INHOUD

INLEIDING

Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg
§ 1.1 Aantal strafzaken in eerste aanleg
Tabel 1 Ingeschreven verdachten in misdrijfzaken
Tabel 1a Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken
Tabel 2 Meest voorkomende misdrijven 2021
Tabel 3 TOM-zitting
Tabel 3a TOM-zitting TDQ
Tabel 4 TOM-zitting MBI
Tabel 5 Misdrijfzitting
Tabel 5a Geactiveerde dagvaardingen
Tabel 6 Ingeschreven verdachten bij overtredingen
Tabel 7 Geseponeerde zaken
Tabel 8 Militaire zaken
§ 1.2 Specifieke delicten
Tabel 9 Aantal levensdelicten
Tabel 10 Voorhanden hebben vuurwapen
Tabel 11 Aantal drugsdelicten
Tabel 12 Geregistreerde verkeersdelicten
Tabel 12a Specifieke verkeersgegevens
Verkeerszitting 2021

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie
§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep
Tabel 14 Aantal zaken in hoger beroep

§ 2.2 Cassatieberoepen
Tabel 15 Zaken in cassatie

§ 2.3 Uitleveringsverzoeken
Tabel 16 Uitleveringsverzoeken

Hoofdstuk 3: Executie en gratie
§ 3.1 Totaal ontvangen gelden
Tabel 17 Ontvangen gelden
Tabel 17a Afpakteam

§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut
Tabel 18 Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen
§ 3.4 Adviezen gratieverzoeken
Tabel 19 Gratieverzoeken

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden
§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken
Tabel 20 Kleine rechtshulpverzoeken

§ 4.2 Uitzetting van vreemdelingen
Tabel 21 Uitzetting van vreemdelingen
§ 4.3 Justitiële documentatiedienst
Tabel 22 Aantal verklaringen omtrent het gedrag

§ 4.4 Extra judiciële zaken
Tabel 23 Extra judiciële zaken

Hoofdstuk 5: Personeelsreglement
§ 5.1 Personele kengetallen
Tabel 24 Personeelssterkte

§ 5.2 Ziekteverzuim Tabel 25 Ziekteverzuim

INLEIDING

Per 1 mei 2021 kon het OM na enkele malen opnieuw de vacature op te stellen een nieuwe hoofdofficier van justitie welkom heten. Ook 2021 werd overschaduwd door de COVID-19 pandemie, hoewel de impact minder was dan in 2020. Het kantoor werd “corona proof” gehouden zodat het personeel de hygiëne maatregelen en de “social distancing” konden naleven op de werkvloer. Op gezette tijden werden de medewerkers eraan herinnerd dat zij de maatregelen moeten blijven opvolgen.

De in 2020 op de pandemie aangepaste bedrijfsvoering liet ook in 2021 zijn meerwaarde zien. De server van het OM was op afstand toegankelijk gemaakt, zodat dossiers ook thuis konden worden benaderd. Video conference werd ook in 2021 meer benut, zodat het dagelijkse overleg doorgang kon vinden. Voorgeleidingen en verhoren vonden ook plaats via deze video conference verbinding.

In september 2021 vond de vierde evaluatie van Aruba van de CFATF (Caribbean Financial Action Task Force) plaats. Geëvalueerd werd of Aruba zijn wetgeving op orde heeft voor wat betreft het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. Daarnaast werd beoordeeld of in de praktijk de bestrijding van witwassen en terrorisme financiering effectief wordt aangepakt. Het OM heeft veel extra werk verzet ten behoeve van deze evaluatie.

In de media is er voortdurend aandacht voor het OM. Enkele zaken in het bijzonder zorgden voor de nodige aandacht en worden hier dan ook vermeld. Een lid van Staten werd verdacht van frauduleuze handelingen en deze verdenking leidde tot de val van het kabinet Wever-Croes. Daarop volgde de, al geplande, aanhouding van een ex-minister en lid van de Staten gedurende de verkiezingsstrijd in Aruba en ook dat bracht de gemoederen in beroering. Betrokkene wordt o.a. verdacht van corruptie (onderzoek AVESTRUS). In de media werden meerdere uitlatingen gedaan met het doel om het OM als instituut in een kwaad daglicht te stellen en ook  officieren van justitie moesten het ontgelden. Tenslotte in dit verband. In 2021 werd een medewerker van het OM door de Landsrecherche aangehouden wegens verdenking van valsheid in geschrifte en/of verduistering.

