Vacatures|

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Het Openbaar Ministerie (OM) in het Caribische deel van het Koninkrijk bestaat uit het OM van Aruba en het OM van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM Carib). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken[1]. Aan het hoofd van beide OM’s staan de procureurs-generaal. 

Het OM Aruba bestaat uit twee parketten. Het parket in 1e aanleg onder leiding van een hoofdofficier van justitie (55fte) en het parket van de procureur-generaal (10fte). Het bureau van de advocaatgeneraal maakt daarvan deel uit. 

Belangrijke thema’s bij de uitvoering van de taken van het OM zijn de samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving met en tussen (de) andere landen, de versterking van de verbinding met de samenleving, alsmede de doorontwikkeling van de OM-organisatie zelf.  Voor het OM is een visie ontwikkeld voor de jaren 2018-2022 om aan de taakuitvoering richting te geven. Ter uitvoering daarvan wordt gewerkt met een jaarplan- en verslag cyclus. Ook loopt er een digitaliseringsproject, in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, voor het verbeteren van de bedrijfsprocessen en diverse kwaliteitstrajecten. Met financiële ondersteuning van Nederland wordt vanaf 2022 een aparte unit bij het OM ingericht, die zich met name gaat bezighouden met corruptie en andere ondermijningsonderzoeken. 

Het OM Aruba is met ingang van 1 september 2023 op zoek naar een:

Procureur-generaal (1fte)

Functie

De procureur-generaal houdt toezicht op een behoorlijke opsporing en vervolging van strafbare feiten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Hij draagt zorg voor de kwaliteit, de bestuurlijke en de organisatorische werkwijze van het OM. De procureur-generaal is voorzitter van het directieteam van het OM dat bestaat uit de hoofdofficier van justitie, het hoofd Bedrijfsvoering en het hoofd Beleid & Strategie. De directie van het OM vergadert wekelijks. De Landsrecherche valt rechtstreeks onder de procureur-generaal. De operationele aansturing van de Landsrecherche ligt bij de hoofdofficier van justitie en de rechercheofficier van justitie. De advocaat-generaal maakt onderdeel uit van het parket van de procureur-generaal.  

De procureur-generaal begeleidt en bewaakt ook de inzet en doorontwikkeling van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en is een vaste gesprekspartner van de brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee en de Commandant Zeemacht Carib. De procureur-generaal is lid van het eiland overstijgend presidium van de Kustwacht en onderhoudt contacten met zijn collega van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba evenals met (de voorzitter van) het College van procureurs-generaal in Nederland. Ook het onderhouden van de contacten met de Gouverneur van Aruba is onderdeel van de werkzaamheden. De procureur-generaal onderhoudt daarnaast contacten met de minister van Justitie, de korpschef, de directeur van het nationaal centraal bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol, die ook verantwoordelijk is voor het stelsel Bewaken & Beveiligen en met de directeur van de Veiligheidsdienst. Het driehoeksoverleg is in handen van de hoofdofficier van justitie.

Profiel 

Je voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld zijn om tot lid van het OM op Aruba te worden benoemd[2]. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, toont eigenaarschap, bent besluitvaardig en in voorkomende gevallen treedt je doortastend op. Je bent gericht op het behalen van resultaten, bezit overtuigingskracht, maar beheerst ook het coachend leidinggeven. Tevens moet je in staat zijn om, op basis van kennis en ervaring, de ontwikkelingen in politieke en maatschappelijke opvattingen over de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, richtinggevend te beïnvloeden naar consistent, zichtbaar, toetsbaar en herkenbaar optreden.

