I INLEIDING 

Voor u ligt het Jaarplan 2019 van het Openbaar Ministerie (OM) van Aruba. In dit Jaarplan geeft het OM inzicht in de doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten voor het jaar 2019. Hiermee geeft het OM aan op welke wijze het in 2019 een effectieve bijdrage wil leveren aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid op Aruba. Het kader hiervoor is de Strategische visie 2018 – 2022 die eerder dit jaar is gepresenteerd.

De afgelopen jaren heeft het OM grote slagen gemaakt in de bestrijding van (ondermijnende) criminaliteit op Aruba, samen met onze waardevolle partners in de strafrechtketen. 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018 is de realisatie geweest van een Veiligheidshuis voor Aruba met als doel het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit door samen te werken met zorg- en justitiepartners alsook maatschappelijke partners. 

Tevens heeft het OM het afgelopen jaar een beweging ingezet naar een verdere professionalisering door te investeren in de ontwikkeling van de organisatie en haar personeel. Eén van de hoogtepunten voor de medewerkers van het OM was toch wel de verhuizing naar een nieuwe locatie in september 2017. Deze verhuizing markeerde een nieuw begin in het hoofdstuk van de bestrijding van de criminaliteit op Aruba.

In 2019 zal het OM doorgaan op de ingeslagen weg: tezamen met onze vele ketenpartners zal het OM zich intensief blijven inspannen om de ambities uit dit Jaarplan te realiseren en Aruba nog veiliger te maken. 

II BELEIDSDOELSTELLINGEN

In de Strategische visie 2018 – 2022 presenteert het OM zijn visie op de strafrechtelijke rechtshandhaving en hoe het OM daar de komende jaren invulling aan wil geven. Hieronder is deze visie vertaald naar de beleidsdoelstellingen van het OM voor het jaar 2019.

Veiligheidshuis

De afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat het OM bij de rechtshandhaving moet streven naar samenwerking met andere publieke en private instanties. Het gaat immers niet alleen om de strafrechtelijke aanpak, maar het gaat om gezamenlijk als één breed veiligheidsnetwerk maatregelen te treffen die zo effectief mogelijk zijn in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid. Het Veiligheidshuis is een goed voorbeeld van deze integrale samenwerking. 

Op 24 mei 2018 is het Veiligheidshuis officieel geopend. Het Veiligheidshuis speelt een voorname rol bij de sluitende aanpak van risicojongeren, overlastplegers, ex-gedetineerden, plegers van huiselijk geweld en veelplegers bij wie sprake is van complexe casuïstiek op het gebied van zorg en veiligheid. In het Veiligheidshuis, welke wordt geleid door een Hoogambtelijke Stuurgroep, zijn partners uit de straf- en zorgketen en (andere) partners vertegenwoordigd. Het OM maakt als kernpartner deel uit van het Veiligheidshuis. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak. 

Sinds de oprichting van het Veiligheidshuis zijn er al vele casussen ingebracht door verschillende diensten, hetgeen aangeeft dat deze werkwijze langzaam ingebed raakt bij de deelnemende partners. Iedere twee weken komen de relevante partners fysiek bij elkaar om deze te casussen te bespreken. 

In september 2018 is een digitaal systeem in gebruik genomen ter ondersteuning van de werkprocessen in het Veiligheidshuis. Het systeem biedt een beveiligde omgeving waarin de ketenpartners de benodigde informatie op een gestructureerde en verantwoorde manier kunnen delen. Op die manier kunnen zij tot een gezamenlijke analyse en plan van aanpak komen. Het systeem zal een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van het Veiligheidshuis.

Tevens wordt gekeken of en zo ja hoe aansluiting kan worden gezocht met de Veiligheidshuizen in de regio (Curaçao en Bonaire) om van elkaars goede praktijken te leren. Vanaf 2019 zullen de managers van de Veiligheidshuizen eenmaal per jaar bij elkaar komen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Het jaar 2019 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van het Veiligheidshuis. Door het optimaliseren van de werkprocessen binnen het Veiligheidshuis kan de problematiek nog slagvaardiger en effectiever worden aangepakt. Samen met de ketenpartners trekt het OM alles uit de kast om Aruba veiliger te maken. 