Tevreden kan worden teruggekeken op de in het jaarplan 2021 gestelde focuspunten, operationele doelstellingen en ambities voor doorontwikkeling van de organisatie waarvoor het OM als professionele organisatie zich heeft in gespannen. Ten aanzien van het focuspunt de slachtofferbejegening kan worden vermeld dat bij elke zedenzaak en ook de zwaardere misdrijfzaken slachtoffergesprekken zijn gehouden. De aandacht voor slachtoffers heeft voor het OM prioriteit. Het behartigen van hun belangen is daarbij essentieel.

De Richtlijn slachtofferhulp uit 2007 moet nog geactualiseerd worden. Zodra die klaar is zal die toegankelijk zijn voor alle burgers op onze website. Begin 2021 is wel de nieuwe Richtlijn informeren van slachtoffers van zedendelicten en ernstige levensdelicten bij (voorwaardelijke) invrijheidstelling uitgebracht. Deze richtlijn wordt elke keer toegepast wanneer deze afgestrafte gedetineerden uit het KIA worden ontslagen. In het verlengde van de slachtofferbejegening is het gestelde focuspunt  schadefonds geweldmisdrijven. De gesprekken over de invoering hiervan zijn gaande met het ministerie van  justitie. Voor het Land zal dit een financiële uitdaging betekenen en onderzocht zal worden uit welke begroting deze kosten betaald kunnen gaan worden. Tevens zal hiervoor de nodige wetgeving nog moeten worden opgesteld.

Met betrekking tot de tenuitvoerlegging van straffen is overleg geweest met het KIA om cellen beschikbaar te stellen om tot plaatsing over te kunnen gaan als niet betaald wordt. Vervolgens is gestart met acties in juli en in november. Deze acties zijn succesvol geweest en dragen bij aan de geloofwaardigheid van het strafrecht. Als laatste kan vermeld worden dat het afgelopen jaar verschillende richtlijnen en aanwijzingen zijn geactualiseerd en geplaatst op de website. Zoals de volgende richtlijnen met betrekking tot: mediabeleid, verdovende middelen, vuurwapens en munitie, atraco’s, (woning)inbraken (waaronder tevens autocriminaliteit) en verkeershandhaving.      

En dan sluit ik af met een kort memorandum. In oktober overleed onze collega 2021 Lysandra Rivadeneira. Hoewel ze ziek was kwam haar overlijden totaal onverwacht. Haar groot optimisme is voor velen een voorbeeld!  

mr. B. ter Steege,

Procureur-Generaal.

Hoofdstuk 1: Opsporing en vervolging in eerste aanleg

§ 1.1 Aantal strafzaken in eerste aanleg

Instroom

Tabel 1           Ingeschreven misdrijven

Totaal aantal ingeschreven verdachten in misdrijfzaken20202021
 27833008

Tabel 1a         Verhouding man/vrouw/minderjarige in misdrijfzaken 2021

 ManVrouwOnbekenden[1]
Minderjarigen + Meerderjarigen224074127
Minderjarig104190
Meerderjarig213672227

Van de totaal ingeschreven verdachten in misdrijfzaken werden 749 verdachten voor de officier van justitie geleid.

Meest voorkomende misdrijven

Tabel 2           Meest voorkomende misdrijven 2021

 Meest voorkomende misdrijven2021
1Artikelen 11 jo. 19 Natuurbeschermingsverordening508
2Mishandeling (2:273 t/m 2:277 Sr)446
3Rijden zonder rijbewijs (10LWV)440
4Soft drugs delicten (4 LVM)397
5Rijden onder invloed (5 LWV)285
6Diefstal + diefstal o.v.o. (2:288 t/m 2:290 Sr)[2]207
7Hard drugs delicten (3 LVM)198
8Bedreiging172
9Vernieling150
10Artikel 4 LWV (wegrijden na veroorzaken ongeval)119

