Rechtskarakter
Voorschrift in de zin van artikel 191, lid 1 van het Wetboek van Strafvordering


Afzender
Procureur-generaal van Aruba

Adressaat
Parket van de Hoofdofficier van Justitie
Afdeling Beleid en Strategie
Korps Politie Aruba
Landsrecherche Aruba
Koninklijke Marechaussee


Registratienummer
12079/2024

Datum inwerkingtreding
1 april 2024

Achtergrond  

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (hierna: WvSv) per 1 april 2024 verandert de procedure met betrekking tot de benoeming van de hulpofficieren van justitie. Waar op grond van het huidige wetboek op grond van artikel 191 alle ambtenaren van politie in de rang van onderinspecteur van politie en de daarboven gelegen rangen alsmede alle ambtenaren van de Landsrecherche automatisch hulpofficier van justitie zijn, zal dit vanaf 1 april 2024 anders zijn. Artikel 191 van het nieuwe WvSv bepaalt dat de hulpofficieren van justitie, slechts na instemming van de procureur-generaal bij landsbesluit worden benoemd.

Algemeen

Volgens de Memorie van Toelichting (hierna: MvT) ligt zeggenschap van het openbaar ministerie bij de benoeming van hulpofficieren van justitie voor de hand, nu deze functionarissen immers in bepaalde gevallen de bevoegdheden van de officier van justitie geattribueerd krijgen. De MvT geeft echter geen voorschriften of suggesties daartoe op grond waarvan de procureur-generaal met de benoeming van een functionaris tot hulpofficieren van justitie zou kunnen instemmen. Vandaar dat in dit document de voorschriften worden genoemd waaraan de procureur-generaal zal toetsen alvorens met de benoeming van een hulpofficier van justitie in te stemmen.

Voorschriften

  1. De functionaris die voor benoeming in aanmerking komt is opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 184, lid 1, en artikel 185 WvSv;
  2. De betreffende functionaris heeft met goed gevolg de opleiding tot hulpofficier van justitie gevolgd en afgerond;
  3. De te benoemen functionaris onthoudt zich van enig gedrag dat de schijn van partijdigheid bij derden kan opwekken. De hulpofficier van justitie dient – net als de officier van justitie, wiens afgeleide hij is – neutraal te zijn in woord en gedrag;
  4. De functionaris die op het moment van benoeming verdachte is in een strafzaak zal niet als hulpofficier van justitie worden benoemd.

Overgangsbepaling

Het hiervoor onder 2 genoemde voorschrift geldt niet voor de benoeming tot hulpofficier van justitie van die functionarissen die op 31 maart 2024 als hulpofficier van justitie werkzaam zijn. Bij wijze van overgangsbepaling zal de procureur-generaal instemmen met hun benoeming, maar slechts voor de periode van 1 jaar, derhalve een benoeming tot hulpofficier van justitie tot 1 april 2025. Vanaf die datum zullen alle te benoemen hulpofficieren van justitie aan alle vier de genoemde voorschriften moeten voldoen.

A.L.A.C. Flanegin

procureur-generaal

Namens deze,

Comments are closed.

Close Search Window