Integraal Afpakteam Aruba

Een korte terugblik op het pilotjaar en de tot nu toe behaalde resultaten leert ons dat het Afpakteam zeer succesvol is gebleken. Met verschillende projecten heeft het Afpakteam het eerste jaar in totaal 6,6 miljoen florin in beslag genomen. Daarmee is de eerste investering in het Afpakteam ruimschoots terugverdiend.

Voor 2019 streeft het Afpakteam naar het uitvoeren van meer zelfstandige onderzoeken. Hoewel het Afpakteam het afgelopen jaar diverse onderzoeken zelfstandig heeft verricht, waren dat veelal geen kortdurende onderzoeken. Het komende jaar wil het Afpakteam met concrete acties nog duidelijker het signaal afgeven dat misdaad niet mag lonen. Het Afpakteam zal zich dan moeten richten op kleinere onderzoeken die snel afgehandeld kunnen worden, het zogenaamde ‘laaghangend fruit’.

Daarnaast bestaat het voornemen om de formatie en bezetting van het Afpakteam uit te breiden. Doel blijft wel om tezamen met de ketenpartners fysiek op één locatie samen te werken. Vanaf september 2018 is het Korps Politie Aruba (KPA) met 2 leden en de Koninklijke Marechaussee (KMar) met 1 lid voor een vast aantal dagen werkzaam zijn op de locatie bestemd voor het Afpakteam. Het is de bedoeling dat andere ketenpartners die deel uitmaken van het Afpakteam volgen. Bijzonder fijn is dat de Belastingdienst de intentie heeft uitgesproken om daadwerkelijk dedicated capaciteit voor het Afpakteam in te zetten. Voorts wordt gestreefd naar een aan het Afpakteam verbonden parketsecretaris. Als de capaciteit van het Afpakteam en daarmee de slagkracht wordt vergroot, zullen ook de opbrengsten toenemen die in ’s Landskas vloeien ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit.

Tevens zal meer geïnvesteerd worden in kennis. Het Afpakteam wil het komend jaar een cursus aanbieden die de diverse aspecten van het afpakken van crimineel vermogen belicht. Mede om de slagkracht van het Afpakteam te vergroten, zal deze cursus niet alleen aan de leden van het Afpakteam worden aangeboden, maar ook aan andere geïnteresseerden die bij de ketenpartners werkzaam zijn. 

In 2019 zal eveneens de ingezette ontwikkeling met betrekking tot het stroomlijnen van beslag en executie verder worden doorgezet, waarbij wordt verwacht dat het KPA, het OM en het Gerecht in toenemende mate de samenwerking zullen zoeken. Het Afpakteam streeft ernaar om het waardebeslag en de vervreemding daarvan in lopende onderzoeken op een praktische en transparante wijze te allen tijde inzichtelijk te kunnen maken. Daarnaast heeft het Afpakteam aandacht voor het executeren van afgewikkelde zaken. 

Grensveiligheid

Met het oog op terrorismebestrijding hebben de ministers van Justitie in het JVO de beide PG’s de opdracht gegeven om met experts zoals de veiligheidsdiensten, politiekorpsen, KMar en Kustwacht Caribisch Gebied een baseline te ontwerpen waaraan zee- en luchtgrenzen moeten voldoen om exogene dreiging te voorkomen of reduceren. 

Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (JVI) een diensthoofdenoverleg grensveiligheid ingesteld. Van daaruit zijn twee werkgroepen samengesteld die enerzijds onderzoek doen naar de maritieme grenzen (onder voorzitterschap van de Kustwacht) en anderzijds onderzoek doen naar de luchtgrenzen (onder voorzitterschap van het KPA). Beide werkgroepen worden ondersteund door een medewerker van het OM. Doel van beide werkgroepen is het in kaart brengen van de knelpunten op de grenzen. Vervolgens wordt deze opbrengst vertaald naar het zogeheten ‘stoplichtmodel’; een format welke ook door de andere landen (Curaçao, Sint Maarten en de BES) gehanteerd wordt. 

Tijdens het JVO van januari 2019 zal per land de baseline worden gepresenteerd en zullen er concrete voorstellen worden gedaan ter implementatie daarvan. De uitkomsten van de baseline zullen voor de komende jaren bepalend zijn voor de koers van het beleid van het OM.