Opmerkelijk zijn de 508 zaken die werden geregistreerd van toeristen die illegaal schelpen en/of andere beschermde flora en fauna wilden uitvoeren bij de luchthaven. Dit misdrijf staat voor het eerst op de eerste plek in de top 10. De douane heeft hiervoor een flink aantal boetes uitgedeeld. Daarnaast is er een voorlichtingscampagne geweest om de toerist te waarschuwen dat het verboden is om schelpen mee te nemen naar het buitenland. Verwacht wordt dat volgend jaar deze voorlichtingscampagne haar vruchten heeft afgeworpen. Noemenswaardig is ook het verkeersmisdrijf doorrijden na het veroorzaken van een ongeval dat dit jaar in de top 10 staat. In het jaar 2020 constateerde het KPA een enorme stijging in het overtreden van dit misdrijf. De verkeersafdeling verklaart hierover dat door de COVID en de daarmee samenhangende maatregelen niet veel met deze verkeerszaken is gedaan. In 2021 heeft de verkeersafdeling hiervoor personeel uitgetrokken, hetgeen leidde dat deze verkeerszaken konden worden opgepakt. Met als resultaat het hoge aantal in 2021 dat bij het OM werd geregistreerd. Een vermoeden bestaat ook dat de overtreders zijn doorgereden omdat zij de verzekering en/of de motorrijtuigenbelasting niet hadden betaald. Met het KPA is afgesproken dat de verkeerszaken geprioriteerd moeten worden naar de ernst van het feit. De zwaardere overtredingen moeten verder opgepakt worden. Dit om te voorkomen dat een bulk aan verkeersovertredingen geseponeerd worden omdat er geen zittingscapaciteit is. Op de elfde plaats staat het misdrijf het voorhanden hebben van een vuurwapen (3 VWV) geregistreerd met het aantal 84.

Daarnaast wordt opgemerkt dat in 2021 bij het KPA 30 overvallenzaken werden geregistreerd. Dit verschilt met het aantal van 66 dat bij het OM staat geregistreerd. Dit komt omdat het KPA het aantal incidenten registreert, terwijl het OM de daarbij betrokken verdachten vervolgd en aldus de aantallen verdachten registreert die bij een overval betrokken zijn geweest. Vaak plegen meerdere

verdachten één overval. Een straatroof waarbij bijvoorbeeld een tas wordt weggetrokken bij het

slachtoffer wordt door het OM ook geregistreerd als een diefstal met geweld. Bij het geregistreerde aantal van het OM is ook de medeplichtigheid aan diefstal met geweld meegenomen almede het strafbare feit dat valt onder afpersing. Tevens kan het voorkomen dat het misdrijf vorig jaar plaatsvond en de verdachten in het huidige jaar zijn aangehouden.

In totaal werden 53 zedenmisdrijven (artikelen 2:193 t/m 2:215 van het Wetboek van Strafrecht) geregistreerd waarvan 36 werden gepleegd met een minderjarige. De officieren van justitie belast met de zedenmisdrijven houden structureel en intensief overleg met de ketenpartners in het kader van preventie en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen. Daarnaast hebben de slachtoffers prioriteit voor het OM en wordt getracht hun belangen zo goed mogelijk te behartigen. De

Richtlijn informeren van slachtoffers van zedendelicten en ernstige levensdelicten bij (voorwaardelijke) invrijheidstelling is begin 2021 uitgebracht. Slachtoffers van dit soort delicten

worden nu standaard geïnformeerd wanneer de daders uit het KIA komen. Vermeldenswaard is tevens dat er 8 rechercheurs zijn opgeleid om kinderen die slachtoffer zijn van een zedenmisdrijf te horen. Een meer kindvriendelijke bejegening is daarbij het uitgangspunt. Dit is een belangrijke vooruitgang in het strafproces.

Tabel 3           TOM-zitting

Totaal opgeroepen verdachten TOM-zitting in het jaar 2021: 286
Verschenen verdachten: 201
Niet verschenen: 85

Naast het feit dat de TOM-afdoening voor de verdachte gunstig is omdat het voorwaardelijk sepot niet een belemmering vormt voor het verkrijgen van een VOG wordt op deze wijze ook de druk op de zittingscapaciteit enigszins verminderd. Zoals blijkt is de opkomst aan de hoge kant. In 2021 zijn ook de overtreders van de Toque De Queda (avondklok) op een speciale TOM-zitting opgeroepen.

