Download dit document als PDF

Rechtskarakter

Aanwijzing in de zin van artikel VI. 26 Staatsregeling Aruba, artikel 14 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 3 en 4 van de Landsverordening op het Openbaar Ministerie en artikel 8 van de Landsverordening politie.

Afzender

procureur-generaal van Aruba

Adressaat

  • Hoofdofficier van justitie van Aruba
  • Korpschef politie Aruba
  • Directeur Kustwacht
  • Commandant der Koninklijke Marechaussee
  • Diensthoofden (overige) opsporingsinstanties op Aruba
  • President van het Gemeenschappelijk Hof van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • Orde van Advocaten

Registratienummer

7939/2021

Datum inwerkingtreding

11 februari 2021

ACHTERGROND

Deze richtlijn heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van meerderjarige personen die

woningbraken plegen. Daarnaast ziet deze richtlijn op diefstal door middel van braak, verbreking, valse sleutel of inklimming:

  • uit bedrijven en andere niet bewoonde verblijven, zoals scholen e.d. en
  • uit personen-, bestel- en vrachtauto’s en
  • uit automaten, van auto-accessoires, benzine uit auto e.d..

Algemeen

Met de inzet van het strafrecht en zeker met de daadwerkelijke straftoemeting worden doelen nagestreefd. Vanouds wordt veel gewicht toegekend aan generale preventie (normbevestiging en afschrikking) en speciale preventie (beveiliging en resocialisatie). Daarnaast wordt ook veel belang gehecht aan herstel van de gevolgen van de inbreuk op de rechten van de getroffen burgers (genoegdoening aan het slachtoffer van een strafbaar feit, herstel in de oude toestand) en het toepassen van zorg binnen een strafrechtelijke interventie.

Het OM streeft naar interventies die een voelbare normbevestiging alsmede een zichtbare reactie op criminaliteit opleveren en maximaal bijdragen aan herstel van het toegebrachte leed. De sanctie dient in verhouding te staan tot de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon van de verdachte. Aansluiten bij de concrete problemen van burgers betekent dat interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar moeten zijn voor slachtoffers, daders én de buurt waarin het delict is gepleegd.

Woninginbraken

Woninginbraken zijn gekwalificeerd als ‘high impact crime’. Bij een woninginbraak is de aantasting van de persoonlijke levenssfeer zodanig dat dagvaarden en het vorderen van een gevangenisstraf als uitgangspunt geïndiceerd is. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Woninginbraken kunnen een enorme impact hebben op de slachtoffers ervan. Woninginbraken tasten immers in ernstige mate het veiligheidsgevoel aan. De aanpak van woninginbraken heeft daarom de hoogste prioriteit.

Autocriminaliteit

Inbraken overig, waaronder autocriminaliteit, zijn gekwalificeerd als veelvoorkomende criminaliteit. De autodichtheid op Aruba is één van de hoogste ter wereld. Niet alle delen van het eiland zijn (goed) bereikbaar met het openbaar vervoer. Het bezit van een auto is voor veel inwoners van Aruba dan ook onontbeerlijk. Een auto betekent echter een behoorlijke kostenpost. Niet zelden wordt de aanschaf van een auto gefinancierd met een lening. Autoverzekeringen zijn duur. Slachtoffers van autodiefstal zijn soms nog jaren aan het afbetalen, terwijl de auto door diefstal is verdwenen of dermate beschadigd dat de auto slechts tegen hoge kosten weer rijklaar gemaakt kan worden. Autodiefstallen geschieden bijna uitsluitend door braak, verbreking of een zogenoemde valse sleutel. Daarnaast is er op Aruba een ‘markt’ voor gestolen auto-onderdelen. Al dan niet ongewild kopen burgers en automonteurs gestolen tweedehandse (auto) onderdelen.

Schadevergoeding

Op het OM rust mede de verantwoordelijkheid om genoegdoening voor slachtoffers en nabestaanden na te streven. Het OM betrekt de belangen van slachtoffers bij de afdoeningsbeslissing. Uitgangspunt is dat in alle strafzaken met slachtoffers/schade de (totale) schade door de dader(s) dient te worden vergoed. Bij de beslissing over de wijze van afdoen van de strafzaak wordt daarom schadevergoeding aan het/de slachtoffer(s) als verplicht element meegenomen en conservatoir beslag ten behoeve van schadevergoeding aan het slachtoffer nadrukkelijk overwogen.

Criminaliteit veroorzaakt tevens een grote maatschappelijke schadepost. Een groot deel van deze schade, met name letselschade, wordt niet geclaimd door slachtoffers, omdat de “samenleving” deze kosten via verzekeringen of rechtstreeks (overheden) voor haar rekening neemt. Indien toegebrachte schade wordt gedragen door de samenleving of als er sprake is van restschade die niet rechtstreeks te verhalen is op de dader of niet (volledig) is te claimen bij de verzekeraar, dient de officier van justitie te overwegen om naast een taakstraf of vrijheidsstraf storting van geld in een waarborgfonds geweldsmisdrijven of ander fonds ten gunste van slachtoffers op te leggen of te vorderen in het kader van een bijzondere voorwaarde bij een (deels) voorwaardelijke straf.