De kandidaat die wij zoeken is maatschappelijk betrokken, sociaalvaardig en gericht op samenwerking, zowel binnen het OM als met de diverse ketenpartners. De voorkeur gaat daarbij uit naar een kandidaat met ruime leidinggevende ervaring binnen het OM. De kandidaat is in staat vernieuwing en (door) ontwikkeling van kennis en kwaliteit in te brengen met het oog op de toekomst. Bij de functie horen verder een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en een goed ontwikkelde politiekbestuurlijke sensitiviteit. De kandidaat is daarnaast koersvast en weet met betrokken distantie samen te werken met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Je stelt belang in wat er in de Arubaanse samenleving leeft en je hebt affiniteit, voor zover afkomstig uit Nederland, met een multiculturele werkomgeving. Je treedt de lokale cultuur en gewoonten met een open mind tegemoet. Je bent integer in het nemen van beslissingen en in gedrag en blijft ook onder druk onafhankelijk. Je dient in hoge mate stressbestendig te zijn. Het OM op Aruba staat vol in de frontlinie en onder relatief hogedruk van media en politiek. Opgemerkt zij dat de kleinschaligheid van de gemeenschap op Aruba betekent dat je –met het oog op wat het OM wil uitstralen en meer in bijzonder de specifieke rol als procureur-generaal- selectief zal moeten zijn in je sociale contacten, hetgeen beperkingen met zich mee brengt. 

Belangrijkste eigenschappen

  • Energiek, ambitieus en een aanpakker;
  • Toegankelijk en gericht op samenwerking; 
  • Sterke communicatieve vaardigheden;
  • Gezaghebbend optreden;
  • Resultaatgericht;
  • Stressbestendig;
  • Tactisch kunnen optreden;
  • Sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Informatie

Bij het OM Aruba geldt een 40-urige werkweek. Deeltijd werken is (nog) niet mogelijk. Bij het OM Aruba worden de salarissenschalen zoals opgenomen in het Rijksbesluit rechtspositie leden van het Openbaar Ministerie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba gehanteerd[3]. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de huidige procureur-generaal mr. B. ter Steege op telefoonnummer (+297) 594 2178. Via e-mail: Bote.terSteege@omaruba.aw Vanuit Nederland graag rekening houden met 5 uur tijdsverschil. 

Procedure

Je sollicitatiebrief kun je richten aan het OM Aruba t.a.v. de procureur-generaal en per e-mail sturen aan de managementassistente mevr. Dhamarys Antersijn: Dhamarys.Antersijn@omaruba.aw. Je wordt verzocht jouw telefoonnummer en je e-mailadres in de sollicitatiebrief op te nemen. Je kunt tot uiterlijk 23 december 2022 solliciteren. Het is de bedoeling om begin januari 2023 te starten met het selectietraject. 

Een gesprek met de president van het Gemeenschappelijk Hof, de procureur-generaal van OM Carib en de procureur-generaal van Aruba maakt onderdeel uit van de procedure. Daarnaast worden gespreken gepland met medewerkers van het OM Aruba en de vestiging van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Aruba. Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Tenslotte zal er een gesprek plaatsvinden met de minister van Justitie en de minister-president. De procureur-generaal wordt vervolgens op voorstel van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en na verkregen instemming van de Rijksministerraad bij Koninklijk Besluit benoemd, waarna aanstelling in dienst van Aruba volgt per Landsbesluit.

De sollicitanten vanuit het Nederlandse OM gaan voor de duur van de benoeming met buitengewoon (onbetaald) verlof bij het Nederlandse OM. Er geldt een terugkeergarantie naar het Nederlandse OM. Uitgangspunt is terugkeer naar het eigen parket. Wanneer dat niet mogelijk blijkt, dan zal de plaatsing OM-breed geschieden, onder verantwoordelijkheid van het eigen parket. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de sollicitatie op steun van de eigen parketleiding dient te rekenen en alleen dan in behandeling kan worden genomen.


[1] https://www.overheid.aw/bestuurorganisatie/wetteksten0101staatsregelingvanaruba_41326/item/0101staatsregelingvanaruba_5724.html 

[2] https://www.overheid.aw/bestuurorganisatie/wetteksten1401rechterlijkemacht_42205/item/1401gt93009landsverordeningophetopenbaarministerie_10891.html 

[3] https://wetten.overheid.nl/BWBR0028565/20101010 

Deel deze informatie:

Comments are closed.

Close Search Window