Tabel 3a         TOM- zitting TDQ

Totaal opgeroepen verdachten TOM-TDQ in het jaar 2021: 307
Verschenen verdachten: 127 Niet verschenen verdachten: 180

De opkomst bij deze speciale TOM-zitting is laag. Een reden hiervoor is dat veel overtreders niet in persoon konden worden betekend. Zij zullen alsnog worden gedagvaard voor een zitting.   

Tabel 4           TOM-zitting MBI

Totaal opgeroepen verdachten TOM MBI in het jaar 2021: 156
Verschenen: 104 Niet verschenen: 52

De afgelopen jaren is gebleken dat de opkomst bij de TOM-zitting MBI (manehando bou influencia di alcohol) hoog is. Het resultaat van deze speciale TOM-zitting is succesvol. De overtreders krijgen een speciaal programma aangeboden dat over het algemeen met goed gevolg wordt doorlopen. Zij worden

hierbij begeleid door de Reclassering. In 2021 was het aantal dronkenrijders minder dan in de afgelopen jaren. Namelijk onder de driehonderd. Terwijl dat meestal ruim driehonderd verdachten per jaar zijn.   

Tabel 5           Misdrijfzitting

Donderdag zitting (vrije-voeters): 681
Vrijdag zitting (gedetineerden): 338

In 2021 zijn er ruim tweehonderdzaken meer op de donderdagzitting afgedaan. Deze inhaalslag moest gemaakt worden om te voorkomen dat de zaken zouden verjaren dan wel om te voorkomen dat de burgers te lang moeten wachten op een afdoeningsbeslissing. De opgelegde werkstraffen konden allemaal door de Reclassering worden weggewerkt en afgedaan voor de veroordeelden.    

Tabel 5a         Geactiveerde dagvaardingen

Geactiveerde dagvaardingen in 2021 
MisdrijfzakenOvertredingen
1041 waarvan 457 vonnissen uitgesproken4078 waarvan 239 vonnissen uitgesproken

De dagvaardingen die per jaar worden geactiveerd is niet gelijk aan het aantal verdachten dat in dat jaar daadwerkelijk naar de zitting gaat. Het resultaat van meer strafzaken die op de donderdagzitting zijn afgehandeld blijkt uit het aantal uitgesproken misdrijfvonnissen. Dat waren er ruim vijftig meer dan vorig jaar. In 2021 is een beduidend aantal minder vonnissen in overtredingszaken uitgesproken. Ruim vierhonderd minder. Een verklaring hiervoor is dat door gebrek aan zittingscapaciteit en workflow van  de administratie waardoor deze zaken werden geseponeerd of inmiddels zelfs waren verjaard.

Overtredingen

Tabel 6           Ingeschreven verdachten bij overtredingen

Totaal aantal ingeschreven verdachten in overtredingszaken20202021
 72177631

Tabel 7           Geseponeerde zaken

Totaal aantal geseponeerde zaken20202021
Onvoorwaardelijk geseponeerd overtredingen6951692
Onvoorwaardelijk geseponeerd misdrijven9841209
Voorwaardelijk geseponeerd468659

In deze tabel is duidelijk te zien dat het aantal sepotbeslissingen drastisch is gestegen. Strafzaken van voorgaande jaren werden met name afgedaan met de sepotcodes oud feit of OM niet ontvankelijk. De

decision di bihia blijft groeien door de gehouden TOM-zittingen waarbij de strafzaak met een voorwaardelijk sepot wordt afgedaan.

Tabel 8           Militaire zaken

Totaal aantal militaire zaken2021
Ontvangen dossiers van de Koninklijke Marechaussee20

Van deze zaken zijn 13 overgedragen aan Nederland voor de vervolgbeslissing aangezien de betrokken militairen inmiddels waren gerepatrieerd.

§ 1.2 Specifieke delicten

Geweldsdelicten

Tabel 9           Aantal levensdelicten

Totaal aantal levensdelicten2021
Moord/ doodslag (2:262 / 2:259 Sr)7

In 2021 zijn er 7 slachtoffers die door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Het OM maakt zich zorgen om bende gerelateerde criminaliteit waarbij jongeren zijn betrokken die in het bezit zijn van vuurwapens. Het optreden hiertegen heeft prioriteit. Daarnaast is er aandacht in de justitieketen voor mogelijkheden aan de kant van preventie.    