Evaluatie RST 

Het JVO van januari 2018 heeft een werkgroep ingesteld om uitvoering te geven aan zijn besluit om een visie uit te werken over de toekomstige recherchesamenwerking in de regio en de rol van het Recherche Samenwerkings Team (RST) daarin. De hoofdofficier van justitie van Aruba maakt deel uit van deze werkgroep. De PG maakt deel uit van de Stuurgroep RST.

De landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn akkoord gegaan om het Protocol dat uit 2001 stamt, te vernieuwen. Het nieuwe concept-Protocol wordt aan het JVO in januari 2019 gepresenteerd. 

Forensische zorg

Tijdens het JVO in juli 2017 hebben de deelnemende landen de noodzaak tot het realiseren van adequate en specialistische zorg voor psychisch gestoorde gedetineerden in het Caribisch deel van het Koninkrijk erkend en ingestemd met de oprichting van een interlandelijke taskforce die een business case zal opstellen waarin verschillende scenario’s met betrekking tot de organisatie en de benodigde voorzieningen van forensische zorg in de Caribische landen van het Koninkrijk zijn uitgewerkt. 

Onder leiding van de PG is in 2018 de business case opgesteld die in januari 2019 tijdens het JVO wordt gepresenteerd. Met de recente veroordelingen tot TBS (terbeschikkingstelling) met dwangverpleging op zowel Aruba als Curaçao is de vraag ‘hoe en waar kan de tbsmaatregel ten uitvoer worden gelegd?’ nog actueler geworden.

III OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Aanpak High Impact Crimes

High Impact Crimes (HIC) komen helaas ook op Aruba voor en zorgen iedere keer weer voor maatschappelijke onrust binnen de samenleving van Aruba. Het kent vele verschijningsvormen, maar het zijn altijd delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Om die reden is de aanpak van HIC immer een topprioriteit voor het OM.

Atraco’s 

Het OM constateert een blijvende sterke impact van het aantal gewapende overvallen de afgelopen jaren. Er is sprake van een grotere betrokkenheid van Venezolanen, al dan niet met hulp van lokale informanten en een zwaardere geweldscomponent. Het gebruik van excessief geweld heeft een grote emotionele en fysieke impact op slachtoffers. 

Er wordt intensief samengewerkt tussen het overvallenteam van het KPA en het OM teneinde deze vorm van criminaliteit te bestrijden. En dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit het zeer hoge ophelderingspercentage (ruim 80 procent). Deze aanpak zal het komende jaar onverminderd worden voortgezet.

Met betrekking tot het ingezette bestrijdingsbeleid inzake (illegale) vuurwapens, zal het OM ook in 2019 acties met preventief fouilleren ondersteunen. Het preventief fouilleren zal erop gericht zijn om het aantal (vuur)wapens dat in de omloop is te verminderen en daarmee het aantal gewapende geweldsdelicten te verlagen. Het OM hanteert een fors  opsporings- en strafmaatbeleid ten aanzien van illegaal wapenbezit.

Zedenmisdrijven

Zedendelicten zijn ernstige schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer. Zedenzaken zijn daarmee ingrijpende zaken die vaak veel emoties oproepen. Op Aruba zijn zedenmisdrijven een groot probleem. Uit het onderzoek van mw. Hofman (2017), ‘Wie zwijgt stemt taboe’ is gebleken dat het aantal meldingen en aangiften van zedenzaken de afgelopen jaren is toegenomen. De meldingen en aangiften betreffende zedendelicten zijn divers van aard. Op Aruba komen onder andere zaken voor waar sprake is van aanranding, ontuchtige handelingen met minderjarigen en (poging tot) verkrachting. Veel zedendelicten doen zich voor in de relationele sfeer in de vorm van incest of kindermisbruik. 

De ernst en grote mate van voorkomen brengt met zich mee dat een goede samenwerking met de zedenafdeling van het KPA onontbeerlijk is, zodat zaken sneller kunnen worden opgepakt. 

