ingezetenen. Bij hen wordt reclasseringshulp in beginsel niet zinvol geacht. Relevante persoonlijke omstandigheden kunnen in dat geval door de verdachten en of de advocaat (ter zitting) naar voren worden gebracht.

TABELLEN

Artikel 3 Landsverordening verdovende middelen (harddrugs – cocaïne/heroïne)

HoeveelheidBezit/koerierTussenpersoonOrganisator
≤ 0,5 gramSepot + afstandNvt.Nvt.
0,5 – 20 gramGB AWG 500,-Nvt.Nvt.
20 – 250 gram6 mnd gvs wv 3 vw + pft van 3 jr12 mnd gvs15 mnd gvs
250 – 500 gram12 mnd gvs wv 6 vw + pft  van 3 jr15 mnd gvs18 mnd gvs
500 – 1000 gram18 mnd gvs wv 6 vw + pft van 3 jr24 mnd gvs30 mnd gvs
1000 – 2000 gram24 mnd gvs wv 12 vw + pft van 3 jr30 mnd gvs36 mnd gvs
2000 – 5000 gram24 mnd gvs36 mnd gvs42 mnd gvs
5000 – 10000 gram30 mnd gvs42 mnd gvs48 mnd gvs
10 kg – 25 kg42 mnd gvs48 mnd gvs54 mnd gvs
> 25 kgMaatwerkMaatwerkMaatwerk

Artikel 3 Landsverordening verdovende middelen (harddrugs – (XTC) pillen)

Aantallen pillenBezit/koerierTussenpersoonOrganisator
0 – 2*Sepot + afstandNvt.Nvt.
2 – 5AWG 500,-Nvt.Nvt.
5 – 242 mnd gvs wv 1 vw + pft van 3 jr8 mnd gvs12 mnd gvs
25 – 502 mnd gvs12 mnd gvs15 mnd gvs
> 25Voor elke 25 pillen meer + 1 mnd gvsVoor elke 25 pillen meer + 1 mnd gvsVoor elke 25 pillen meer + 1 mnd gvs

Artikel 4 Landsverordening verdovende middelen (softdrugs)

HoeveelheidBezit/koerierTussenpersoonOrganisator
0 – 5 gram *Sepot + afstandNvt.Nvt.
5 – 250 gramMax. 1 mnd gvs al dan niet deels vw + prf 3 jrMax. 2 mnd gvsMax. 4 mnd gvs
Vanaf 250 gramHalvering eis bij harddrugsHalvering eis bij harddrugsHalvering eis bij harddrugs

* Tenzij er sprake is van bezit in combinatie met een ander strafbaar feit, in geval van recidive of bij minderjarigen. Of in geval van bijzondere omstandigheden zoals het bezit tijdens een carnavalsoptocht, op het werk of in een overheidsgebouw (zoals het KIA).

Overgangsrecht

Deze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding.

Oranjestad, 11 februari 2021

B. ter Steege

procureur-generaal

Gebruikte afkortingen

GB                          = Geldboete

GVS                       = Gevangenisstraf

JR                            = Jaar

KG                          = Kilogram

KIA                         = Korrektie Instituut Aruba

MND                     = Maand (en)

PFT                         = Proeftijd

VW                         = Voorwaardelijk

WV                         = Waarvan

Gebruikte begrippen

Recidive               = Recidive betekent letterlijk herhaling. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt

                                   waar het gaat om het (meermalen) plegen van strafbare feiten.

Reclassering       = De instantie die veroordeelden na het uitzitten van hun straf helpt bij hun terugkeer in

                                   de samenleving. Daarnaast begeleidt de reclassering bij het uitvoeren van

                                  taakstraffen. Wanneer personen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke

                                   straf opgelegd hebben gekregen dat zij onder toezicht staan van de reclassering, speelt

                                   deze instantie ook een toezichthoudende rol.

Comments are closed.

Close Search Window