In april 2021 maakte het OM bekend dat het onderzoek naar de moord van een bekende televisiepersoonlijkheid op 23 december 2010 opnieuw werd opgestart. Door nieuwe concrete informatie die aan het licht kwam kon deze ‘cold case’ nader onderzocht worden. Deze moord heeft toentertijd veel commotie teweeggebracht in de samenleving. Met de nabestaanden van het slachtoffer werd nauw contact onderhouden zodat zij goed op de hoogte waren van elke nieuwe ontwikkeling in het strafproces. 

Tabel 10         Voorhanden hebben vuurwapen

Totaal aantal vuurwapendelicten2021
Voorhanden hebben vuurwapen (3 VWV)84
Invoer vuurwapen zonder vergunning (2 VWV)1

Drugsdelicten

Tabel 11         Aantal drugsdelicten

Totaal aantal drugsdelicten2021
Hard drugs (3 LVM)198
Soft drugs (4 LVM)397
Artikel 11 C LVM (voorbereiding)77
Artikel 2 LVM (verbouw marihuana)42
Aantal processen-verbaal drugskoeriers9

Het team drugspanden heeft op verschillende locaties en panden invallen gedaan om verkopers aan te houden en drugs in beslag te nemen. Het verkopen op straat en vanuit deze panden en of woningen veroorzaakt veel overlast voor de buurtbewoners. Een flink aantal marihuana planten werden vernietigd en ook konden de voorbereidingshandelingen om tot het plegen van drugsfeiten over te gaan worden stopgezet. Met als gevolg dat 30 drugszaken konden worden opgepakt waarbij in totaal 62 verkopers waren betrokken. In totaal werden de volgende  hoeveelheden drugs  inbeslaggenomen: 

 • 4.014.9 gram cocaïne;
 • 6.755.2 gram marihuana, 2.814.50 gram marihuana stengels;
 • 323 marihuana planten; 70 marihuana zaadjes en 12 marihuana sigaretten;
 • 15.8 gram hasj;
 • 4.665.2 gram CBD/Edibles olie;
 • 202 XTC pillen;
 • 13 LSD pillen;
 • 39.9 gram MDMA.

De verdovende middelen werden vernietigd. Daarnaast werd in totaal Afl. 101.967,00 en $ 31.666,00 inbeslaggenomen. Tevens werd tijdens deze acties 1 vuurwapen inbeslaggenomen.

Verkeer

Tabel 12         Geregistreerde verkeersdelicten

Geregistreerde verkeersdelicten2021
Verkeersmisdrijven883
Verkeersovertredingen7394

Deze tabel geeft het aantal verkeersdelicten aan. Eén verdachte kan meerdere verkeersdelicten  hebben gepleegd.

Tabel 12a

Specifieke verkeersgegevens2021
Rijden onder invloed alcohol285
Rijden zonder rijbewijs440
Dodelijke verkeersslachtoffers7

Het OM is samen met het KPA begonnen met het maken van afspraken over het verlagen van het aantal processen-verbaal die het KPA moet indienen bij het OM. Gesprekken zijn gaande om de norm

per verbalisant te verlagen om zo de afdoening van deze zaken beheersbaar te maken. Het bekeuren van bestuurders zonder dat dit uiteindelijk een boete oplevert heeft immers geen zin. Daarnaast is het OM in samenwerking met het KPA begonnen een nieuw oproepings-proces-verbaal (opv’s) te concipiëren. De bedoeling hiervan is dat de verbalisanten meer opv’s gaan opmaken in plaats van

de meer bewerkelijke processen-verbaal. In beginsel zal de afhandeling van meer opv’s voor de administratie efficiënter zijn omdat er minder dagvaardingen hoeven worden opgemaakt en zo ook minder betekeningen voor de deurwaarders. Op een opv staat de zittingsdatum al vermeld. Dit heeft als voordeel dat de verdachte meteen in persoon is opgeroepen voor een vastgestelde zittingsdatum. Indien dit samen gaat met de verlaging van de norm voor elke verbalisant zal de druk op de administratie worden verminderd met als gevolg dat het aantal verkeersovertredingen sneller kan worden afgehandeld en de zittingscapaciteit bij het gerecht niet overbelast zal raken.     