Voor wat betreft de bewustwording onder de bevolking valt er winst te behalen. Veel zedenzaken komen niet aan het licht aangezien er een taboe op rust. Om het taboe te doorbreken dient de samenleving te spreken over slachtofferschap van seksueel geweld en te (her)definiëren wat eigenlijk ‘normaal’ en ‘onacceptabel’ is in sociale interacties. Er lijkt echter sprake te zijn van een dubbele moraal. Tegelijkertijd is er namelijk vanuit de samenleving een duidelijke roep om zedendelinquenten zwaarder te straffen. Het is daarom belangrijk dat de samenleving, de slachtoffers en nabestaanden met betrekking tot een zedenzaak goed worden voorgelicht. Die voorlichting kan bijdragen aan het vergroten van kennis onder de bevolking, hetgeen een belangrijk wapen vormt om seksueel geweld tegen te gaan. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het OM.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. De kans dat iemand te maken krijgt met huiselijk geweld of kindermishandeling is groter dan de kans op welke vorm van geweld dan ook. Dat het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld op Aruba bijzondere aandacht verdient, blijkt wel uit de meest recente gewelddadige gebeurtenis waarbij een vrouw is overleden ten gevolge van huiselijk geweld. 

De aanpak van huiselijk geweld heeft een prominente plek binnen het Veiligheidshuis. Juist bij huiselijk geweld is een gezamenlijke aanpak van essentieel belang en door dit thema onder te brengen in het Veiligheidshuis zal de ketensamenwerking geoptimaliseerd worden. Het strafrecht kan hierbij als stok achter de deur fungeren. Bij ernstige gevallen zal het OM de verdachten vastzetten en voorgeleiden. 

Aanpak mensenhandel en mensensmokkel

De bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel blijft een belangrijke prioriteit van het OM. Dit criminaliteitsprobleem hangt nauw samen met de influx van illegalen op Aruba en vereist een multidisciplinaire aanpak. Het OM zal blijven deelnemen aan de ‘Taskforce mensenhandel en mensensmokkel’ die als hoofddoel heeft om tot een gedegen integrale aanpak te komen, waarbij niet alleen aan het justitiële, strafrechtelijke aspect aandacht wordt besteed, maar ook andere disciplines hun rol en verantwoordelijkheid in de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel nemen. 

Daarnaast heeft het OM zich de afgelopen jaren ingespannen om de strafrechtelijke handhaving van mensenhandel en mensensmokkel op een kwalitatief hoger niveau te brengen. In de eerste plaats is daar de oprichting van de Unit mensenhandel en mensensmokkel (UMM) geweest met het KPA en de KMar die vanuit het OM wordt aangestuurd door een officier van justitie die belast is met de portefeuille mensenhandel en mensensmokkel en tevens dieptespecialist voor de Caribische OM is op dit thema. Daarnaast heeft het OM in april 2018 de richtlijn mensenhandel en mensensmokkel uitgevaardigd.

Eén van de doelstellingen voor 2019 is om meer inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de problematiek. Met name op mensenhandel dient de informatiepositie te worden verbeterd, zodat kan worden gestreefd naar minstens één veroordeling voor mensenhandel per jaar. Een goede samenwerking met de ‘Taskforce mensenhandel en mensensmokkel’ is daarbij onontbeerlijk.

Aanpak corruptie en integriteitsschendingen

Ook komend jaar zal in het teken staan van het maken van keuzes binnen onderzoeken, maar vooral ook tussen de onderzoeken. Het is vanwege de beperkte opsporingscapaciteit van de Landsrecherche Aruba (en het grote aanbod van zaken) simpelweg niet mogelijk om alle onderzoeken in volle omvang in behandeling te nemen, hetgeen zeer onwenselijk is. Voor een adequate aanpak van corruptie en integriteitsschendingen is het van groot belang dat de bestaande gespecialiseerde recherchecapaciteit bij de Landsrecherche wordt versterkt (kwaliteit) en uitgebreid (kwantiteit). Die uitbreiding zal verder in 2019 vorm krijgen waarbij de Ministerraad akkoord is gegaan met een structurele vergroting van het aantal Landsrechercheurs van 11 FTE nu, naar 25 FTE in 2023. 

Vanuit Nederland is aan Aruba het aanbod gedaan om een bedrag beschikbaar te stellen voor de versterking van de recherchefunctie die zich richt op corruptie en integriteitsschendingen. In 2019 zal het OM blijvend aandacht vragen voor een uitbreiding en versterking van gespecialiseerde recherchecapaciteit bij de opsporingsdiensten om corruptie effectief te kunnen bestrijden. 

