Afzender
Procureur-generaal van Aruba

Adressaat
Parket van de Hoofdofficier van Justitie
Afdeling Beleid en Strategie
Team Executie en Justitiële Documentatie


Registratienummer
11679/2023

Datum inwerkingtreding
24 januari 2024

Achtergrond
De afspraken en het bestaand beleid van het Openbaar Ministerie sinds januari 2023 inzake de executie van onvoorwaardelijke (vervangend) vrijheidsstraffen, zijn neergelegd in dit beleidsstuk. Dit beleid heeft betrekking op de executie van onherroepelijk door de rechter opgelegde vrijheidsstraffen en vervangende hechtenis (behorende bij een opgelegde taakstraf, geldboete, schadevergoedingsmaatregel en ontnemingsmaatregel).

Algemeen
De tenuitvoerlegging van de door de rechter opgelegde straffen en maatregelen vormt het sluitstuk van de gehele strafrechtsketen. De tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen geschiedt op last van het Openbaar Ministerie (artikel 605 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba).

In het kader van een geloofwaardige rechtshandhaving is het van belang dat de executie van rechterlijke beslissingen snel, uniform en zoveel mogelijk aansluitend plaatsvindt. Gelet op het structurele capaciteitsprobleem in het Korrektie Instituut Aruba (KIA), is het noodzakelijk om afspraken en beleid vast te stellen als het gaat om de volgorde van de te executeren vonnissen.

Uitgangspunten

In het algemeen geldt ter zake de executie van vrijheidsstraffen/vervangende hechtenis de volgende volgorde van tenuitvoerlegging:

  1. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van alle veroordeelden die op het tijdstip van de veroordeling hun voorlopige hechtenis ondergaan;
  2. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van meer dan 24 maanden opgelegd aan zogenaamde vrije voeters;
  3. Vervangende hechtenis van een geldboete;
  4. Vervangende hechtenis van een ontnemingsmaatregel;
  5. Vervangende hechtenis van een schadevergoedingsmaatregel;
  6. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tot en met 24 maanden van zogenaamde vrije voeters;
  7. Vervangende hechtenis van een taakstraf.

Uitzondering

Afwijking van deze algemeen geldende volgorde van tenuitvoerlegging is mogelijk indien sprake is van zaken die de rechtsorde ernstig hebben geschokt. Daarbij moet worden gedacht aan moord, (gekwalificeerde) doodslag, mishandeling de dood ten gevolge hebbende, verkrachting, ambtelijke corruptie en/of bestuurlijke integriteitsdelicten, mensenhandel en ernstige verkeerscriminaliteit met dodelijk afloop. Deze lijst is niet limitatief.

De executie officier van justitie beslist hierover in overleg met de hoofdofficier van justitie.

Overig

Vervangende hechtenis en overige openstaande vrijheidsstraffen worden zoveel mogelijk aansluitend aan een reeds aangevangen principale vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd.

Inwerkingtreding
Dit beleid dat sinds januari 2023 in de praktijk is toegepast, is schriftelijk vastgelegd, vervolgens vastgesteld in het Directieoverleg van het Openbaar Ministerie op 21 november 2023, en heeft betrekking op alle nog te executeren zaken.

A.L.A.C. Flanegin

Procureur-generaal

Comments are closed.

Close Search Window