Tabel 13         Verkeerszitting 2021

Aantal processen-verbaal (p-nummers) dat werd behandeld ter zitting niet het aantal verdachten. Immers 1 verdachte kan meerdere p-nummers op zijn of haar naam hebben die tegelijkertijd ter zitting worden gedagvaard4170

Door de coronapandemie werden vorig jaar een aantal verkeerszittingen geannuleerd. In 2021 konden de verkeerszittingen gewoon plaatsvinden waardoor het aantal behandelde processen-verbaal weer flink is gestegen. 

Hoofdstuk 2: Hoger Beroep en Cassatie

§ 2.1 Strafzaken in hoger beroep

Tabel 14         Aantal zaken in hoger beroep

Zaken in hoger beroep2021
Hoger beroep gevangenhouding35*
Hoger beroep strafvonnis63*
Totaal98

*Inclusief intrekkingen

§ 2.2 Cassatieberoepen

Tabel 15         Zaken in cassatie

Zaken in cassatie2021
Strafzaak7 (1 werd ingetrokken)
Uitlevering0
  
Totaal6

§ 2.3 Uitleveringsverzoeken

Tabel 16         Ontvangen en gedane uitleveringsverzoeken

Ontvangen uitleveringsverzoeken 20210

Hoofdstuk 3: Executie en gratie

§ 3.1 Totaal ontvangen gelden

Tabel 17         Ontvangen gelden

Ontvangen gelden2021
Ontvangen gelden uit transactiesAfl. 1.117.098,90
Ontvangen gelden na gerechtelijk vonnisAfl. 651.914,60
Ontvangen gelden geïncasseerd door KPAAfl. 40.737,56
Online betalingenAfl. 701.490,56
Totaal ontvangen geldenAfl. 2.511.241,62

Ruim Afl. 400.000,= meer ontvangen dan vorig jaar. In juli 2021 is gestart met een actie om achterstallige boetes te innen. Er is een persbericht hierover uitgebracht met de boodschap dat iedereen die wil gaan reizen eerst moet voldoen aan de nog openstaande geldboetes. Het OM heeft deze actie in samenwerking met de grenspolitie uitgevoerd. In oktober 2021 is gestart met een tweede actie. Dit keer ging het om de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. Ook deze actie heeft succes gehad. De gehouden acties hebben een totaal bedrag van Afl. 554.377,60 opgeleverd. Het Afpakteam heeft in 2021 zich onder meer ingezet op de luchthaven en heeft ook acties gehouden samen met het team drugspanden van het KPA. Dit heeft grote bedragen inbeslaggenomen geld tot resultaat gehad.

Tabel 17a       Afpakteam

2021Inbeslaggenomen geld
Arubaanse FlorinAfl. 378.793,65
US$ dollarUS$. 371.875,57
EuroEuro 10.295

Het totaal overzicht van welke bedragen uiteindelijk in het Criminaliteitsfonds zijn afgestort in 2021 is tot op heden nog niet beschikbaar.

§ 3.2 Overdracht strafexecutie op grond van artikel 40 Statuut

Tabel 18         Verzoeken overdracht strafexecutie (art. 40 Statuut)

Verzoeken overdracht strafexecutie art. 40 Statuut2021
Naar Nederland3
Naar Bonaire1
Aan Aruba1

Deze procedures zijn geregeld in de Onderlinge Regelingen. Twee verzoeken aan Nederland in het kader van resocialiseren werden afgewezen. Over één verzoek aan Nederland wegens medische omstandigheden is nog steeds geen beslissing genomen. Het verzoek aan Bonaire werd toegewezen in verband met onvoldoende detentiecapaciteit in het KIA. Het verzoek aan Aruba is afgewezen omdat betrokkene wegens veiligheidsredenen niet naar het KIA terug kan.

§ 3.3 Overname strafexecutie op grond van verdragen

Het OM heeft één verzoek om de resterende opgelegde gevangenisstraf in Aruba te mogen uitzitten ontvangen. Het verzoek was afkomstig van een gedetineerde die vastzit in Amerika. Het werd afgewezen omdat de binding met Aruba niet kon worden aangetoond.   