De verwachting is dat door het in oktober 2018 opgerichte Bureau Integriteit Aruba (BIA) nieuwe strafzaken zich zullen aandienen. De PG heeft daarbij publiekelijk aangetekend dat het strafrecht het ultimum remedium is en ziet voor BIA vooral een rol op het gebied van preventie en deskundigheidsbevordering.

Aanpak verkeerscriminaliteit

Het OM blijft zich inzetten om de verkeersveiligheid op Aruba te verbeteren. Er zal streng worden opgetreden tegen ernstige verkeersfeiten (onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed). Vooral rijden onder invloed blijft een groot probleem op Aruba. Dat blijkt wel uit het aantal TOM-zittingen dat wordt gehouden speciaal voor dronkenrijders zaken. Voor het komend jaar streeft het OM ernaar om tezamen met de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming meer dronkenrijderszaken op TOM-zittingen af te handelen (2x per maand). Naast een geldboete zal als bijzondere voorwaarde worden opgelegd dat zij de cursus MBI (manejando bou di influencia di alcohol) moeten volgen. Door het volgen van de MBI-cursus wordt getracht een bewustwording bij de betrokkene teweeg te brengen met de bedoeling recidive te voorkomen.          

Voor wat betreft de controles op alcohol in het verkeer geldt dat deze onverminderd worden doorgezet vanwege de grote gevaren die hiervan uitgaan voor de verkeersveiligheid. Het KPA is bezig met de aanschaf van blaasapparaten, zodat burgers ter plekke kunnen worden getest. Daarnaast zijn bloedblokken beschikbaar voor het verrichten van alcoholonderzoek via een bloedonderzoek. 

De officier van justitie die belast is met de portefeuille verkeer is in gesprek met verzekeraars en de belastingdienst om te komen tot een database waardoor het KPA straks eenvoudig kan zien of iemand die zij aanhouden wel/niet verzekerd is. Nu is die informatie vaak moeilijk te achterhalen. Bijkomend voordeel is dat het KPA ook meteen kan zien of iemand met een valse kentekenplaat rijdt, hetgeen veel voorkomt op Aruba. Een volgende stap zou zijn dat middels hetzelfde systeem kan worden achterhaald of iemand zijn motorrijtuigenbelasting heeft betaald en of de auto is gekeurd. 

Tevens is de officier bezig met het opstellen van een OPV waarbij het KPA op heel eenvoudige wijze de overtreding kan aankruisen. Uitgangspunt hierbij is minder administratieve belasting voor zowel het KPA als het OM. In de OPV zullen ook de boetebedragen worden vermeld, zodat voor de burger meteen inzichtelijk is wat hij moet betalen. 

Aanpak veelvoorkomende criminaliteit

In mei 2018 is het OM gestart met ‘Decision di biaha’ (DDB). DDB richt zich op een werkwijze van waaruit het OM en het KPA, in samenwerking met hun ketenpartners samenwerken om de veel voorkomende criminaliteit op Aruba op daadkrachtige en efficiënte wijze te bestrijden. 

Zo zal na de aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk over het afdoeningstraject een beslissing worden genomen. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffer en de Arubaanse bevolking merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd. Dat alles in een strafrechtketen waarin de diverse partners samen de schakels vormen. 

In 2019 zal de nadruk worden gelegd op het borgen van de DDB-werkwijze in de dagelijkse praktijk. De aandacht gaat hierbij dan vooral uit naar het optimaliseren van de basisprocessen en het bestendigen van het fundament van DDB.

IV AFDELING BEDRIJFSVOERING

De ambitie van de afdeling Bedrijfsvoering bij het OM is om optimale ondersteuning te bieden aan het efficiënt en effectief uitvoeren van de primaire processen van de organisatie. Daarnaast biedt de afdeling Bedrijfsvoering voor de komende periode ondersteuning aan het primaire proces van het Afpakteam, het Veiligheidshuis en de Reclassering. 

Hieronder worden de drie belangrijkste projecten binnen de afdeling Bedrijfsvoering voor de komende periode uiteengezet. 

  1. Het voortzetten en afronden van lopende projecten en indien nodig, bijstellen door een quick assessment te doen van de voortgang.