Indien er ten tijde van de vervolgingsbeslissing of het formuleren van de eis ter terechtzitting door de verdachte geen schade is vergoed en er aanwijzingen zijn dat de verdachte niet in staat is om de door hem veroorzaakte schade binnen afzienbare termijn te vergoeden, kan afhankelijk van de omvang van de schade gekozen worden voor een andere strafmodaliteit (taakstraf en/of onvoorwaardelijke gevangenisstraf) en/of een kwantitatieve verhoging van de strafbeschikking, transactie of eis ter terechtzitting. Een eventuele vordering tot toepassing van de schadevergoedingsmaatregel en/of de aanwezigheid van een wettelijke voorschotregeling doet daar niet aan af.

Ontneming

Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Geld is drijfveer, motief en opbrengst van beroepscriminaliteit. Daarom is het afpakken van het wederrechtelijk genoten voordeel uitgangspunt. Als misdaad niet loont, verdwijnt een belangrijke prikkel om delicten te plegen. Bovendien is het belangrijk te voorkómen dat criminele winsten worden geherinvesteerd. Dat zijn de richtinggevende gedachten achter het afpakken van criminele winsten, bij georganiseerde en ondermijnende misdaad én bij kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Het doel is zichtbaar en voelbaar maken dat misdaad niet mag lonen.

Herstel van de verstoorde rechtsorde en voorkomen van recidive

Ook het herstel van de verstoorde rechtsorde en het terugdringen van recidive zijn doelstellingen van het OM. Het voorkomen van recidive dient bevorderd te worden door het opleggen van gedragsaanwijzingen en het vorderen van vrijheidsbeperkende maatregelen en bijzondere voorwaarden. Met name bij ‘first offenders’ die recidivegevoelige delicten plegen kan een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf, gericht op effectieve gedragsbeïnvloeding het meest passend zijn. Daarbij kunnen naast de algemene voorwaarde dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten zal plegen ook bijzondere voorwaarden worden ingezet. Het instrument van de voorwaardelijke sanctiemodaliteiten kan meerdere doelen dienen (stok achter de deur, herstel van geleden schade, toeleiding naar zorg en resocialisatie) en draagt bewezen bij aan het beperken en voorkomen van recidive.

Reclassering

Indien de persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, zal een advies worden gevraagd aan de reclassering. In beginsel wordt geen reclasseringsrapportage aangevraagd voor ontkennende/zwijgende verdachten en/of niet-ingezetenen. Bij hen wordt reclasseringshulp in beginsel niet zinvol geacht. Relevante persoonlijke omstandigheden kunnen in dat geval door de verdachten en of de advocaat (ter zitting) naar voren worden gebracht.

TABELLEN

Uitgangspunten strafeis ter zitting

 Uitgangspunt per feitRecidiveMeermalen recidive
    
Woninginbraak6 mnd gvs8 mnd gvs10 mnd gvs
Woninginsluiping5 mnd gvs7 mnd gvs9 mnd  gvs
    
Inbraak overige3 mnd gvs5 mnd gvs7 mnd gvs
Inbraak overige insluiping2 mnd gvs4 mnd gvs6 mnd gvs
    
Diefstal uit auto1 mnd gvs2 mnd gvs3 mnd gvs
Diefstal onderdelen van/uit auto2 mnd gvs3 mnd gvs4 mnd gvs
Diefstal van auto/motor4 mnd gvs5 mnd gvs6 mnd gvs

Strafverzwarende of verminderende factoren

StrafverzwarendStrafverminderd
Letsel personenLeeftijd verdachte
Aanwezigheid personenToerekeningsvatbaarheid (in hoeverre kan het handelen verdachte worden aangerekend)
Al dan niet teruggave goederenMedeplichtigheid (rol verdachte)
Omvang schade 
StrafverzwarendStrafverminderd
Waarde goederen 
Professionele werkwijze 
Samenwerkingsverband 

Overgangsrecht

Deze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding.

Oranjestad, 11 februari 2021

B. ter Steege

procureur-generaal

Gebruikte afkortingen

GVS                       = Gevangenisstraf

MND                     = Maand (en)

Gebruikte begrippen

Recidive               = Recidive betekent letterlijk herhaling. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt

                                   waar het gaat om het (meermalen) plegen van strafbare feiten.

Reclassering       = De instantie die veroordeelden na het uitzitten van hun straf helpt bij hun terugkeer in

                                   de samenleving. Daarnaast begeleidt de reclassering bij het uitvoeren van

                                  taakstraffen. Wanneer personen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke

                                   straf opgelegd hebben gekregen dat zij onder toezicht staan van de reclassering, speelt

                                   deze instantie ook een toezichthoudende rol.

Comments are closed.

Close Search Window