§ 3.4 Adviezen gratieverzoeken

Tabel 19         Adviezen gratieverzoeken

 2021
Ingekomen verzoeken1

Het verzoek werd afgewezen omdat er geen sprake was van nieuwe relevante feiten en/of omstandigheden de persoon van de veroordeelde betreffende dan wel omstandigheden die het Gerecht of het  Gemeenschappelijk Hof tot een andere strafoplegging zouden hebben gebracht, indien deze omstandigheden bij gelegenheid van de behandeling ter terechtzitting bekend zouden zijn geweest.  

Hoofdstuk 4: Overige taken en werkzaamheden

§ 4.1 Kleine rechtshulpverzoeken

Tabel 20         Kleine rechtshulpverzoeken

Kleine rechtshulpverzoeken2021
Inkomend35
Uitgaand20
Totaal55

§ 4.2  Uitzetting van vreemdelingen

Tabel 21         Uitzetting van vreemdelingen

Uitzetting van vreemdelingen2021
Venezuela6
Colombia1
Canada2
Santo Domingo1
Totaal10

Het OM zal voortaan niet meer belast zijn met de uitzettingsvorderingen vanwege de gewijzigde LTU.

§ 4.3 Justitiële documentatiedienst

Tabel 22         Aantal verklaringen omtrent het gedrag

Verklaringen omtrent het gedrag2021
Totaal aantal aanvragen ingediend7695
Weigering afgifte (geen noodzaak)139
Afgewezen (strafkaart)36
Verklaringen uitgereikt6352
Niet opgehaald819
Totaal ontvangen legesAfl. 254.080,=

 Ruim duizend verklaringen meer uitgereikt dan vorig jaar met name voor het hotelwezen.

§ 4.4 Extra judiciële zaken

Tabel 23         Extra judiciële zaken

Extra judiciële zaken2021
Vaststelling Nederlanderschap1
Verzoek afgewezen2 lopende zaken met nog geen eindbeslissing

De zaken omtrent de vaststelling van het Nederlanderschap worden door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandeld. Het Openbaar Ministerie vraagt advies op bij de IND in Nederland. Vervolgens wordt het advies omgezet naar de Arubaanse regelgeving. Deze verzoeken hebben een lange adem. Het duurt gemiddeld anderhalf jaar voordat een eindbeslissing door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie kan worden genomen.  

Hoofdstuk 5: Personeelsmanagement

§ 5.1 Personele kengetallen

Tabel 24         Personeelssterkte

Personeelssterkte20202021
Ambtenaren4243
Rechterlijke ambtenaren10*11
Arbeidscontractanten22
Vacatures5**5
Totaal formatie5456

*31 december 2020  was de vacature voor een nieuwe hoofdofficier van justitie nog niet vervuld.

**per 31 december 2020 stonden de vacatures voor hoofdofficier van justitie, juridisch medewerker eerste lijn, allround administratief medewerker, medewerker registratie proces-verbaal en medewerker onderhoud nog open.

Eind 2021 stonden de volgende vacatures nog open:

 • juridisch medewerker eerste lijn;
 • juridisch medewerker tweede lijn;
 • allround medewerker;
 • medewerker registratie proces-verbaal;
 • medewerker onderhoud.

Het personeelsreglement werd herzien en met het personeel besproken.

§ 5.2 Ziekteverzuim

Tabel 25         Ziekteverzuim

Ziekteverzuim20202021OVERHEID 2021
Totaal verzuimpercentage (%)7,137,668,14
Totaal meldingsfrequentie (dagen)3,084,52/
Totaal gemiddelde verzuimduur (dagen)6,365,667,89
Nul verzuim (personen)1811/

 In vergelijking met de totale overheid is het verzuimpercentage en de verzuimduur bij het OM lager.


[1] Gegevens worden opgevraagd uit het Bevolkingsregister. Niet altijd staan desbetreffende verdachten ingeschreven bij de Bevolking en is het voor de registratie medewerker niet duidelijk of het een man of een vrouw betreft.

[2] Waarvan 15x diefstal op een toerist

Comments are closed.

Close Search Window