Op het gebied van ICT zijn reeds drie projecten van start gegaan:

  1. Project PRIEM – conversie van RUBI naar PRIEM (2018) 

Het komend jaar zal grotendeels in het teken staan van de implementatie van het bedrijfsprocessensysteem PRIEM ter vervanging van RUBI teneinde tot een informatiegestuurde organisatie te komen die bij voortduring op kwaliteitsverbetering is gericht. Het OM heeft hierin de samenwerking gezocht met Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR). Met de invoering van een nieuw bedrijfsprocessensysteem zal er ook meer zicht komen op de strafrechtelijke bedrijfsvoering, waardoor veel meer prestatiegericht kan worden gewerkt. 

  • Project Decos/Join – digitalisering postverkeer (2019) 

Het tweede project betreft de digitalisering van de postregistratie via Decos JOIN. Alle inkomende niet-zaaksgerelateerde documenten worden dan direct na binnenkomst bij het OM digitaal vastgelegd, zodat het gehele proces van postregistratie efficiënter en sneller zal verlopen. Dit project zal in 2019 worden afgerond.

  • Project digitalisering justitiële documentatie (2019)

Het OM acht het van groot belang dat er een verbeteringsslag wordt gemaakt op het gebied van uitwisseling van justitiële informatie (strafbladen, strafkaarten etc.) binnen het Koninkrijk. Bij het OM Curaçao is reeds een programma gestart om de kwaliteit van de registratie en de uitwisseling van informatie tussen de landen van het Koninkrijk te verbeteren. Voor het OM Aruba kan een vergelijkbaar programma worden opgestart. Een voorwaarde hiervoor is de invoering van PRIEM.

Men dient zich te realiseren dat de implementatie van PRIEM en een informatieuitwisselingssysteem een meerjaren aanpak en een meerjaren budgettaire planning vergt. Dit vraagt om een uitdrukkelijke voorziening op begrotingsniveau.  

  1. Het initiëren van nieuwe projecten.

Het OM heeft met Directie Financiën contact gelegd om concrete afspraken te maken ten aanzien van een meer zelfstandige financiële bedrijfsvoering. Vermeldenswaardig is dat de Centrale Accountantsdienst (CAD) een grondig onderzoek heeft gedaan naar de administratieve organisatie van de processen die met de geldstromen bij het OM te maken hebben. Eventuele aanbevelingen worden in 2019 geïmplementeerd. 

  1. Stimuleren van innovatie (automatiseren van processen) in samenwerking met het Bureau Innovatie van de regering.

Er zijn reeds een aantal gesprekken gevoerd met de Chief Innovation Officer van het Bureau Innovatie om na te gaan in hoeverre het OM zich kan aansluiten bij de innovatieve projecten van de regering.

Organisatie en Structuur

Om de bedrijfsvoering zo effectief mogelijk in te kunnen zetten, dienen er enige aanpassingen te worden aangebracht in haar structuur om alle gelederen van de organisatie te kunnen ondersteunen. Een korte toelichting hieronder volgt. 

Personeelszaken

Afdeling Bedrijfsvoering streeft ernaar dat de organisatie van het OM kan rekenen op doelmatige en efficiënte HRM-processen. De medewerkers van het OM vormen immers de belangrijkste asset van de organisatie en de leiding realiseert zich dat iedere dag weer. Om die reden zal de leiding ook in 2019 investeren in de ontwikkeling van medewerkers (en het teamverband tussen hen) om de motivatie en het tevredenheidsgevoel te optimaliseren. 

ICT – Informatisering en automatisering

Het OM moet te allen tijde beschikken over een goed en beveiligd ICT-netwerk. Komend jaar zal daarin verder worden geïnvesteerd.

Financiële zaken

Op het gebied van financiën zijn in 2018 een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van een efficiënte en effectieve uitvoering van de begroting. De belangrijkste wijziging is het verzelfstandigen van het beheer van de financiële administratie van het OM. Met verzelfstandiging komt ook meer verantwoordelijkheid. Een dergelijke administratie en kredietbewaking van de begroting moet voldoen aan de strenge criteria van juistheid, volledigheid en tijdigheid als voorgeschreven door de comptabiliteitsverordening en overige regelingen financiële administratie.

Organisatiewaarden

Met organisatiewaarden worden de kernwaarden van het OM bedoeld. Kernwaarden zijn de essentiële bouwstenen die de grondbeginselen vormen voor alles in de organisatie. Deze komen voort uit de identiteit van de organisatie en bepalen wat de organisatie belangrijk vindt. De kernwaarden sturen de processen van het OM en zijn medebepalend voor het gedrag van de medewerkers. Daarbij gaat het vooral om integriteit, maar ook om kwaliteit (professionalisering en competenties), innovatie, klantgerichtheid, teamspirit en respect. 

V AFDELING ADMINISTRATIE

De afdeling Administratie beoogt voor 2019 een hogere productiviteit voor wat betreft het wegwerken van verkeerszaken en eenvoudige misdrijfzaken vanaf het jaar 2015. Dit heeft tot gevolg dat het Land meer inkomsten uit verkeersboetes en boetes in douanezaken zal innen. Er wordt naar gestreefd om de nog openstaande zaken binnen de gestelde termijn af te handelen om zo te voorkomen dat de zaken geseponeerd worden met de code oud feit.

Hiermee hoopt het OM aan het eind van deze periode de bestaande werkvoorraden tot een zodanig niveau te hebben gereduceerd dat afdoening van strafzaken binnen een veel kortere termijn dan tot nu toe het geval was kan plaatsvinden. Dit vergt echter wel extra mankracht op de afdeling. Het OM gaat onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden in een tijd van vacaturestops, waarbij we een groter beroep gaan doen op de inzet van stagiaires. 

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken zal in 2019 een speciaal registratiesysteem worden ontwikkeld voor de afdeling Administratie dat voorkomt dat onnodig dagvaardingen de deur uitgaan terwijl de transactie boetes al betaald zijn. Het systeem zal een controlecheck moeten uitvoeren alvorens de dagvaarding verstuurd wordt. In overleg met de afdeling Bedrijfsvoering zal worden bezien of hiervoor een oplossing voorhanden is. 

VI AFDELING EXECUTIE EN JUSTITIËLE DOCUMENTATIE

Het OM hanteert een actief incassobeleid voor wat betreft het innen van gelden die in het kader van een transactie, voorwaardelijk sepot of veroordeling (geldboete) zijn opgelegd. De afgelopen jaren is het totaal geïnde bedrag uit de opgelegde vonnissen echter gedaald. Om die reden heeft de afdeling Executie en Justitiële Documentatie zich voor de komende periode ten doel gesteld om het totale bedrag aan geïnde boetes te verhogen. Dit wordt bereikt door meer intensief te gaan samenwerken met de CEA en het KIA. Speciale acties zullen gehouden worden waarbij de CEA bij de burgers thuis de verschuldigde boetes komt innen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan zijn er cellen in het KIA gereserveerd om de subsidiair opgelegde vervangende hechtenis te kunnen executeren. Het OM verwacht dat de burger hierdoor eerder geneigd is om tot betaling van de geldboetes over te gaan, met tot gevolg dat er meer geld zal worden geïnd voor Aruba. Het OM wil hiermee een duidelijk signaal naar de maatschappij afgeven. In overleg met de leiding van de CEA hoopt het OM twee vaste medewerkers van de CEA ter beschikking te krijgen zodat structureel actiever de achterstallige boetes geïncasseerd kunnen worden.

Tevens heeft uitbreiding van de formatie voor de afdeling Executie en Justitiële documentatie prioriteit. De afdeling dient te worden versterkt met een extra medewerker executie. Deze medewerker kan dan worden ingezet om machtigingen te produceren die nodig zijn om burgers eraan te herinneren dat zij nog openstaande boetes hebben. Daarnaast zal deze medewerker de bewakingstermijnen kunnen bewaken zodat de kans op verjaring en daardoor het mislopen van inkomsten voor het land Aruba wordt voorkomen. Deze gemiste inkomsten worden momenteel geschat op zo’n Afl. 200.000,- per jaar. 

Halverwege 2018 is de functie van kassier vervuld. De komende periode zal zij goed worden ingewerkt. De kassa zal desalniettemin voorlopig op donderdag en vrijdag gesloten blijven. Op die wijze kan de kassier deze dagen goed gebruiken voor het voeren van bijbehorende administratie. Tevens kan de kassier op deze dagen ingezet worden ter ondersteuning van de medewerkers executie. 

Comments are closed.

Close Search Window